I skrivande stund har nio av tio bolag, som svarar för 95 procent av Stockholmsbörsens marknadsvärde, rapporterat resultatet för första kvartalet.

- Som väntat bjöd rapportsäsongen överlag inte på några  större överraskningmoment i. I genomsnitt var försäljning 2,8 procent sämre och vinsten före skatt 4,7 procent sämre än väntat, säger Jerker Söderström, aktiestrateg.

Efterfrågebilden speglar en global ekonomi som hankar sig fram och stabiliserats sedan en allt för kraftig inbromsning under hösten 2012.

- Positivt i rapporterna var att bolagen tycks vara mer övertygade om att efterfrågebilden stabiliserats och i vissa fall kan man även skönja en försiktig optimism. Mottagandet på aktiemarknaden har varit marginellt positivt och svaga resultat har balanserats av ett stabilt orderläge, säger Jerker Söderström, aktiestrateg.
Gällande försäljningen var 16,7 procent av bolagen bättre än väntat, 29, 2 procent i linje med förväntningarna och 54,2 procent sämre. För justerad vinst före skatt blev motsvarande tal 20,8, 29, 2 och 50,0 procent .

Branschmässigt finns det också skillnader. Industrin stack ut åt det svagare hållet där framförallt Volvos resultat för det första kvartalet var en besvikelse. Medan bankerna återigen leverade styrkebesked och rapporterade generellt bättre än väntat med undantaget för SEB.

- De framåtblickande kommentarerna var överlag i linje med det som sades efter det fjärde kvartalet men med en större övertygelse kring att efterfrågesituationen stabiliserats och i vissa fall förbättrats något.

Orderingången förblev stabil. Men de bägge lastbilstillverkarna Volvo och Scania överraskade med ett klart bättre orderläge än marknaden förväntat sig.

Generellt sett så har rapporterna föranlett ganska små vinstrevideringar. Förväntningarna på 2014 är oförändrade medan  förväntningarna på 2013 har fortsatt att skruvas ner. Vinsttillväxten är i dagsläget nära noll, vilket innebär att vinstnivån varit  oförändrad sedan 2010.

- Däremot förblir förväntningarna på 2014 höga. Vinsttillväxten väntas uppgå till över 13 procent. Det är ganska osannolikt i ljuset av den lågtillväxtmiljö vi befinner oss i, säger Jerker Söderström

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan