Vid en första anblick drabbas fastighetsektorn ganska hårt om Företagsskattekommiténs förslag om ny företagsskatt går igenom. Enligt förslaget, ska rätten att dra av räntekostnader minska från dagens 100 procent till cirka 25 procent av rörelsevinsten. Samtidigt sänks skattesatsen från 22 till 16,5 procent för företag som inte har några räntekostnader.

För näringslivet i stort är förslaget kostnadsneutralt, men fastighetsektorns skattekostnader ökar med uppskattningsvis 3,2 miljarder kronor. 

Värst drabbade blir de bolag som har låga förvaltningsinkomster och/eller högre belåning än genomsnittet för sektorn. I denna kategori hamnar Corem, Klövern, Wallenstam, Fabege och Kungsleden. Förslaget får minst effekt på bolag med lägre belåning och/eller höga inkomster från förvaltningen. Här hittar man Hufvudstaden, Atrium Ljungberg och Castellum.   

- En första beräkning baserad på vinstprognosen för 2015 ger vid handen att utfallet för de börsnoterade bolag som Swedbank följer hamnar i intervallet plus 4 till minus 15 procent av vinsten per aktie. Medianvärdet hamnar på ganska beskedliga minus 5 procent, säger Niclas Höglund, analytiker. 

I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till de ackumulerade förlustavdrag som de värst drabbade bolagen kan utnyttja. Corem, Fabege, Balder och Klövern kan alla göra sådana avdrag,  vilket gör att påverkan på deras resultat blir betydligt lägre än vid denna första anblick. Värt att nämna är dock att förslaget innehåller en halvering av underskottsavdrag för första året vilket delvis motverkar den effekten.

Granskar man förslaget är det inte heller bara fastighetssektorn som drabbas, utan alla kapitalintensiva och projektrelaterade verksamheter.

- För fastighetssektorn fortsätter låga räntor och ett attraktivt räntegap i kombination med återhämtning av konjunkturen dessutom att vara en viktig drivkraft för högre fastighetsvärden, som i sin tur höjer substansvärdena och ger stöd för den underliggande vinsttillväxten i sektorn. 

De enskilda företagen har ännu inte kommunicerat exakt vilka effekterna blir om förslaget går igenom, men de väntas inte bli särskilt stora den närmaste tvåårsperioden eftersom skatteförändringar ofta sker gradvis och förslaget inte väntas träda i kraft förrän den 1 januari 2016.

- Det ger fastighetsbolagen gott om tid att rekapitalisera sig och se över sina finansiella kostnadsstrukturer, säger Niclas Höglund. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan