Efter förvärvet av Ruukki är SSAB ett betydligt mer balanserat stålbolag med bättre utsikter att klara de notoriska svängningarna på stålmarknaden. Trots årsomsättningen på cirka 60 miljarder kronor, 17 300 anställda och kapacitet att tillverka 8,8 miljoner ton stål om året är SSAB dock fortfarande en liten nischaktör på den globala stålmarknaden. Målet är precis som tidigare att befästa ställningen som världsledande producent av nischprodukterna höghållfasta och kylda stål och att vara den ledande stålproducenten för den nordiska hemmamarknaden samt ledande producent av grovplåt i Nordamerika.

Förutsättningarna för att lyckas och få upp lönsamheten förbättras avsevärt i och med samgåendet med Ruukki. Totalt väntas synergierna vara 1,4 miljarder kronor om året, där produktion, inköp och effektivare distribution står för lejonparten. 

Optimal produktionsnivå
Den optimala produktionsnivån för en masugn är att köra den med 95-97 procents kapacitet och för att vara lönsam måste kapacitetsutnyttjandet ligga på 80-85 procent. Med fler masugnar av olika storlek kan nya SSAB välja att producera mellan 3,5 och 6,5 miljoner ton platt stål på ett betydligt kostnadseffektivare sätt än bolagen var för sig kunde göra. Flera och olika typer av specialiserade efterbearbetningslinjer ökar också flexibiliteten. 

Vad gäller utsikterna ser Håkan Folin inga större förändringar jämfört med tidigare. Den förbättrade marknadssituationen i Nordamerika med högre efterfrågan och priser väntas fortsätta och SSAB tittar för närvarande på möjligheter att expandera verksamheten i USA. Trots högre dollarkurser och betydande import av grovplåt till USA uppfattar SSAB det inte som att priserna pressas, utan menar att den ökade importen avser specifika projekt. Branscher som särskilt utmärker sig vad gäller efterfrågan i USA är tunga transporter och energisektorn. För att transportera skifferolja och gas från områden som saknar rörledningar behövs mängder av järnvägsvagnar i höghållfast stål. Det byggs även mycket pråmar och efterfrågan på pipelines är stor. Vindkraftstorn är ett annat tillväxtområde där det efterfrågas stora kvantiteter höghållfast stål. Även den amerikanska bilindustrin går bra med de högsta produktionsnivåerna sedan 2008. Efterfrågan från den för SSAB viktiga gruvnäringen och tillverkare av anläggningsmaskiner är dock fortfarande svag, även i USA. Sammantaget är efterfrågeläget dock gott och stålindustrins marginaler ligger på 10-15 procent. 

I Europa är det marginaler som tillverkarna bara kan drömma om. Ännu märks inga stora förändringar i efterfrågan. Bilindustrin och tunga transporter går enligt Håkan Folin bra medan gruv- och anläggningsmaskiner utvecklas sämre. Tredje kvartalet brukar vara svagt, men den underliggande efterfrågan är stabil. 

- Vi ser dock jättemöjligheter att öka andelen nischprodukter på den europeiska marknaden.

Ryssland och Ukraina 
Vad gäller Ruukkis exponering mot Ryssland och Ukraina, så rör det sig enbart om bearbetning av lokalt tillverkad stål till byggindustrin. Kortsiktigt menar Håkan Folin att konflikten mellan Ryssland och Ukraina kan gynna Västeuropas stålindustri eftersom den ryska exporten av handelsstål till Europa kan tänkas gå ned.

- Men långsiktigt är konflikten negativ eftersom Ruukki har verksamhet i Ryssland och SSAB planerat att göra mycket i landet.  

Priserna på insatsvarorna järnmalm och kol har fallit kraftigt på senare tid, vilket naturligtvis gynnar SSAB:s europeiska masugnsbaserade stålproduktion. ( I USA använder SSAB skrot som råvara). Normalt brukar lägre järnmalmspriser också pressa stålpriserna, men denna gång är så inte fallet.

- Anledningen är att stålpriserna i Europa redan är så pressade att det helt enkelt nästan inte finns något att ta av, säger Håkan Folin. 


Läs artikel om SSAB:s fusion med Rautaruukki  i Aktiellt från 8 augusti

Swedbanks syn på SSAB 

  • Fusionen med Rautaruukki skapar en stark nordisk ståltillverkare med bättre balanserad produktionskapacitet, betydande synenergier och en mer balanserad valutaexponering. 
  • Synergivinsterna sannolikt blir större än de 1,4 miljarder som SSAB kommunicerat. 
  • Möjlighet att förbättra pris/mix genom en högre andel höghållfasta stål. 
  • Starkt fotfäste inom höghållfasta stål i Nordamerika som SSAB kan bygga vidare på. 
  • Låg värdering kan lyfta aktien när stålindustrin återhämtar sig.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 78 kronor 


Visste du att?

- Priset på järnmalm för närvarande är det lägsta på fem år.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan