Två av de svenska storbankerna – Nordea och Swedbank – har nyligen presenterat sina rapporter för fjärde kvartalet. Och båda redovisade stabila resultat, om än något under förväntningarna.
Återstående banker som Swedbank följer – SEB, DNB och Handelsbanken – redovisar också inom den närmaste tiden.

Swedbank förväntar sig inte några avgörande förändringar vad gäller intjäningen för dessa heller.
Generellt kan konstateras att tillväxten i utlåningen varit måttlig under perioden. Utlåningsmarginalerna har legat stabila, medan marginalerna för inlåning pressats ned som en följd av låga räntenivåer.
Men ser man överlag på de senaste 12 månaderna har bankerna ändå gått starkt, särskilt gäller det Swedbank och SEB. Hög lönsamhet, stark kapitalisering – och rejäla utdelningar gör bankerna till börsvinnare under 2013.
Provisionsintäkterna förväntas bli säsongsmässigt starkare, men även tack vare ökad aktivitet på kapitalmarknaderna.
Det finns heller inga trendbrott när det gäller kreditförluster.
Swedbank höjer riktkurserna något för bankerna, framför allt med anledning av att intjäningen ser ut att också fortsatt utvecklas positivt.
Marginalerna för bolån kan också komma att öka om riskvikterna höjs från 15 procent till 25 procent.

Swedbanks analytiker följer fem storbanker på den svenska bankmarknaden – DNB, SEB, Nordea, Handelsbanken samt Swedbank. Dock ger Swedbank inga rekommendationer för den egna banken.

Swedbank
Swedbank rapporterade ett stabilt resultat för fjärde kvartalet, och för hela 2013.
Vinsten för 2013 landade på 15,2 miljarder kronor (15,3). Nettovinsten var en viss besvikelse men intäkter och kreditförluster utvecklades bättre än väntat. Även räntenettot överträffade förväntningarna.
Resultatet för fjärde kvartalet tyngdes något av nedskrivningar i Ektornet (ett affärsområde som förvaltar och utvecklar övertagna tillgångar), skattekostnader och omställningsreserv.
Swedbank föreslår att dela ut 11.1 miljarder kronor eller 10,10 kr per aktie, vilket motsvarar 75 procent av vinsten.

Nordea
Även Nordea visade en god vinst för fjärde kvartalet, men resultatet var inte lika starkt som flera analytiker väntat. Banken delar ut 15,2 miljarder kronor, motsvarande 56 procent av vinsten för 2013, till aktieägarna, men många hade nog förväntat sig ännu mer. Detta kan komma att ske 2014/15, Swedbank bedömer att utbetalningsgraden höjs till 65-70 procent.
Provisionsnettot ökade något, med 3 procent till 703 miljoner kronor, medan lånetillväxten var något svagare och lånemarginalen ligger fast. Liksom räntenettot som landade i princip oförändrat jämfört med föregående år, på knappt 1,4 miljarder euro.
Banken aviserade även ökade besparingar, mot bakgrund av en mer försiktig syn på tillväxten av intäkterna framöver.
Nordea har en fortsatt attraktiv värdering.
Rekommendation: Köp.

SEB
SEB förväntas leverera en stark kvartalsrapport och det är provisionsintäkterna som står i fokus. Den positiva trenden förväntas hålla i sig, mycket drivet av högre aktivitetsnivå bland företagskunderna.
Även räntemarginalerna förväntas bli bättre liksom tillväxten av privatlån. Dock är inlåningsmarginalerna under press på grund av den lägre räntenivån.
Övriga rörelseintäkter ser ut att få en positiv utveckling.
Vinsten per aktie bedöms kunna landa på 1,82 kronor, att jämföra med 1,71 kronor i tredje kvartalet.
På kostnadssidan ser det också ut att vara under kontroll. Säsongsmässigt räknar Swedbank med något högre kostnader och kreditförluster i fjärde kvartalet, men det är att se som normalt.
Rekommendation: Köp.

Handelsbanken
Handelsbanken kan komma att rapportera en något lägre vinst än vad som tidigare trotts. Detta bland annat på grund av säsongsbetingade högre kostnader och kreditförluster.
Den låga räntenivån bidrar till att räntenettot blir något lägre.
Handelsbanken bedöms vara särskilt känslig för skärpta regelverk som kan komma att riktas mot bankerna, något som svenska myndigheter vid upprepade tillfället signalerat för.
Handelsbanken har visserligen den högsta kapitaltäckningen men också lägsta skuldsättningsgraden. Det i sin tur beror på mycket låga riskvikter både för bolån och företagskrediter.
Swedbank anser att Handelsbankens aktie är fullt värderad. Aktien bör visserligen handlas med en viss premie, med tanke på en stark historik. Men nuvarande nivå är för hög.
Rekommendation: Neutral.

DNB
Resultatet i fjärde kvartalet för DNB kommer att präglas dels av betydande återföringar inom shipping, en marknad som växer sig allt starkare, dels av redovisningen av en negativ post om 819 miljoner norska kronor som en effekt av så kallade basisswappar knutna till inlåningen. (Basisswappar är en form av derivat som används för långsiktig finansiering på internationella kapitalmarknader, där valutan konverteras till, i det här fallet, norska kronor.)
Räntenettot kan komma att bli något bättre än i tredje kvartalet, framförallt drivet av volymtillväxt. Marginalerna för bolån är stabila. Utvecklingen för företagskrediter är relativt försiktig.
Provisionsintäkterna ser ut att bli ganska lika tredje kvartalet. Corporate Finance och kapitalförvaltning kan komma att förbättras något. Medan intäkter från betalningar och fastighetsmäkleri förväntas bli något sämre.
Swedbank ser positivt på utvecklingen för DNB framöver, trots att den norska ekonomin verkar bromsa upp något.
DNB är också rustad för att möta de nya kapitaltäckningskraven om 13 procent i slutet av 2016.
Swedbank förväntar sig att utdelningen landar på 2,75 norska kronor per aktie, medan den allmänna uppfattningen bland övriga analytiker ligger på 2,50 norska kronor.
Rekommendation: Köp.


 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan