Återhämtningen på både last- och personbilsmarknaderna har
tillsammans med ett omfattande kostnadsbesparingsprogram på totalt cirka 700 miljoner kronor gjort att Haldex levererat bra resultat under några kvartal.

– Största frågetecknet kring Haldex är hur stor del av besparingsprogrammet som är strukturellt och hur mycket som är volymberoende, säger Mats Liss, analytiker.

Historiskt har Haldex marginaler legat på 4-5 procent och målet har varit att nå 6-7 procent. Om man ponerar att nästan hela besparingsprogrammet är strukturellt så skulle det innebära marginaler kring 10 procent. Således ett betydande lönsamhetslyft, som inte är inräknat i dagens aktiekurs.

– En stor del av besparingarna är sannolikt av strukturell art, och vi ser en möjlighet till en fortsatt marginalexpansion framöver. Men
samtidigt måste man vara lite försiktig. Fordonsbranschen är tuff en bransch och jag vill gärna se att Haldex verkligen kan leverera de
nya högre marginalerna.

De senaste åren har Haldex stärkt sin position inom lastbilssegmentet och som underleverantör till tillverkare av tunga dieselmotorer. Inte minst förvärvet av Concentric 2008 gjorde att Haldex numera kan vara partner i utvecklingsarbetet för nya motorer på ett helt annat sätt än tidigare.

Samtidigt är luftstyrda bromssystem fortfarande viktigt, och även här har Haldex en stark position, vilket inte minst sommarens order på skivbromsar för 1 miljard kronor från holländska släptillverkaren SAFHolland visar.

Affärsområdet Traction, som är underleverantör till bilindustrin, har fått stöd från återhämtningen i efterfrågan på bilar.

– Haldex AWD-lösning (All Wheel Drive), visar på bra orderingång och kommer troligen att fortsätta vinna terräng i takt med att
intresset för bränslebesparande lösningar ökar.

Den uppdelning av Haldex-divisionerna i tre självständiga börsnoterade bolag, som presenterades i juli, kan ses som en naturlig följd av att de flesta av Haldex affärer redan drivs
inom respektive affärsområde, medan huvudkontoret mest har en ägarfunktion, menar Mats Liss.

– Risken är förstås att de separata bolagen blir för små för att intressera större aktörer på börsen. Men å andra sidan tycker jag att det i Haldex fall kan vara befogat med en uppdelning, synergieffekterna mellan affärsområdena är inte stora och exempelvis Traction har en stark marknadsposition som troligtvis är
intressant för konkurrenterna.

Inom segmentet tunga lastbilar så är Haldex viktigaste kund Scania, och i det mellantunga segmentet är Volvo huvudkunden.

– Båda har ökat sin försäljning starkt under 2010, framför allt i Europa, men även i USA. Även om det sker från låga nivåer så är lastbilskonjunkturen på väg upp och eftersom det finns ett uppdämt utbytesbehov kommer vi att få se volymtillväxt framöver.

Utsikterna gör både Scania och Volvo köpvärda, men värderingen av Volvo är mest attraktiv, anser Swedbank.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan