De låga räntorna innebär att det blir svårare för bankerna att tjäna pengar på kundernas insatta medel. Framöver bedöms vinsterna i högre grad därför drivas uppåt av kostnadsbesparingar och avgifter på alltifrån betalningar till fondförvaltning, så kallade provisionsintäkter. Jämfört med internationella banker är de svenska bankerna dock redan väldigt kostnadseffektiva, och någonstans finns det en gräns för hur mycket kostnaderna kan pressas. 

Dessutom har det så kallade riskviktsgolvet på bolån höjts från 15 till 25 procent. Något som höjer kapitalkraven ytterligare i banker med stor bostadsutlåning. Andra förslag som en särskild bankskatt och andra pålagor kan också få negativa effekter på bankernas vinstutveckling.

- Även om mycket klarnat kring framtida regelverk så måste man som investerare i bankaktier ständigt vara beredd på att det kan komma nya regler och avgifter, säger Mattias Mauritzon, analytiker.


SEB favorit i sektorn
SEB har utvecklats starkast på Stockholmsbörsen det senaste året av de fyra storbankerna. 

- Trots uppgången bedömer vi att utvecklingen kommer att hålla i sig då banken, sett till det egna kapitalet, värderas lägre än Handelsbanken och Swedbank.

Bakom SEB-aktiens positiva utveckling ligger bland annat det starka bokslutet för 2013. Särskilt positivt var att volymerna inom storföretagsverksamheten, där marginalerna är högre än inom kontorsrörelsen, ökade. 

- När konjunkturen väl tar fart kommer det att ge en hävstångseffekt på vinstutvecklingen, som vi bedömer kommer att bli bäst i sektorn under 2014. SEB är också den bank som har störst andel av intäkterna från provisioner som courtage på aktier och dylikt, vilket vi ser som positivt i spåren av de låga räntorna.

Nordea lågt värderat men frågetecken kring Finland
Nordeas egna kapital värderas lägst på Stockholmsbörsen av de fyra storbankerna. Orsaken är framför allt den relativt lägre lönsamheten. Banken nådde endast en avkastning på eget kapital på 11 procent under 2013 mot det långsiktiga målet på 15 procent. Bland annat har Nordea en stor del av utlåningen i Danmark, som har haft en lägre tillväxt än övriga nordiska länder, samtidigt som de låga räntorna i euroområdet gör det svårare att tjäna pengar på inlåning. Nordea har även en stor utlåning i Finland, som brottas med strukturella problem i IT- och skogsnäringen samt negativa effekter på exporten från det spända läget mellan Ryssland och Ukraina.

Handelsbanken stabil men dyr
Handelsbanken överraskade marknaden genom att föreslå en utdelning på 16,5 kronor per aktie i samband med bokslutsrapporten för 2013. Det var betydligt högre än väntade 11,58 kronor, enligt SME Direkt, och motsvarar 73 procent av vinsten. 

- Blickar vi framåt bedömer vi att Handelsbanken kommer att fortsätta att dela ut en större andel av vinsten än vad som varit fallet historiskt, vilket ger en attraktiv direktavkastning. Vi tror dock inte att det finns något större överskottskapital i banken till följd av stramare regelverk. Samtidigt är värderingen utmanande då aktien i dag handlas till 1,8 gånger det uppskattade egna kapitalet för 2014, vilket är högst i sektorn.

Högst lönsamhet och utdelning
Swedbank har högst lönsamhet av de fyra svenska storbankerna och handlas liksom Handelsbanken till ett premium mot Nordea och SEB. Direktavkastningen är, till följd av utdelningspolicyn att dela ut 75 procent av vinsten, högst i sektorn. 

- Vi lämnar ingen rekommendation i Swedbank, säger Mattias Mauritzon. 


Swedbanks syn på SEB

  • SEB fortsätter att värderas med rabatt mot Handelsbanken och Swedbank på Stockholmsbörsen
  • Under det närmaste året bedömer Swedbank att aktien kommer att fortsätta utvecklas positivt till följd av ökade provisionsintäkter.
  • Swedbank rekommenderar därför en investering i SEB framför de andra storbankerna på Stockholmsbörsen.

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 102 kronor

Utdelningsprognos 2014: 5,17 kronor


Swedbanks syn på Nordea

  • Värderas lägst på Stockholmsbörsen av de fyra storbankerna, men har också lägst lönsamhet. 
  • Har stor utlåning i Danmark och Finland som har låg tillväxt respektive strukturella problem. Utlåningen i dessa länder påverkas dock inte i lika hög grad av höjda kapitaltäckningskrav som i Sverige.
  • Mer exponerad mot ryskrelaterad geopolitisk risk än de andra bankerna. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 95 kronor

Utdelningsprognos 2014: 5,31 kronor


Swedbanks syn på Handelsbanken 

  • Utmananande värdering.
  • Attraktiv direktavkastning.
  • Stramare regelverk gör att det sannolikt inte finns något större överskottskapital i banken.

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 320 kronor

Utdelningsprognos 2014: 16,50 kronor


Swedbank

Rekommendation: Ingen rekommendation

Riktkurs: -

Utdelningsprognos 2014: 11,42 kronorViktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan