Facit från rapporterna för fjärde kvartalet är att försäljningen blev något lite bättre och vinsterna något lite sämre än väntat.
Försäljningen avvek med drygt 2 procent i positiv riktning medan vinsterna var drygt 2,5 procent sämre än väntat.
 
- Sammantaget var de redovisade resultaten varken något att hurra eller oroa sig för. Men trots att december uppenbarligen var en riktigt svag månad så håller företagen uppe sin lönsamhet. Det är ett styrketecken och vinstutvecklingen är viktig för hur börsen utvecklas framöver, säger Johannes Bjerner, aktiestrateg.

Sedan sommaren 2011 har vinstförväntningarna reviderats ned med 15 procent. Eftersom vi nu närmar oss ett läge där vi har nolltillväxt i vinsterna, så bör vi snart ha sett slutet på de negativa vinstrevideringarna.

- Det är positivt för börsklimatet och bekräftar att den starka börsutvecklingen vi har sett sedan oktober är värderingsdriven, även om ECB:s 3-årslån i december givetvis också spelade roll för att få ner riskpremien i marknaden.

Sammantaget bjöd rapportsäsongen inte på särskilt många överraskningar. Men bland de större bolag som utmärkte sig positivt fanns Volvo. Bolaget lyckades visserligen inte överträffa förväntningarna vad gäller rörelseresultat och orderingång i fjärde kvartalet 2011, men utsikterna för 2012 var betydligt bättre än väntat. Ökad försäljning i Nordamerika väntas balansera sämre efterfrågan i Europa och Sydamerika, vilket gör att Swedbank skruvat upp det förväntade rörelseresultatet för 2012 och upprepar rekommendationen Köp. Utsikterna för konkurrenten Scania, med stora delar av försäljningen i Europa och Latinamerika är inte lika ljusa för 2012. Först året därpå väntas Scania få fart på försäljningen, vilket gör att det inte är någon brådska att köpa aktien. Rekommendationen blir Neutral.

Ericsson bjöd på något av en kalldusch. Försäljningen på den höglönsamma amerikanska nätverksmarknaden föll med hela 41 procent på årsbasis samtidigt som kostnaderna, men inte intäkterna, steg i Europa för påbörjade nätverksmoderniseringsprojekt.

- Ericssons siffror från fjärde kvartalet föranledde en kraftig sänkning av försäljningsprognosen och bruttomarginalen. Långsiktigt är potentialen i Ericsson fortfarande stor. Men för närvarande anser vi att marknadens förväntningar på bolaget är för högt uppskruvade och risken är stor att nedrevideringar lägger ett lock på aktien i närtid. Swedbank rekommenderar Neutral i aktien. 

Meda tillhörde också de bolag som avvek negativt från förväntningarna. Rörelseresultatet var cirka 15 procent lägre än väntat. Men justerat för engångseffekter var avvikelsen marginell och Swedbank är fortsatt positiva till aktien, trots att förväntningarna justerats ned. Rekommendationen är Köp.

- Vad gäller utsikterna så är det fler rapporter som ger stöd för en fortsatt positiv börsutveckling, än som stjälper den. Och vår bedömning är densamma som tidigare: Vi står inför en period av dålig tillväxt, men ingen kollaps i efterfrågan. Företagens förmåga att hålla uppe vinsterna i det rådande tuffa makroekonomiska klimatet gör tillsammans med att ledande indikatorer i USA pekar i rätt riktning, låga räntor, och ECB:s kvantitativa lättnader att vi tror på ett fortsatt positivt börsår 2012, säger Johannes Bjerner.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan