Verkstadssektorn har hittills haft ett bra år. I takt med att konjunkturen förbättrats har efterfrågan och därmed också volymerna kommit tillbaka, vilket också förstärkts av lagersvingen, det vill säga återuppbyggnaden av de lager som i stort sett tömdes under finanskrisen.
– Det är rimligt att tro det sker en viss lageruppbyggnad, delvis för att det krävdes för att kunna ge kunderna service, men också eftersom kreditmarknaderna fungerar betydligt bättre igen och det därför inte längre lika ont om kapital, säger Mats Liss, analytiker.
Förutom de positiva effekterna av volymtillväxten kan många verkstadsföretag i spåren av de kraftiga besparingsåtgärderna under 2009 också uppvisa en bra vinsttillväxt och markanta marginalförbättringar.

– Sandvik och Volvo har indikerat att så mycket som hälften av besparingarna är strukturella. Även om alla bolag inte kan uppvisa så hög strukturell andel, så är en hel del av besparingseffekterna bestående och andra kvartalet kommer att bli bättre än det första. Förbättringen blir naturligtvis extra stor jämfört med andra kvartalet 2009 och framförallt för bolag med hög vertikal integration, där återhämtningen i volymerna och sänkt kostnadsnivå ger en stark vinsttillväxt, som Volvo, Sandvik, SKF och Trelleborg.
Efter den snabba återhämtningen driven av konjunkturuppgången väntar sannolikt en lugnare uppgångsfas och givetvis kommer den svaga tillväxten på kontinenten att påverka också svenska verkstäder. Men Mats Liss menar att det finns faktorer som gynnar svenska bolag.

– Många svenska verkstadsbolag har stor exponering mot tysk maskinindustri, med hög exportandel och som får lättare att sälja med den lägre eurokursen.

Även att USA kommit längre i sin konjunkturåterhämtning är gynnsamt, liksom att Atlas Copco och Sandvik är exponerade mot gruvindustrin investeringsplanerna justerats upp. Lastbilsefterfrågan bör också få stöd av att åkeriernas utbytesbehov successivt återkommer i takt med att transportflödet kommit tillbaka och lastbilarnas genomsnittsålder stiger.  

–  Största risken är att vi får en mer utdragen återhämtning och ett svagt 2011. Men eftersom verkstadsbolagen verkar på alltmer konsoliderade marknader och dessutom är aktiva inom alla valutaområden så undviker de sannolikt olönsamma priskrig, även om konjunkturen blir svagare än väntat.

Vad gäller Trelleborg, som får rekommendationen Starkt köp, så har aktien utvecklats svagare än sektorn i år. Tillsamman med en bättre balans mellan de olika verksamhetsområdena och därmed också stabilare lönsamhet över konjunkturcykeln talar det för en uppvärdering av aktien. 

– I och med försäljningen av Fluid Solutions, den olönsamma delen av Automotive, så har Trelleborg fått ordning också på den bilindustriella delen av verksamheten. Över huvud taget så har Trelleborg förbättrat sin struktur på flera sätt. Efter nyemissionen för ett år sedan står koncernen finansiellt stark. Tillsammans med ett traditionellt bra kassaflöde och en förbättrad skuldstruktur talar det även för bra utdelningsnivåer framöver.

Höga råmaterialkostnader, framför allt på naturgummi, är en risk för Trelleborgs del, men också den blir lättare att hantera efter försäljningen av Fluid Solutions, menar Mats Liss. 

Numera utgör Automotive bara en fjärdedel av Trelleborgs verksamhet, mot ungefär 40 procent för några år sedan. Om marknaden börjar se på Trelleborg som ett industrivaruföretag i stället för en underleverantör till bilindustrin, kan det leda till en uppvärdering av aktien.

Därmed inte sagt att den kvarvarande delen av Automotive - ljud- och vibrationsdämpning - är ointressant. Tvärtom finns stora tillväxtmöjligheter. 

–  Nu när kinesiska biltillverkare försöker sig på export, krävs också större fokus på ljud- och vibrationsdämpning. Jag tror att komfort är ungefär lika viktigt som säkerhet för att kinesisk bilindustri ska lyckas exportera sina bilar. Det gör att Trelleborg ligger bra till i Kina, säger Mats Liss.

En försvårande faktor när man ska bedöma den globala efterfrågan och därmed också konjunkturen är de pågående skiftena i efterfrågan, både vad gäller volymer och karaktär. Till exempel så har bilförsäljningen i USA gått upp med 20 procent sedan bottennivån, men den är fortfarande 30 procent lägre än vad man förut trodde var normalt i USA. Trenden mot mindre, bränslesnålare och billigare bilar är också tydlig.

–  Rimligtvis finns det en uppsida i Nordamerika från dagens nivå 11 miljoner bilar om året jämfört med 17 miljoner för något år sedan. Men samtidigt så är bilförsäljningen i Kina, även om den ökar explosionsartat, lägre än vad borde vara med tanke på befolkning och inkomster. I år väntas försäljningen bli 11 miljoner bilar, det borde snarare vara 20 miljoner. Många kinesiska köpare är också mindre priskänsliga och föredrar stora bilar. I det läget är det inte fel att ha en stark position på den kinesiska marknaden, säger Mats Liss.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan