Haldex försäljningssiffror ger en sällsynt god bild av den turbulens som drabbade fordonsindustrin i samband med finanskrisen. Koncernens olika verksamheter spänner över hela fordonsfältet från drivsystem för personbilar till bromssystem och motorkomponenter till lastbilar och anläggningsmaskiner, så alla delar drabbades av nedgången.

Även om fordonsindustrin är starkt cyklisk och jämfört med många andra branscher uppvisar ganska kraftiga variationer i efterfrågan så var åren 2008-2009 exceptionella. Haldex försäljning stöp från drygt 2,3 miljarder kronor i andra kvartalet 2008 till knappt 1,3 miljarder i tredje kvartalet 2009. Från toppen till botten rörde det sig om en försäljningsminskning på nästan 70 procent.

- Inom affärsområdet Commercial Vehicle Systems, CVS, vars kunder tillverkar bland annat lastbilar, började vi märka av en nedgång i USA redan 2007. Men ända till och med första halvåret 2008 var efterfrågan. Sedan kom hela nedgången på en gång. Andra halvan av 2008 och hela 2009 var otroligt tuffa år, säger Joakim Olsson, Haldex vd.

För att klara den snabbt försämrade efterfrågan genomförde Haldex ett omfattande kostnadsbesparingsprogram från andra halvåret 2008. Personalstyrkan minskades med 35 procent, eller 2 300 personer. Samtidigt bantades också rörelsekapitalet med 27 procent. Totalt innebär personal- och kapacitetsnedskärningarna en årlig besparing på 700 miljoner kronor.

- För säkerhets skull genomfördes även en nyemission om 500 miljoner kronor. Det gör att Haldex nu har en mycket stark balansräkning.

Besparingsprogrammet kan ses som en visserligen drastisk, men ändå naturlig fortsättning på, ett sedan länge pågående förändringsarbete för att stärka Haldexkoncernen och de tre affärsområdena: Commercial Vehicle Systems, CVS, som gör broms- och luftfjädringssystem till tunga lastbilar, släpvagnar och bussar, Hydraulic Systems, som bland annat tillverkar pumpar för olja, vatten och bränsle i dieselmotorer, samt Traction Systems, som utvecklar och tillverkar elektroniskt reglerbara system för fyrhjulsdrivna personbilar, så kallade AWD-system.

Joakim Olsson betonar att dagens Haldex är någonting helt annat än för bara för fyra-fem år sedan. Numera köper Haldex stora delar av sina komponenter i lågkostnadsländer. Med bara ett försäljningskontor i Kina var positionen på tillväxtmarknaderna, som är avgörande för den långsiktiga tillväxten, svag. Nu finns Haldex på plats i Kina med tillverkning och även viss produktutveckling. Successivt stärks också positionen i Indien. IT-stödet är bättre, produktionsapparaten har moderniserats och innovationsprocessen har förbättrats.

- Även om Haldex tidigare tagit fram fantastiska uppfinningar, som till exempel AWD, så har vi inte alltid haft stringensen att ta fram rätt produkter i rätt tid. Numera har vi kunderna med väldigt tidigt både för att få in synpunkter och ekonomiskt för att få bekräftat att det vi utvecklar är kommersialiserbart. Det har dragit ned utvecklingstiden och riskerna, säger han.

De senaste åren har varit händelserika också på andra sätt. 2008 stärkte Haldex sin position inom hydraulikområdet genom att förvärva Concentric, ett ledande företag inom pumpar till dieselmotorer. Efter förvärvet är Hydraulics Systems en av de största leverantörerna till dieselmotormarknaden inom lösningar
och produkter som minskar utsläpp och bränslekonsumtion, vilket gör att Haldex numera kan delta i utvecklingsarbetet för nya motorer på ett helt annat sätt än tidigare.

I fjol såldes Garphyttan Wire, som tillverkar fjädertråd. Garphyttan hade en stark position på marknaden men passade inte riktigt in i en mer fokuserad koncernstruktur.

- Haldex är nu ett mer fokuserat företag, med en bra operationell struktur och ett bättre kostnadsläge, och nya konkurrenskraftiga produkter och lösningar att växa mot, säger Joakim Olsson.
Exempel på de sistnämnda är VW:s order för totalt 4,5 miljarder kronor avseende femte generationens fyrhjulsdriftsystem och SAF Hollands order på en ny generation lättare, och därmed miljövänligare skivbromsar, med ett totalt värde på cirka 1 miljard kronor.

- Orderna visar på den tillförsikt för framtiden som våra kunder har och säkrar vår tillväxt framåt, säger Joakim Olsson.
Med andra kvartalet 2010 i ryggen så andas han själv också tillförsikt.

Justerat för valutaförändringar och avyttrade verksamheter var Haldex försäljningsökning 43 procent jämfört med samma period föregående år. Och rörelsemarginalen i andra kvartalet landade på 6,5 procent. Det är den högsta på tio år.

Det är en utveckling i linje med offentlig statistik som visar ökad efterfrågan på samtliga marknader och segment under första halvåret 2010. Prognosen är fortsatt uppgång under andra halvåret. Men det handlar fortfarande om en uppgång från låga nivåer, särskilt på den för Haldex så viktiga lastbilsmarknaden.

Man pratar ofta om en normaliserad lastbilsmarknad. På frågan om hur han tror att en sådan skulle se ut, svarar Joakim Olsson med ett skratt, men finner sig snabbt.

- Lastbilar är och förblir en cyklisk marknad, men det vi gått igenom nu kommer vi förhoppningsvis aldrig att få uppleva igen. Vi kanske befinner oss på en normal lågkonjunktursnivå i vad som skulle kunna vara en normal cykel nu. Men med tanke på att lastbilsförsäljningen sjönk i USA redan 2007 och transporterna nu börjar komma igång så kommer efterfrågan att stiga på framför allt bromsar. Även om ekonomin inte utvecklas särskilt starkt, så måste gamla lastbilar byta bromsar, och eftermarknaden är viktig för CVS.
Vad gäller personbilar så säljs det färre än genomsnittet för perioden 2002-2008 i Europa och USA, men betydligt fler i Asien.

Man kan förledas att tro att trenden mot mindre och billigare bilar i västvärlden skulle missgynna Haldex AWD. Men så är, enligt Joakim Olsson, inte fallet.

- I USA byter konsumenterna från pickuper till mindre personbilar, det vill säga från lastbils- till personbilschassin. Det innebär en möjlighet för Haldex AWD, som är ett konkurrerande system till andra mer energikrävande former av fyrhjulsdrift. Och i Kina är efterfrågan på lite större bilar utrustad med AWD redan nu stor.

Med tanke på att de flesta bitarna i Haldexpusslet nu verkar vara på plats och koncernen redo för tillväxt kan det tyckas vara på sin plats att ge utrymme för lite andhämtning. Men så blir det inte om styrelsen får som den vill. Då ska nämligen divisionerna delas upp i tre självständiga börsnoterade bolag. Anledningen är att uppdelningen i tre separata börsnoterade bolag bedöms att tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde.

- Den fokuserade strategin har gett resultat och alla tre
divisioner har nu uppnått sådan storlek och lönsamhet att de kommer ha bättre förutsättningar som självständiga börsnoterade enheter. Som egna bolag kan de bättre fokusera på sina respektive marknader, strategier, produkter och möjliga samarbeten, säger Joakim Olsson.

Fakta koncernen

Haldex tillhandahåller egenutvecklade lösningar till den globala fordonsindustrin. Fokus ligger på produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper och produkter som minskar utsläpp och bränslekonsumtion.
Försäljning fördelades 2009 på 47 procent i Nordamerika, 43 procent i Europa och 10 procent på resterande marknader. Marknaderna i Sydamerika och Asien, främst Kina, är i stark tillväxt och får en snabbt ökande betydelse för koncernen.
Haldex avser att lägga fram ett förslaget till aktieägarna om att dela upp koncernens divisioner i tre självständiga börsnoterade bolag i samband med årsstämman under andra kvartalet 2011.

Tre affärsområden

Commercial Vehicle Systems, CVS
Har en globalt ledande position inom
Broms- och luftfjädringssystem till tunga lastbilar,
släpvagnar och bussar. Produktutbudet
omfattar alla huvudkomponenter
och delsystem som ingår
i ett komplett luftbromssystem.
Nettoförsäljning, mkr 1 859 1600
Rörelseresultat , mkr 73 -104 
Rörelsemarginal, procent 3,9

Hydraulic Systems
Utvecklar och tillverkar bland annat pumpar för olja, vatten och bränsle i dieselmotorer, samt teknik för att minska emissioner från dieselmotorer.
Nettoförsäljning, mkr 920 719
Rörelseresultat , mkr 7 -72 
Rörelsemarginal, procent 6,9*
*Exklusive omstruktureringskostnader
I andra kvartalet var rörelsemarginalen 8,9 procent


Traction Systems
Utvecklar och tillverkar elektroniskt
reglerbara system för fyrhjulsdrivna
bilar, så kallade AWD-system.
Systemets mjukvara kan anpassas
för att tillgodose olika biltillverkares
önskemål om köregenskaper och framkomlighet.
Haldex är marknadsledande inom reglerbara AWD-system med en marknadsandel på mer än 50 procent i Europa.
Nettoförsäljning, mkr  615 410
Rörelseresultat , mkr  56 3 
Rörelsemarginal, procent  9,1

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan