Stål- och gruvbolagen är tillsammans med de utpräglat cykliska verkstadsbolagen de som tappat mest i börsfallet den senaste veckan. 

- Det är en logisk konsekvens av ökad oro för konjunkturutvecklingen i Kina och de effekter det fått på bland annat råvarupriserna, säger Anders Roslund, analyschef.

På kort sikt väntas sentimentet för bolag med tydlig cyklisk exponering och mot råvaror och Kina inte vändas i positiv riktning, följaktligen åker Sandvik, SSAB och Kongsberg Automotive ut ur Fokusportföljen. Fokusportföljen, som uppdateras varannan vecka, består av de aktier som Swedbank anser ha bäst ha bäst avkastningspotential under de kommande tolv månaderna och som speglar det underliggande marknadsscenariot. 

Nya aktier i Fokusportföljen är i stället Autoliv, Sobi och Billerudkorsnäs medan ABB och Telia är kvar i portföljen sedan tidigare. 

- Det innebär att vi av försiktighetsskäl ompositionerar portföljen mot lite mer konsumentinriktade bolag. Om allt återgår till det normala så kommer de cykliska bolagen att gå bäst. Men om man antar att tillväxten i världsekonomin blir lite svagare så klarar sig konsumentnära företag och verkstadsbolag med hög andel intäkter från service bättre.

Att Autoliv har betydande produktion i Kina, är i detta fall positivt. I Kina positionerar sig Autoliv som ett kinesiskt varumärke och i takt med att konsumtionen får ökad betydelse bör efterfrågan på bilar i landet stiga, även om vi sett en minskad efterfrågan på senare tid. 

- Överlag bör man se det som positivt att svenska bolag både etablerat betydande egen verksamhet i Kina och köpt lokala bolag där. Det är bolag som har liten närvaro i Kina som man bör oroa sig för. Electrolux är det tydligaste exemplet. Det är för sent för bolaget att etablera sig på den stora kinesiska marknaden samtidigt som Electrolux kan räkna med allt aggressivare konkurrens på världsmarknaden från kinesiska konkurrenter, säger Anders Roslund. 


Swedbanks syn på ABB

 • Uppskattar ABB:s exponering mot automation och energieffektivisering. 
 • Företagsledningen är optimistisk och tonar dessutom ner ABB’s beroende av marknaden för olja och gas
 • Liksom historiskt kommer det fria kassaflödet att fortsätta att vara starkt.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 200 kronor

Swedbanks syn på Autoliv

 • Givet ledningens optimistiska marginalprognos, 9,5 procent  för helåret 2015, så delar vi Autolivs implicita slutsats att Autoliv underliggande EBIT-marginal under Q4 2015 kommer vara dubbelsiffrig (10,4 procent).  
 • Försäljningen och marginalerna under andra halvåret stödjs av introduktionen av nya produkter inom aktiv säkerhet, inkluderat Mono & Stereo Vision, Radar och AS. Ytterligare affärer på grund av konkurrenten Takatas problem stödjer också resultatet. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 1080 kronor


Swedbanks syn på Billerudkorsnäs

 • Premiumvärdering motiverad
 • Attraktiv slutkundsmix
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner
 • Rekommendation: Köp

Riktkurs: 160 kronor

Länk: Läs mer i Billerudkorsnäs vätskekartong ett säkert papper


Swedbanks syn på Teliasonera

 • Förbättrade tillväxtmöjligheter i kombination med ökad lönsamhet från interna åtgärder
 • Direktavkastning på över 6 procent ger bra skydd på nedsidan
 • Fundamentalt värd minst 59 kronor per aktie, relativvärdering stöder denna syn.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 59 kronor


Swedbanks syn på Sobi

 • Sobi, tillsammans med Biogen, ligger långt framför konkurrenterna i loppet för att lansera nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka.
 • Läkemedelsindustrin rör sig snabb mot dyra specialistläkemedel för mindre patientgrupper och ett kliniskt globalt ledarskap.
 • Biogen lanserar produkterna i USA och Sobi ser ut att kunna lansera i sina marknader redan under slutet av 2015 och under 2016.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 150 kronor

Läs mer i Stora rankingförändringar inom hälsovård

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan