EU:s senaste sanktionsåtgärd mot Ryssland, som bland annat förhindrar ryska banker med mer än 50 procents statligt ägande att finansiera sig på kapitalmarknaderna i EU (USA har redan tidigare infört denna sanktion) kan tyckas som en inte alltför kraftfull åtgärd. Men den drabbar stora delar av det ryska bankväsendet, som domineras av banker med statligt majoritetsägande, och därmed också hela den ryska ekonomin. 

De senaste åren har cirka hälften av det ryska bankväsendets kapitalbehov kommit från Europa, och eftersom ryska bolag generellt sett är högt belånade så får de svårt att finansiera sig om bankerna saknar pengar. 

- Särskilt som många företags krediter förfaller i höst kan dessa sanktioner få stora konsekvenser för ryskt företagende och efterfrågan i Ryssland, förutsatt att den ryska centralbanken inte går in och stöttar det egna landets banker med kapital, säger Thomas Jellvik, aktiestrateg. 

Också de direkta lånen i utlandet som förfaller är betydande. Enligt Morgan Stanley förfaller utländska krediter till ryska statliga icke finansiella bolag om 41 miljarder dollar det närmaste året. Motsvarande tal för de statliga bankerna är 33 miljarder dollar, och för vanliga ryska bolag mer än dubbelt så mycket, 67 miljarder dollar. 

Brist på krediter väntas drabba den redan svaga ryska tillväxten hårt, och även om den ryska centralbanken/staten väljer att stötta så bör de ökade utgifterna för detta leda till att andra områden, som offentliga investeringar, får stryka på foten. 

- Men det är inte bara efterfrågan som kan komma att påverkas utan också utländska bolags manöverutrymme i Ryssland, beroende på hur Ryssland svarar på sanktionerna. Mycket viktigt är också att både den inhemska och i synnerhet utlänningars vilja att investera i Ryssland minskat, vilket till exempel märks på de senaste månadernas kapitalflykt.

Enligt statistik från Rysslands centralbank lämnade motsvarande 500 miljarder kronor Ryssland under första halvåret i år.

Så påverkas svenska börsbolag

Ryssland stod förra året för 2,2 procent av den totala svenska exporten och cirka 400 svenska bolag har verksamhet i landet. 

Det direkta exportförbudet av högteknologi till delar av den ryska energisektorn verkar enligt de bolag som uttallat sig ha ganska små negativa effekter. Många svenska börsbolag har export till Ryssland, men för de allra flesta rör det sig om en liten del av omsättningen. 

Några svenska börsbolags exponering mot Ryssland 
Försäljning, som andel av total omsättning, cirka procent 

ABB2
Alfa Laval4,7
Assa Abloy0,6
Atlas Copco4,6
Autoliv 2
Husqvarna4
Lindab7,1
NCC *
Nordea 2**
Oriflame33
Sandvik3
SKF1
Systemair12
TeliaSonera***
Trelleborg 0,3
Volvo3,2

* Bygger bostäder i St Petersburg.

**Procent av utlåningen.

***Äger 25 procent av Megafon, Rysslands näst största telekombolag.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan