Det råder stor enighet om att vi står inför en dämpad rapportsäsong. Fjärde kvartalet 2012 var makroekonomiskt svagt även om bilden var något splittrad. Europa uppvisade en ganska häftig inbromsning medan Kina och USA presenterade en lite bättre utveckling.

- Ledande indikatorer började vända uppåt i slutet av 2012 och den trenden har fortsatt in i 2013. Vi ser det därför som sannolikt att Europa kommer att signalera en sekventiell förbättring under inledningen på det första kvartalet. Men det handlar inte om någon större tillväxt på bred front. Frankrikes inköpschefsindex, PMI, för januari var till exempel en besvikelse, säger Jerker Söderström, aktiestrateg.

USA väntas fortsätta utvecklas bra under första kvartalet i spåren av att de första delarna av det fiskala stupet parerades strax efter årsskiftet och fortsatt stöd från bostadsmarknaden.
Även tillväxten i Kina tycks utvecklas i rätt riktning för närvarande.

-  Men sammanfattningsvis fortsätter vi att se en världsekonomi som hankar sig fram och dras med sviterna från en allt för kreditdriven tillväxtperiod och 2013 kommer sannolikt inte skilja sig så mycker från utvecklingen under 2012.

Det fjärde kvartalet har länge varit inprisat som ett svagt kvartal och bolagen har varit väldligt tydliga med att den sedvanliga efterfrågeförbättringen efter sommarstiltjen inte infunnit sig utan snarare försämrats fram till årsskiftet.

- Förväntningarna på det fjärde kvartalet har därför skruvats ner löpande under hösten och uppvisar idagsläget en nolltillväxt på årbasis jämfört med en förväntad tillväxt på över 10 procent i slutet av sommaren. 2012 kan därför sammanfattas som ett svagt år för bolagens vinstutveckling och för helåret bedöms vinsterna ha gått ner med cirka 5 procent.

Företagens framåtblickande kommentarer står som brukligt i fokus och är i det osäkra tillväxtläget som nu råder särskilt viktiga för börsutvecklingen i närtid.

- Börsen har gått starkt sedan december. Uppgången är i hög grad driven av förväntningar om att konjunkturen är på väg att bottna ur och marknaden vill naturligtvis gärna få bekräftat att bolagen upplevt en urbottning och en viss förbättring under inledningen av 2013.

Kommentarer kring Kina blir också viktiga då ledande indikatorer därifrån signalerat en förbättring under större delen av det fjärde kvartalet.

Förväntningarna för helåret 2013 har dock fortsatt att mjukna och prognosen för  vinsttillväxten är i dagsläget 8 procent, mycket drivet
av ett fåtal större bolag, främst Ericsson, H&M och Nordea.

- Swedbank räknar med en vinstuveckling i linje med den vi såg under 2012, det vill säga oförändrad till svagt negativ, och där utsikterna börjar förbättras under senare delen av 2013. Det innebär att vi sannolikt kommer att få se fortsatta nedrevideringar av 2013 års förväntade vinster innan förväntningsbilden speglar den svaga makromiljö vi befinner oss i. Värderingen fortsätter dock att vara ett stöd för aktiemarknaden och speciellt i relation till en avsaknad på avkastning från räntemarknden, säger Jerker Söderström.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan