De senaste årens starka aktiemarknad har drivits av en värderingsåterhämtning snarare än av en vinsttillväxt och resultatet är en ganska omfattande multipelexpansion.  För närvarande värderas Stockholmsbörsen till P/B 2,3, vilket innebär att denna värderingsåterhämtning nu torde vara klar. Swedbank ser dock inte värderingen av börsen som dyr, utan snarare som rimligt värderad och bedömer att den kan ge en totalavkastning på 7-9 procent under 2014. En betydande del av denna avkastning kommer dock att komma i form av utdelningar. För innevarande år kan det därför vara läge att i större utsträckning än tidigare fokusera på vad bolagen delar ut till sina aktieägare och därför nu börja bygga upp en utdelningsportfölj bestående av fundamentalt attraktivt värderade bolag med en hög och stabil direktavkastning.

Utdelningsportfölj för 2014
De kriterier Swedbank främst söker efter vid bolagsval för en utdelningsportfölj är att bolagen har en hög direktavkastning, vilken kan komma att hållas på en stabil nivå över tid. Ett urvalskriterium är självklart även att bolaget är attraktivt värderat och har en potential i aktien även bortom den utdelning som det ger. Om möjligt helst även en viss spridning av ingående bolag mellan olika branscher. Sammantaget gör detta att Swedbank nu finner att följande aktier skulle kunna vara intressanta att titta närmare på för en utdelningsportfölj: Axfood, Diös, JM, Sandvik, SEB, samt Tele2. Med en likaviktning aktierna emellan ger under innevarande år en direktavkastning om 4,55 procent för portföljen.

Förvaring av aktier på investeringssparkonto
Med ett nytt år kan det också vara läge att fundera på om det skulle kunna löna sig att öppna ett investeringssparkonto, ISK, för sina placeringar. För att detta ska vara lönsamt behöver avkastningen i portföljen vara tillräckligt stor för att schablonskatten på portföljvärdet i investeringssparkontot skall vara lägre än kapitalskatten på utdelningarna i den traditionella värdepappersdepån.
ISK är en sparform som gör det enklare för privatpersoner att spara i fonder, aktier och andra värdepapper. ISK fungerar som ett skal, inom vilket man kan köpa, sälja och byta fondandelar eller göra affärer inom värdepappersdepån. Man behöver inte deklarera och betala skatt på utdelningar, vinster och förluster. Istället betalas varje år en schablonskatt på värdet av sparkapitalet. Denna schablonskatt baseras på statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Då det är en schablonbeskattning av hela värdet oavsett utveckling innebär det att en viss avkastning krävs för att det ska vara lönsamt gentemot traditionell kapitalbeskattning. För 2014 ligger schablonskatten totalt på 0,627 procent för hela kapitalet, vilket innebär att den förväntade avkastningen i ISK endast måste överstiga 2,09 procent för att det ska löna sig jämfört med traditionell kapitalbeskattning. Värt att tänka på dock är att flytt av befintliga innehav i en traditionell värdepappersdepå till ISK betraktas ur skattesynpunkt som en försäljning och således medför reavinst eller reaförlust som får skattekonsekvenser.

ISK gentemot traditionell kapitalbeskattning ur ett skattehänseende
Givet föreslagen utdelningsportfölj enligt ovan kan man räkna på vad skatten skulle bli beroende på om innehaven förvaras inom ISK eller traditionell värdepappersdepå. För att åskådliggöra denna skatteeffekt för 2014 väljs som exempel en placering av 1 miljon kronor i ovan nämnda utdelningsportfölj, förvarad i ISK respektive en traditionell värdepappersdepå med vanlig kapitalbeskattning. Genom att köpa med samma belopp i vardera av de sex bolagen i utdelningsportföljen ges en genomsnittlig direktavkastning om 4,55 procent, vilket motsvarar 45 500 kronor. Skatteeffekten om denna utdelningsportfölj hade köpts i en traditionell värdepappersdepå, där kapitalvinstbeskattningen är 30 procent, blir då 13 650 kronor. Detta då 30 procent av en utdelning om 45 500 kronor är 13 650 kronor. Skatteeffekten för 2014 om denna portfölj istället hade köpts och förvarats i ISK blir istället 6 555 kronor, då detta är schablonskatten för innehavet samt utdelningarna. Totalt innebär det således att man netto minskar sin skatt enligt exemplet ovan med över 7 095 kronor, vilket är mer än en halvering av skatten. Utöver detta tillkommer även en eventuell skattefrihet på reavinster om man skulle sälja av de underliggande aktierna, vilket ju presumtivt skulle kunna ge en ytterligare betydligt relativt lägre skattenivå gentemot innehav i en traditionell värdepappersdepå. Utfallet av detta beror dock självklart på hur de underliggande aktierna utvecklar sig.

Så här öppnar man ISK och handlar aktier
Man kan själv öppna ett ISK och ansluta fondkonto och/eller värdepapperstjänst i internetbanken. Det går också att ringa telefonbanken 0771-22 11 22 eller att besöka något av bankens kontor för att få veta mer och få hjälp att öppna ett ISK. Köp av aktier kan göras via värdepapperstjänsten i internetbanken. Den som är ansluten till ett aktiebord eller Affärscenter Aktiehandel når dem via telefon. Självklart går det att ringa telefonbanken 0771-22 11 22 eller att besöka något av bankens kontor för att göra aktieaffärer. Mer information om ISK och prisuppgifter för bankens tjänster finns på www.swedbank.se

Bolag Rek. Pris, kr. Riktk. kr. Pot. % Utd. kr Avk. % Ex. utd.
Axfood Köp 350,70 360 2,7 15,00 4,3 13 mars
Diös Köp 50,00 49 -2,0 2,50 5,0 26 apr.
JM Köp 200,40 220 9,8 7,25 3,6 25 apr.
Sandvik Köp 89,90 104 15,7 3,50 3,9 14 maj
SEB Köp 86,45 96 11,0 4,00 4,6 26 mars
Tele 2 Köp 75,10 83 10,5 4,40 5,9 13 maj
7,95 4,55

Mer om bolagen i föreslagen utdelningsportfölj

Axfood - Aktieägarvänliga åtgärder att vänta
Axfood bedriver handel med dagligvaror inom främst detaljhandeln genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Axfood är attraktivt värderat och har en mycket stark balansräkning. Utdelningen för innevarande år har höjts till 15 kronor, vilket ger en direktavkastning om 4,3 procent. Swedbank ser dock att det finns utrymme för ytterligare utdelningar och/eller återköp framöver, givet den starka balansräkningen.
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 360 kronor

Diös - Norrlandsrabatten för stor
Diös är det ledande fastighetsbolaget i norra Sverige. Den implicita avkastningen från fastighetsportföljen är 6,6 procent och det fria kassaflödet är över 10 procent av aktievärdet. Direktavkastningen i Diös är 5 procent och bolaget är bankens favorit i fastighetssektorn.
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 49 kronor

JM - Kraftfull ökning av bostadsstarter stöttar
JM är ett av de ledande bolagen på den svenska bostadsmarknaden. Med en huvudsaklig exponering mot de snabbast växande storstadsområdena ger en kommande ökning av bostadsstarter stöd inför framtiden. Utöver en direktavkastning om 3,6 procent ger även återköp av aktier stöd till aktien och underbygger låga vinstmultiplar.
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 220 kronor

Sandvik - Omvärdering i takt med förbättrad konjunktur
Sandvik är ett världsledande verkstadsbolag inom de verksamhetsområden bolaget är aktivt. För närvarande värderas aktien betydligt under snittet för andra verkstadsbolag, beroende på gruvverksamheten, vilken varit svag en tid. I takt med en bättre konjunktur och högre metallpriser tror Swedbank dock att en omvärdering av bolaget kommer att ske. Direktavkastningen i Sandvik är 3,9 procent.
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 104 kronor

SEB – Gynnas av stark aktiemarknad
Den starka aktiemarknaden ger ökad aktivitet inom investmentbanken och SEB är den bank som gynnas mest av det. Värderingen av SEB är attraktiv och aktien handlas med P/E 11,8 och P/B 1,6 för 2014e. Med en utdelning om 4 kronor har SEB en direktavkastning om 4,6 procent.
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 96 kronor

Tele 2 - Hög vinsttillväxt de kommande åren
Tele 2 är en teleoperatör med verksamhet främst i norra Europa. Nyligen lanserade marknader är Kazakstan, Norge och Holland. Bolaget har god finansiell ställning och Swedbank anser att det finns goda förutsättningar för vinsterna att öka ordentligt de kommande åren. Tele 2 har en direktavkastning om 5,9 procent.
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 83 kronor

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan