– Risken i Nordea är högre än i andra banker till följd av en större utlåning till länder med svag ekonomisk tillväxt, som Finland, och cykliska industrier som sjöfartssektorn. Banken har även en mindre verksamhet i Ryssland och det har gjort att har aktien tagit stryk den senaste tiden. Lite väl mycket, anser jag, då det fortfarande finns stor potential att öka lönsamheten i och med det kostnadsprogram som pågår. Jag räknar även med att banken kommer att höja sin utdelning kraftigt. Det gör att direktavkastningen bedöms bli en av de högsta i den europeiska banksektorn, säger Mattias Mauritzon, aktieanalytiker.

Riktkurs höjd till 103 kronor
Swedbank har ändrat sin rekommendation för Nordeaaktien till köp från neutral, och samtidigt höjt riktkursen, det vill säga den nivå som aktiekursen bedöms befinna sig på om tolv månader, från 97 till 103.

– Eftersom det är ganska skakigt på marknaden just nu är det viktigt att påpeka att det här är en mer långsiktig rekommendation. Man ska också ha lite is i magen eftersom det kan fortsätta svänga mycket och att det här är en placering som är lång ifrån riskfri eftersom det kan bli högre kreditförluster än vi räknat med om ekonomin skulle försämras markant.

Till grund för den förändrade synen på den nordiska storbanken ligger bland annat samtal med bankens ledning och synen på hur mycket kapital som behövs för att leva upp till hårdare kapitalkrav. 

– Banker vill ofta ha en marginal mot det kapitalkrav som Finansinspektionen ställer. Tidigare har jag varit mer konservativ i mina antaganden om hur stor den marginalen ska vara för Nordea. 

Nordeas vd Christian Clausen kommunicerade i samband med den senaste kvartalsrapporten att bankens uppfattning är att den så kallade kärnprimärkapitalrelationen, som förenklat beskriver hur mycket eget kapital som måste hållas i förhållande till utlåningen, ska ligga på cirka 15 procent. 

Hög direktavkastning
Tidigare förväntade sig Swedbanks analytiker att Nordeas ledning siktade mot en så kallad kärnprimärkapitalrelation på 16 procent. Nu räknar han istället med att det blir 15,5 procent. Det innebär att mer kapital kan delas ut till aktieägarna. Swedbanks reviderade estimat för Nordea pekar mot en utdelningsgrad på 67 procent av vinsten för 2014, följt av 75 procent 2015 och 80 procent för 2016. 

– Vid nuvarande prisnivåer borde Nordea kunna dela ut 0.61 euro per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på över 6 procent, förtydligar Mattias Mauritzon och tillägger att det skulle kunna bli en ännu mer aggressiv utdelningspolicy: 

– Om Nordea får vissa godkännanden från Finansinspektionen, som i praktiken innebär att kapitalkravet skulle bli ännu mindre, så skulle banken kunna komma att höja utdelningsgraden till 84 procent 2015 vilket i så fall skull innebära att vår värdering ökade från 103 kronor till 107 kronor, förklarar han.

Digitalisering ger både marginalpress och lägre kostnader
Den pågående och tilltagande digitaliseringen av banksektorn väntas dessutom leda till att Nordea kan minska sina kostnader ytterligare i framtiden genom att stänga kontor och dra ner på personal och pappershantering. Parallellt innebär digitaliseringen en marginalpress på privatmarknadsprodukter för bankerna i takt med att konkurrenslandskapet förändras. 

En svagare makromiljö och lägre räntenivå – än tidigare väntat – är också inbakat i analysen. De försämrade intjäningsmöjligheter som det innebär motverkas samtidigt, utöver kostnadskontroll, av att svängningarna på valuta- och räntemarknaden bedöms öka framöver. Något som väntas påverka Nordea positivt då efterfrågan på att säkra valuta- och ränteflöden med olika finansiella kontrakt ökar. 

SEB nedgraderas från köp till neutral
Swedbanks tidigare favorit i sektorn, SEB, är den bankaktie som visat starkast utveckling under året. Att detta skett samtidigt som konjunkturutsikterna har försvagats har dock gjort att värderingen av aktien inte är lika attraktiv som tidigare under året. Swedbank har därför ändrat sin rekommendation för SEB-aktien till neutral från köp, samtidigt som riktkursen ligger kvar på 102 kronor. 

– SEB har varit vårt förstahandsval i den nordiska banksektorn under större delen av 2014 men i nuläget ser vi helt enkelt mer värde i andra delar av sektorn, förklarar Mattias Mauritzon.


Swedbanks syn på Nordea

* Rätt tid att köpa Nordea för den långsiktige som är beredd att ta risk.

  • 15,5 procents förväntat kapitalmål innebär attraktiva utdelningsutsikter
  • Gjorda antaganden ger Nordea högst direktavkastning bland svenska banker 
  • Svagare konjunkturutsikter och lägre ränteläge motverkas av kostnadskontroll samt att ökad volatilitet väntas ge högre tradingintäkter 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 103 kronor 


Swedbanks syn på SEB

  • Aktien fullt värderad i nuläget. 
  • Något sämre konjunkturutsikter än tidigare väntat ger lägre estimat. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 102 kronor 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan