Dagligvarukoncernen Axfood presenterade nyligen en stark rapport för tredje kvartalet. Framför allt imponerade butikskedjorna Willys och Hemköp, något som bidrar till att Swedbank justerar upp sina estimat och höjer riktkursen. Axfood har också självt justerat upp sin prognos för helåret 2013.
-Vi upprepar vår köprekommendation i Axfood, säger Christian Anderson, analytiker.

Det är bland annat en lyckad lansering av ett nytt digitalt kundprogram, Willys+, inom den största butikskedjan, Willys, som driver försäljningen. Fler än en miljon kunder har anslutit sig, och snittköpen bland dessa än högre än för andra kunder. Fem nya butiker har också etablerats under rapportperioden och två har byggts om.
Hemköp, som under många år tidigare var något av koncernens sorgebarn, visar nu också bra försäljning och förbättrat resultat. Nya kunderbjudanden och ökad marknadsaktivitet bidrar. Även Hemköps kundprogram har gjorts om och digitaliserats. Under oktober sker en nylansering av programmet som nu också blir kortlöst. Det pågår även arbete med att modernisera butikerna.

Att Axfood skjuter upp några investeringar inom det omfattande och pågående arbetet med att införa ett nytt affärssystem (SAP) är något negativt. I år och nästa år räknar bolaget med att investeringarna hamnar kring 800 – 900 miljoner kronor per år.
-Men 2015 bör investeringarna kunna minska. Och då kan både kassaflöde och marginaler öka, säger Christian Anderson. Vi tror att marknaden i dagsläget undervärderar effekterna av det nya affärssystemet. Det är också troligt att Axfood nu går in i en aktieägarvänlig period, inte minst med tanke på den starka balansräkningen.

Den 13 november rapporterar ICA Gruppen sitt tredje kvartal.
-Våra förväntningar är att den svenska verksamheten inom ICA levererar ett stabilt resultat, med både ökade marknadsandelar och förbättrade marginaler, säger Christian Anderson. Däremot blir det förmodligen fortsatta förluster i Norge, då kostnadsbesparingarna där inte kan kompensera för vikande försäljning och minskande marknadsandelar.

ICA-aktien är attraktivt värderad, med en viss rabatt jämfört med den europeiska dagligvarusektorn. Därtill har ICA en dominerande ställning på den svenska marknaden, stark historik och framstår som ett kvalitetsbolag.
-Sammanfattningsvis tycker vi att båda dagligvaruaktierna är köpvärda, men i det kortare perspektivet förordar vi ICA, säger Christian Anderson.

Nyckeltal Axfood

Tredje kvartalet 2013 2012
Nettoomsättning, mkr 9 465 9 044
Rörelseresultat, mkr 382 370
Rörelsemarginal, procent 4,0 4,1
Resultat per aktie, kr 5,58 5,08

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan