SSAB:s Rörelseresultatet för första kvartalet förbättrades med drygt 300 kronor jämfört med fjärde kvartalet 2013. Förbättringen berodde främst på högre priser i Americas och högre volymer i Europa, Mellanöstern och Afrika, EMEA. 

- Att EMEA, levererade ett positivt rörelseresultat på 58 miljoner kronor är ett mycket gott tecken. Marknaden hade väntat sig ett fortsatt negativt resultat, säger Ola Södermark, aktieanalytiker. 

SSAB:s resultat efter skatt är dock fortfarande negativt, men det finns flera tecknen på att världsmarknaden för stål håller på att förbättras, och även om det inte handlar om kraftigt stigande efterfrågan och priser räknar Swedbank med att SSAB:s resultat blir avsevärt bättre i år än föregående år, där kostnadsbesparingar på 800 miljoner kronor är en viktig ingrediens. 

Vad gäller den närmaste framtiden spår SSAB att efterfrågan fortsätter att stärkas i USA i takt med att konjunkturen förbättras. Alltfler tecken tyder också på något bättre efterfrågan i Europa, om än från mycket låga nivåer. I Asien, som präglas av överutbud, väntas dock inga förbättringar i närtid, även om SSAB sett vissa tecken på ökad efterfrågan från gruvnäringarna i Australien och Kina. 

Jämfört med fjärde kvartalet 2013 är det segmenten tunga transporter, personbilar, särskilt i Tyskland, och anläggningsmaskiner som uppvisat högre efterfrågan i första kvartalet. Utsikterna för det sistnämnda segmentet är dessutom uppåtgående medan övriga marknadssegment väntas utvecklas i linje med första kvartalet. 

Med små möjligheter att höja priserna spelar kostnadsutvecklingen stor roll och den är för närvarande i stort sett fördelaktig. Järnmalmspriserna var 7 procent lägre i kronor räknat i första kvartalet jämfört med sista kvartalet 2014, men 3 procent högre än för ett år sedan. Priset på koks (metallurgiskt kol) var 6 procent lägre jämfört med föregående kvartal, men hela 29 procent lägre än första kvartalet 2013. Vilket beräknas få effekt på resultatet under andra kvartalet.

De amerikanska skrotpriserna följde sedvanligt säsongsmönster och steg kraftigt i början av första kvartalet, men har fallit tillbaka och är nu lägre än i slutet av 2013. Tillsammans med det osedvanligt hårda vintervädret påverkade skrotpriserna SSAB:s resultat i USA negativt, vilket kompenserades av högre priser på både standard- och höghållfasta stål. De höjda priserna väntas tillsammans med större volymer gradvis höja SSAB:s resultat i USA. 

- Fokus den närmaste tiden kommer dock att vara det eventuellt förestående samgåendet med den finska stålkoncernen Rautaruukki. Det är en logisk affär som om den går igenom skapar en starkare nordisk stålproducent vad gäller tillverkning, sortiment och geografisk täckning.

Enligt SSAB’s beräkningar kan de sammanlagda synergivinsterna vara värda upp till 1,4 miljarder kronor årligen. Det sammanslagna bolaget skulle få en omsättning på cirka 60 miljarder kronor en förväntad vinst per aktie 2015 på cirka 4 kronor.

Det formella utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki offentliggjordes den 14 april. Anmälningsperioden löper initialt fram till den 12 maj, men kan komma att förlängas beroende på konkurrensprövningsprocessen. 

Resultat första kvartalet 2014 2013
Omsättning, mkr91698833
Rörelseresultat, mkr 26-136
Resultat efter skatt, mkr-49-137
Vinst per aktie, kr -0,15-0,42
Nettoskuldsättningsgrad, procent5655

Swedbanks syn på SSAB 

  • Fusionen med Rautaruukki skapar en stark nordisk ståltillverkare med bättre balanserad produktionskapacitet, betydande synenergier och en mer balanserad valutaexponering.

  • Möjlighet att förbättra pris/mix genom en högre andel höghållfasta stål.
     
  • Starkt fotfäste inom höghållfasta stål i Nordamerika som SSAB kan bygga vidare på.
     
  • Låg värdering kan lyfta aktien när stålindustrin återhämtar sig. 

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 60 kronor 


Visste du att?

World Steel Association, WSA, bedömer att världsproduktionen av stål ökade med 2 procent i första kvartalet 2014. Störst procentuell uppgång uppvisade Europa där produktionen steg med hela 7 procent. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan