FLER ARTIKLAR I DENNA SERIE:

  1. Självkännedom en nyckel till goda affärer
  2. Se upp med egengillrade placeringsfällor
  3. Stolthet och ånger värsta fällorna

I tidigare artiklar – Teknisk analys - aktiepriset bär mycket information, och Bättre aktieaffärer med teknisk analys har vi behandlat ämnet Teknisk Analys.

Med dessa artiklar har vi velat visa på vikten av att förstå och utläsa rådande marknadspsykologi, då denna har en stor inverkan på de mer kortsiktiga aktieprisrörelserna. Teknisk Analys är därmed att betrakta som investerarkollektivets samlade psykologi och ett utmärkt hjälpmedel för att förklara och försöka förutspå kommande kursrörelser.

Marknadspsykologi avser i detta fall beständiga beteendemönster så som girighet, rädsla, och flockmentalitet. Det är till exempel denna girighet tillsammans med en medfödd flockmentalitet som gör att trender kan accelerera bortom vad som kan anses fundamentalt motiverat och även vid tillfällen skapa så kallade bubblor på marknaden.

Den tekniska analysen är således till stor den en praktisk tillämpning av marknadspsykologi och kan därmed ses som en grafisk representation av kollektivets beteende. Då kollektivets beteende är beständigt över tid och därmed analyserbart används den tekniska analysen för att försöka förutse hur kollektivet kommer att agera framåt i tiden, givet hur de agerat i liknande situationer historiskt.

När det gäller kortsiktig trading är det dock lika viktigt att förstå sin egen psykologi som det är att förstå kollektivets psykologi.

Kollektivets psykologi, via den tekniska analysen, är viktig att förstå då denna i stor utsträckning påverkar de mer kortsiktiga aktieprisrörelserna. Den personliga psykologiska bias man själv har är dock lika viktig att förstå då den i stor utsträckning påverkar den enskilda investerarens kapitalhantering. En systematisk utarbetad strategi för kapitalhantering kan nämligen i mycket stor utsträckning påverka portföljutvecklingen, oavsett om bakomliggande analys bygger på fundamental eller teknisk grund. Detta för att tagna positioner stundom oundvikligen, av den ena eller andra orsaken, kommer att utveckla sig i en ofördelaktig riktning. Med en effektiv kapitalhantering kan dock i dessa fall kapitalet skyddas från större förluster. Framförallt då man handlar mer kortsiktigt är därför en förståelse för den egna personliga psykologin och en systematisk strategi för kapitalhantering en nyckelförutsättning för att kunna skapa en långsiktigt positiv och stabil portföljutveckling.

Vilken psykologisk bias har vi då som påverkar vårt beslutsfattande när vi agerar på börsen? Först och främst är det viktigt att överhuvudtaget förstå att vi alla och envar har en psykologisk bias och gör tolkningar och framtidsbedömningar utifrån denna bias. Denna bias är inbyggd i det mänskliga beteendet och då man inte kan förändra biasen gäller det istället att vara medveten om den för att på så sätt med systematik kunna applicera tekniker för att minska dess eventuella negativa inverkningar på ens placeringar.

Innan vi går in på de vanligaste fallgroparna som vår egen psykologiska bias kan utsätta oss för kan det vara intressant att påvisa att våra hjärnor faktiskt inte är datorer som processar information på ett rationellt sätt, vilket självklart får implikationer för vårt beslutsfattande då vi agerar på marknaden. Detta kan enkelt illustreras med den optiska illusionen nedan. 

 
Vilken av de horisontella linjerna i bilden ovan är längst? De flesta skulle nog spontant säga att den nedre linjen är den längre av de två, medan de de facto är lika långa. En hjärna nyttjar genvägar och emotionella filter för att korta ned analystiden. Detta är medfött och genetiskt, och således någonting som man måste förhålla sig till, då det påverkar allt vårt beslutsfattande.

Vi kommer därför i denna artikelserie om tre delar att ta upp hur personlig psykologisk bias påverkar vårt beslutsfattande och vikten av att utarbeta en systematisk strategi för kapitalhantering vid börshandel. Detta för att med hjälp av strategin minimera den negativa inverkan som den inbyggda psykologiska biasen tenderar att ha.

De psykologiska bias som har den största negativa inverkan på vårt beslutsfattande vad gäller börshandel, och som de kommande artiklarna kommer att handla om, är att man generellt sett har en övertro på sin egen förmåga, en syn om att det man själv äger är bättre, att tidigare vinster tenderar öka riskviljan, att minnets referenspunkt ofta mer avspeglar känslor än fakta, samt att man drivs av stolthet och ånger. Det som dock är positivt är att den presumtiva negativa inverkan dessa psykologiska bias kan ha på vårt beslutsfattande kan minimeras med hjälp av enkla tekniker. Mer om detta i kommande artiklar.

FLER ARTIKLAR I DENNA SERIE:

  1. Självkännedom en nyckel till goda affärer
  2. Se upp med egengillrade placeringsfällor
  3. Stolthet och ånger värsta fällorna