För att förstå grundtanken i att använda den tekniska analysen som ansats för att ta fram kortsiktiga affärsidéer är det viktigt att förstå vad som avgör marknadspriset på en aktie. Det första att då ha med sig är att det rådande aktiepriset i sig bär väldigt mycket information. Bland annat får ju antas att all fundamental data som finns tillgänglig vid varje givet tillfälle alltid ligger i aktiepriset, så som alla världens investerare och analytiker kollektivt värderar denna fundamentala data. Utöver detta påverkas marknadspriset på en aktie också av rådande marknadspsykologi.

- Anledningen är att priset på en aktie, till skillnad från till exempel priset på en vara man köper i en butik, bestäms av vad människor vid varje givet tillfälle är beredda att betala för aktien.  Det aktuella marknadspriset för en aktie är således en kombination av fundamenta och rådande marknadspsykologi, säger Martin Hallström, teknisk analytiker.

Denna för marknadspriset så viktiga marknadspsykologi utgörs således av mänskliga beteenden som girighet, rädsla och flockmentalitet. Dessa beteenden är genetiskt betingade och därmed beständiga över tid, vilket också gör att de blir analyserbara och kan ges ett prediktivt värde.

- För de mer kortsiktiga aktieprisrörelserna blir därför den tekniska analysen mycket viktig, då den för marknadspriset så avgörande marknadspsykologin endast kan fångas upp i ett tekniskt analysperspektiv, 

Att marknadspsykologin genom investerarkollektivets beständiga beteendemönster har en mycket stor inverkan på rådande marknadspris kan man enkelt förstå om man studerar hur marknaden de facto rör sig. Enligt den Effektiva Marknadshypotesen, (EMH), som nära nog alla ekonomiska modeller bygger på, återspeglas i priset all tillgänglig information samt görs antagandet att alla investerare agerar rationellt. Hade så varit fallet skulle aktiemarknaden röra sig på ett effektivt sätt och med omedelbara rörelser anpassa sig till ny information.
 
- Studerar man marknadsrörelserna kan man dock konstatera att de är högst komplexa, snarare än effektiva. På aktiemarknaden kan vi tydligt se cykler, trender bubblor, krascher, med mera. En bubbla skulle till exempel inte kunna skapas utan att marknadspsykologin genom girighet och flockmentalitet påverkar marknadspriset. Marknaden drivs på kortare sikt därmed kanske inte främst av nyheter i sig, utan hur de samlade investerarna kollektivt reagerar på de nyheter som släpps.

- Med andra ord är marknaden varken effektiv eller rationell. Genom att tillämpa teknisk analys för de mer kortsiktiga affärsidéerna fångas dock utöver fundamenta även rådande marknadspsykologi upp. Anledningen till detta är att teknisk analys är den praktiska tillämpningen av den mer teoretiska marknadspsykologin, säger Martin Hallström..

Nyheter på gång

Inom kort kommer Swedbanks tekniska analys av OMXS30 att börja läggas ut på Aktiellt.

Snart presenterar Swedbank även en ny kortsiktig placeringsprodukt som ersätter Top 5 och bygger på teknisk analys.

Detta är teknisk analys
Teknisk analys är en samlingsbenämning på metoder att utifrån den historiska kursutvecklingen för olika marknader eller enskilda värdepapper förutsäga den framtida utvecklingen. Hypotesen är att marknader ofta följer vissa mönster som möjliggör prognoser.

Teknisk analys skiljer sig från en fundamental analys, som anses ha ett begränsat kortsiktigt prognosvärde, då marknaden inte alltid är rationell utan i stor utsträckning styrs av psykologiska faktorer.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan