SEB och Nordea fortsätter att värderas med rabatt mot Handelsbanken och Swedbank på Stockholmsbörsen.

Men oväntat hårda kapitalkrav för utlåning till bostäder drabbar Swedbank och Handelsbanken mer än SEB och Nordea samtidigt att en bättre konjunktur gör att de sistnämnda hamnar i vinnarhålet när aktiviteten ökar bland företagen.

- Det gör att vår bedömning är att värderingsskillnaden kommer att krympa under 2014. Vi rekommenderar därför Köp i Nordea och SEB, säger Mattias Mauritzon, analytiker.

De svenska hushållens efterfrågan på framför allt bolån och de marginalhöjningar som bankerna lyckats genomföra har lyft Handelsbankens och Swedbanks lönsamhet de senaste åren. På Stockholmsbörsen värderas de två bankernas egna kapital därför högre än SEB:s och Nordeas.

 I senaste kvartalet var räntemarginalutvecklingen dock sämre än väntat och i en räntemiljö där riksbanken väntas sänka styrräntan ytterligare samtidigt som konkurrensen är hård är det svårt att se att räntemarginalerna kan höjas. 

Företagsmarknaden vaknar till liv
- Utlåningen till företag, som är mer cyklisk, är däremot fortfarande på låga nivåer. Men i första kvartalet bekräftades den trend med ökad aktivitet på företagsmarknaden, som vi hoppats på, och i takt med att ekonomin växer snabbare under 2014 räknar vi med en högre efterfrågan från företagen. Det gynnar framför allt banker med stor företags- och kapitalmarknadsverksamhet, som SEB och Nordea.

En annan orsak till Handelsbankens och Swedbanks höga relativvärderingar är att det finns förväntningar om att de två bankerna ska skifta ut överskottskapital till aktieägarna. Den sannolikheten har dock minskat i takt med att kapitaltäckningsreglerna stramats åt. De hårdare kapitalkrav som ställs på utlåning med bostäder som säkerhet drabbar Handelsbanken och Swedbank extra hårt. 

- Vi föredrar även av detta skäl SEB och Nordea framför Handelsbanken, säger Mattias Mauritzon

Swedbanks syn på bankerna 

Handelsbanken - hög utdelning räcker inte för att motivera köp
Handelsbanken överraskade marknaden genom att föreslå en utdelning på 16,5 kronor per aktie i samband med bokslutsrapporten för 2013. Det var betydligt högre än väntade 11,58 kronor, enligt SME Direkt, och motsvarar 73 procent av vinsten. Blickar vi framåt bedömer vi att Handelsbanken kommer att fortsätta att dela ut en större andel av vinsten än vad som varit fallet historiskt, vilket ger en attraktiv direktavkastning. Däremot är det osäkert om det finns något ytterligare överskottskapital att dela ut på grund av osäkerheten kring framtida regelverk. Samtidigt är värderingen utmanande då aktien i dag handlas till 1,8 gånger det uppskattade egna kapitalet för 2014, vilket är högst i sektorn.

Handelsbankens aktie

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 320 kronor

Utdelningsprognos 2014: 16,50 kronor


Nordea - lågt värderad universalbank
Nordeas egna kapital värderas lägst på Stockholmsbörsen av de fyra storbankerna. Orsaken är framför allt den relativt lägre lönsamheten. Banken nådde endast en avkastning på eget kapital på 11 procent under 2014 mot det långsiktiga målet på 15 procent. Bland annat har Nordea en stor del av utlåningen i Danmark, som har haft en lägre tillväxt än övriga nordiska länder, samtidigt som de låga räntorna i euroområdet gör det svårare att tjäna pengar på inlåning. Värt att nämna är också att svenska bolån utgör lägst andel av den totala utlåningen bland storbankerna. På sikt, när tillväxten utanför Sverige tar fart, efterfrågan på företagslån ökar och räntorna börjar stiga ska därför Nordeas vinst stiga snabbare än i de övriga bankerna.

Nordeas aktie

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 102 kronor

Utdelningsprognos 2014: 5,69 kronor


SEB – en företagsbank med potential
SEB har utvecklats starkast på Stockholmsbörsen det senaste året av de fyra storbankerna. Bakom utvecklingen ligger bland annat det starka bokslutet för 2013. Särskilt positivt var att volymerna inom storföretagsverksamheten, där marginalerna är högre än inom kontorsrörelsen, ökade. När konjunkturen väl tar fart kommer det att ge en hävstångseffekt på vinstutvecklingen, som vi bedömer kommer att bli bäst i sektorn under 2014. SEB är också den bank som har störst andel av intäkterna från provisioner som courtage på aktier och dylikt, vilket vi ser som positivt i spåren av det senaste årets starka börs.

SEB:s aktie

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 100 kronor

Utdelningsprognos 2014: 4,17 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan