Med något undantag har verkstadsbolagen rapporterat lite sämre än väntat i första kvartalet. Mottagandet har också varit blandat och de senaste dagarna har det varit mycket fokus på att gruvsektorn fortfarande befinner sig i mörker. 

- Men bilden är faktiskt mer nyanserad än vad man får intryck av när man bläddrar i affärspressen. Sandviks, Metsos och Caterpillars gruvsegment kom in sämre än väntat. Men Atlas klarade faktiskt av att nå förväntningarna även på gruvsidan, säger Anders Roslund, aktieanalytiker. 

Den relativt starka orderingången för Atlas i gruvsegmentet stärker Swedbanks syn att efterfrågan från gruvindustrin kommer att förbättras något de närmaste kvartalen. 


Men viktigast är ändå den ganska breda förbättring som bolagen väntar sig i andra kvartalet 2014. Det var exakt sådana tecken på en cyklisk återhämtning som stod högst upp på Anders Roslunds önskelista inför rapporterna. 

- Konjunkturmässigt ser första kvartalet i år i stort sett ut som fjärde kvartalet 2013. Utsikterna är däremot betydligt bättre än vi vågade hoppas på, och att konjunkturen är på väg upp syns även i att orderingången inom vissa tidigt cykliska områden som industriteknik och handverktyg, säger Anders Roslund, aktieanalytiker. 

Ett viktigt område som utmärker sig för närvarande och därför får stor uppmärksamhet är bilindustrin, som också gick bra förra året. Nytt för i år är dock att tillväxten kommer från Europa medan efterfrågan i resten av världen ligger kvar på ungefär samma nivå som i sista kvartalet 2013. Överlag vittnar bolagen om att just Europa äntligen tycks vara på väg att återhämta sig.  

En liten ljusglimt, förutom det något förbättrade läget i Europa, är också att Kina ser ut att vara lite stabilare nu än i slutet på förra året, hur länge det håller och vid vilka nivåer Kina kan upprätthålla sina investeringar fortsätter dock att vara ett stort frågetecken. 

- Tittar vi på helheten så har vi fått bekräftat att vi fortfarande befinner oss i ett ganska tidigt skede i konjunkturåterhämtningen, där konsumtionen börjar öka så smått liksom köp av vitvaror och bilar. Nästa stora steg i den normala konjunkturcykeln, det vill säga industriinvesteringar och kapacitetsutbyggnad, lyser däremot i hög grad med sin frånvaro. Utslitna maskiner ersätts och underhålls- och effektiviseringsinvesteringar görs. Men det byggs inga nya fabriker. 

Det märks till exempel i Atlas rapport där Compressor Technique, som är sencykliskt, visade något svagare tillväxt och marginaler på grund av svag efterfrågan på stora kompressorer.

Förvärv och besparingar 
Eftersom aktievärderingarna kommit upp och den organiska volymtillväxten ännu inte materialiserats är förvärvsdriven tillväxt och kostnadsbesparingar viktiga för att öka vinsterna. För företagen gäller det också att klara av att hantera en lågtillväxtmiljö med extremt låg inflation, där ingen riktigt vågar höja priserna av rädsla för att förlora marknadsandelar samtidigt som lönekostnaderna stiger. 

Så gott som alla verkstadsbolag har gjort rekordstora förvärv, vilket är lättbegripligt eftersom det med låga räntor, goda kassaflöden och stabil efterfrågan är ganska enkelt att räkna hem dem. En del av dessa förvärv har gett ge positiva genomslag i företagens omsättning under första kvartalet. Atlas Edwards överraskade till exempel positivt både vad gäller omsättning och rörelseresultat, och mer kommer sannolikt under resten av året

På kostnadssidan är det främst Sandvik, Volvo och SKF som har betydande genomförda och pågående besparings- och omstruktureringsprogram. 

- SKF:s rapport var en besvikelse i det hänseendet. Enligt bolaget beror de svaga marginalerna på en ofördelaktig mix med mycket försäljning till bilindustrin och i Asien, där marginalerna är lägre. Enligt vår mening är det dock inte säkert att mixen blir bättre framöver och vi har en Neutral rekommendation i aktien. 

Volvo är snart igenom ett modellbyte vilket medfört extrakostnader parallellt med omstruktureringsprogrammet. Båda faktorerna bör alltså gynna resultatet framöver. Men marknaden har redan högt ställda förväntningar på att Volvos vinster ska vända uppåt. Swedbank har en Neutral rekommendation i aktien. 

Återstår Sandvik, där Swedbanks bedömning är att besparingar och viss volymökning ska stötta marginalerna i kommande kvartal. Framför allt Machining Solutions, som är tidigt cykliskt var starkt i slutet på första kvartalet och ännu starkare i april. Swedbank fortsätter att rekommenderar Köp i aktien. 

Även Atlas Copco, som fotsätter att vara ett av Swedbanks favoritval i verkstadssektorn, får rekommendationen Köp. Detsamma gäller för ABB och Autoliv. 

- Men man ska komma ihåg att uppsidan i de bolag som har Köprekommendation inte är mer än kring 10 procent.

I sektorn är Swedbank mest negativ till bolag som historiskt utvecklats bra på grund av sina uttalade förvärvsstrategier, som Electrolux, Assa Abloy och Hexagon, Samtliga får rekommendationen Minska. 

Höjer man blicken förbi de närmaste kvartalen kan bilden också komma att förändras till verkstadsbolagen fördel. 

- Det som drivit börserna uppåt den senaste tiden är de ihållande låga räntorna och förvärv. Inget av detta är specifikt för verkstadssektorn. Men det kan vara värt att fundera på vad som händer om vi får högre räntor av rätt skäl, när tillväxten tar fart och vi också får vinsttillväxt i företagen. I det läget bör verkstäderna gynnas medan mer ränteberoende sektorer som banker, fastigheter och läkemedel kan få det tuffare, säger Anders Roslund.  

Swedbanks syn på ett urval verkstadsbolag 

Sandvik 

 • Omfattande omstruktureringsprogram bäddar för högre vinster de närmaste åren. 
 • Höga fasta kostnader lyfter vinsterna när efterfrågan stiger, vilket gör att Sandvik-aktien bör ge bäst utväxling när konjunkturen tar ordentlig fart. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs:100 kronor


Atlas Copco 

 • Automotive och Construction återhämtar sig, och gruvdelen ser ut att ha stabiliserats medan investeringar fortfarande ligger efter. 
 • Förvärvet av amerikanska Edwards kan fortsätta överraska positivt under 2014.
 • Historiskt har Atlas Copco tack vare den stabilare och högre vinsttillväxten värderats högre än genomsnittet för verkstadssektorn.  När gruvindustrins orderingång stabiliseras bör aktien återfå sin glans. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs:215 kronor

SKF

 • Svagare marginaler än väntat trots överraskande stark volymtillväxt i första kvartalet. 
 • Kortsiktig motvind kommer att utvecklas mer positivt när industriefterfrågan tar fart. 
 • Marginalmålet på 15 procent nästan är inprisat vid dagens kursnivåer. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 180 kronor

Volvo 

 • Ökade vinster redan diskonterade i aktiekursen  
 • Tecken på prispress inom så gott som alla produktområden och på alla marknader. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 98 kronor 

ABB

 • Ledande teknisk- och marknadsposition inom viktiga områden ger styrka.
 • Det starka fria kassaflödet möjliggör fortsatt höga utdelningar.
 • Problemen inom Power Systems (kraftöverföring) tar tid att värka ut, men det blir bättre.  

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 175 kronor

Läs även artikel om SSAB från 2014-04-28

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan