Ett samgående mellan svenska SSAB och finska Rautaruukki och är ingen ny tanke. Redan förra gången det var på tal, 2006-2007, då uppköpen duggade tätt sågs en fusion mellan bolagen som logisk.

- De sammanslagna bolagen blir en betydligt starkare nordisk spelare med en mer balanserad valutaexponering. Överlappningarna är inte heller överdrivet stora, även om de naturligtvis finns där. Hårdraget har SSAB större delen av sin affär västerut och Rautaruukki österut, säger Ola Södermark, aktieanalytiker.

Samgåendet väntas bli klart i månadsskiftet april-maj, förutsatt att aktieägarna i repektive bolag och konkurrensmyndigheterna godkänner affären. Sannolikheten för att affären verkligen genomförs bedöms som goda, vilket inte minst positiva börsreaktioner på båda sidor om Bottenviken vittnar om.

Det sammanslagna bolaget får en stark position i Norden. Men
man ska komma ihåg att även efter samgåendet så är det ny bolaget inte särskilt stort med internationella mått mätt. 8,8 miljoner ton stål i årsproduktion placerar det sammanslagna SSAB och Rautaruukki volymmässigt som nummer 31 i världen (2012 års statistik). Ettan ArcelorMittal tillverkar mer än tio gånger så mycket, 93,6 miljoner ton. Sannolikheten för ett nej från konkurrensmyndigheterna bör därmed inte heller vara särskilt stor.

Det nya bolagets sammanlagda omsättning uppgick för 2012 till cirka 62 miljarder kronor med en rörelseförlust på 1 miljard kronor. 2013 antas bolagen ha omsatt knappt 57 miljarder kronor med ett något bättre, men fortfarande negativt resultat.
Prognosen för 2014 är en försäljning på cirka 60 miljarder kronor och ett rörelseresultat (EBIT) på cirka 2,2 miljarder kronor.
Kostnadssynnergier på 1,4 miljarder kronor, eller cirka 3 procent av kostnadsmassan eller 2 kronor per aktie, väntas få fullt genomslag efter tre år. Men SSAB betonar att hemräknandet av synnergierna är beroende också av hur konjunkturen utvecklas.

- Swedbanks bedömning är dock att de förväntade kostnadssynnergierna är lågt tilltagna, säger Ola Södermark, aktieanalytiker.

Med nuvarande aktiekurser är marknadsvärdet för det sammanlagda bolaget 29 miljarder kronor. Det sammanlagda värdet av företagens tillgångar är 50 miljarder kronor. Det gör att värderingen EV/EBITDA är 7-9 och EV/EBIT 13-23 för 2014 och 2015. Motsvarande nyckeltal för stålsektorn som helhet är i genomsnitt 6-7 respektive 11-16. SSAB/Rautaruukki är med andra ord inte billigt.

- Men den högre värderingen är ändå motiverad med tanke på det kombinerade bolagets konkurrenskraft och stabilitet. Swedbank behåller dock rekommendationen Neutral på grund av de fortsatt utmanande marknadsförutsättningarna för europeisk stålindustri. Först 2016 ser det bättre ut och då kommer också kostnadssynergierna att ha fått fullt genomslag, säger Ola Södermark.

Kombinerade intäkter (prognos) mkr 2012 2013 2014 2015
Nettoförsäljning 62259 56611 59837 61414
Vinst före skatt, amortering och räntor (EBITDA) 2935 2936 5634 7031
Rörelseresultat (EBIT) -1009 -690 2187 3743
Nettovinst -1008 -974 1054 2308
Vinst per aktie, kronor -1,80 -1,74 1,89 4,13

Läs även artikel om SSAB och stålmarknaden från 2014-01-14

 

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan