Favoriten i sektorn är Ica. Av rapporten framgick att Icas svenska verksamhet utvecklats starkt, medan det är fortsatt tuffare i Norge, dock minskade förlusterna i Norge något vilket är ett steg i rätt riktning.

Nettoomsättningen landade på strax under 26 miljarder kronor, vilket var 1,5 procent mer än samma period året innan. Rörelseresultatet uppgick till 1 003 miljoner kronor. Icas vd Per Strömberg uppgav, i samband med att rapporten presenterades, att utvecklingen i Sverige, framförallt i december, var något sämre än förväntat. Detta skulle bero på tuff konkurrens och svag prisutveckling, men även att lönen utbetalades sen i december, och det faktum att många svenskar valde att resa bort under helgerna.
-Det är också i linje med vår bedömning, rörelseresultatet kom ut 2 procent lägre än vi förväntat oss, säger Christian Andersson, aktieanalytiker.

Norge fortsätter att vara ett bekymmer för Ica. Ett ytterligare orosmoln som nyligen tornade upp sig är att den norska konkurrensmyndigheten lämnat ett förhandsbesked om att Icas samarbete kring inköp och logistik med Norgesgruppen kan komma att stoppas. Myndigheten menar att samarbetet kan komma att försvaga konkurrensen på den norska dagligvarumarknaden. Ica och Norgesgruppen har till april på sig att yttra sig i frågan, därefter kommer konkurrensmyndigheten att fatta beslut.
Dock glädjer styrelsens förslag till utdelning, som föreslås bli 8,00 kronor per aktie. De flesta hade förväntat sig i nivån 6,75 kronor. Starkt kassaflöde och en god resultatutveckling lägger grunden för den större utdelningen. Över tid har Ica en utdelningspolicy som säger att utdelningen ska motsvara 50 procent av årets resultat.
-Ica-aktiens värdering är fortsatt attraktiv, inte minst med tanke på Icas starka marknadsposition, dess historik och generellt sett goda kvalitet, säger Christian Andersson.

Även Axfood överraskade med en högre utdelning än förväntat, och utsikterna för 2014 stärker Swedbanks uppfattning att Axfood går in i en period av marginalförbättringar, ökat kassaflöde och utrymme för god direktavkastning.
Resultatet för fjärde kvartalet, 340 miljoner kronor, var i linje med förväntningarna.

Företaget uppger att strategin sedan flera år, med fokus på fortsatt tillväxt, ligger fast. Och nu förväntas även de stora investeringarna som Axfood gjort under flera år, bland annat i ett nytt koncernövergripande affärssystem, ska börja ge positiv effekt inte minst genom en mer decentraliserad prismodell. Investeringstakten kommer att minska något under 2014, kring 700-800 miljoner kronor räknar företaget med. Åtminstone 10 nya butiksetableringar ska göras, och ett antal butiker kommer att moderniseras.
-Även Axfoods aktie har en tilltalande värdering, inte minst mot bakgrunden av ökad intjäning och lägre investeringar, säger Christian Andersson. Det bör bana väg för fortsatt god utdelning.

Swedbanks syn på dagligvaror (Ica och Axfood):

* God utdelning
* Stabila resultat
* Fortsatt tillväxt

Rekommendation: Köp.
Riktkurs: Ica 225,00 kronor, Axfood 360,00 kronor.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan