Gynnsamma framtidsutsikter. Starka kassaflöden som medger generösa utdelningar till aktieägarna, stöd från en gryende europeisk konjunkturuppgång och alldeles för låg värdering är viktiga parametrar som avgjort urvalet av enskilda köpvärda aktier i Swedbanks senaste Investeringsstrategi. 

Ett bärande tema i februariutgåvan av Investeringsstrategin är att återhämtningen i Europa kommer.

- ECB:s extrema penningpolitik måste kombineras med aktiv finanspolitik. Stater som lånar till nästan obefintlig ränta måste kunna hitta produktiva infrastrukturprojekt. Det är katalysatorn som Europa behöver när näringslivet sitter på händerna och hushållen är avvaktande. Vi väljer att tro på att just det scenariot spelar ut under de kommande åren, och det gynnar bolag med betydande exponering mot Europa, säger Jerker Söderström, aktiestrateg. 

Två företag med attraktivt värderade aktier ligger väl till ur denna aspekt: Sandvik och SSAB. Båda är dessutom på väg att förbättra lönsamheten tack vare omstruktureringar och i SSAB:s fall synergieffekter från samgåendet med Ruukki. 

I den mogna fasen av investeringscykeln är aktier överlag inte längre billiga. Det gör att det gäller att hitta företag vars aktier är rimligt värderade och vars underliggande verksamheter har möjlighet att fortsätta växa av egen kraft.

- ABB och Autoliv är två sådana bolag. ABB gynnas av den ihållande automatiseringstrenden i tillverkningsindustrin och de starka kassaflödena är attraktiva för aktieägarna. Autoliv rider sedan många år på säkerhetstrenden inom bilindustrin. Den starka historiken förtjänar en högre värdering, och man får den spännande verksamheten inom aktiv säkerhet billigt till nuvarande aktiekurs. 

Slutligen finns det så gott som alltid aktier som helt enkelt är för lågt värderade. Här hittar vi norska Kongsberg Automotive, som Swedbank flera gånger lyft fram som köpvärd, och där man som placerare fortfarande får solida kassaflöden till kraftig rabatt. 

- Som placerare bör man beakta att det aktieurval vi nu presenterar är gjort utan hänsyn till riskminimering genom spridning till olika sektorer. Vi har endast fokuserat på de enskilda aktiernas kvaliteter och attraktivitet, säger Jerker Söderström. 


Swedbanks syn på ABB

 • Vi uppskattar ABB:s exponering mot Automation och energieffektiva lösningar.
 • Vi noterar att Automationsdelen levererar 80 procent av gruppens kassaflöde, medan marknadens fokus mest är riktat mot kraftdelen.
 • Beroendet av olje- och gassektorn är mindre än vid första påseendet. Endast 3 procent av koncernens försäljning går till investeringar i olje- och gasutvinning. 
 • Starka kassaflöden och nästan ingen belåning möjliggör fortsatt utdelningstillväxt och fortsatta aktieåterköp.
 • Starka kassaflöden och exponering mot automation kommer att betala sig.


Swedbanks syn på Autoliv

 • Den starka historiken förtjänar en högre värdering. Autoliv har endast ett kvartal med negativt kassaflöde sedan sammangåendet med Morton1997.
 • Försäljningen och resultatet under andra halvåret kommer att understödjas av stora lanseringar av aktiva säkerhetsprodukter.
 • Eftersom aktiv säkerhets bidrag till vinsten för närvarande är begränsat och Autolivs värdering inte är krävande kan man argumentera för att aktiv säkerhet är mycket lågt prissatt i nuvarande värdering.
 • Den kinesiska marknaden, som representerar 16 procent av Autolivs försäljning och där Autoliv är marknadsledande med drygt en 1/3 av marknaden förväntas fortsätta växa med 6-8 procent årligen. Detta stödjer Autolivs marginaler eftersom den kinesiska marknaden har marginaler över gruppsnittet.
 • Kan tack vara sitt starka fria kassaflöde fortsätta köpa tillbaka aktier och dela ut kapital.


Swedbanks syn på Kongsberg Automotive

 • Aktien handlas med en tydlig rabatt i förhållande till jämförbara bolag.
 • Balanserad risk tack vare 40 procent av försäljningen mot lastbils- och 60 procent mot biltillverkare.
 • Har en global plattform, vilket möter trenden med breda plattformar för fordon.
 • Har tagit hem nya affärer under det senaste året, vilket kommer att ge stöd från 2016 och framåt. 
 • Deprecieringen av den norska kronan generar negativa valutaeffekter, vilket sannolikt ger en förlust före skatt i fjärde kvartalet 2014. Kassaflödet påverkas dock inte och vi ser det mer som en engångseffekt.
 • Placeringen innebär en valutarisk. 

Läs mer om bolaget i Kongsberg köpvärd trots motlut


Swedbanks syn på Sandvik

 • Får stöd av den europeiska återhämtningen och omstruktureringar.
 • Med ungefär hälften av försäljningen exponerad mot Europa är Sandvik en av de främsta vinnarna på en vändning i Europa.
 • Värderingen talar för Sandvikaktien då 12-månaders framåtblickande P/E-tal är på rekordlåga nivåer.
 • Minskat beroende av gruvindustrin, som i dagsläget står för 25 procent av vinsten. 
 • Trots låga investeringar i gruvnäringen så ser vi en viss marginalexpansion för Sandvik tack vare en högre andel eftermarknad och sänkta kostnader.


Swedbanks syn på SSAB

 • Synergier och en förbättrad europeisk stålmarknad väntas lyfta resultatet.
 • Förvärvet av Ruukki skapar ett starkare och stabilare stålgrupp.
 • Synergierna ligger före plan. Målet var att nå 1,4 miljarder kronor inom tre år. Nu väntar sig SSAB att synergimålet är uppnått under andra halvåret 2016, ett år tidigare än först planerat.
 • Lönsamhetsförbättringen drivs av synergierna, återhämtning in den Europeiska stålmarknaden, lägre råmaterialkostnader och förbättrad prismix.
 • SSAB har inga covenanter och betalar en ränta under
 • 3 procent på sina skulder.
 • Bolagen i stålsektorn är mer disciplinerade och fokuserar
 • Mer på lönsamhet än tidigare.
 • Tidigare var ståltillverkarna klämda mellan en stark
 • järnmalmsmarknad och en svag stålmarknad. Nu har styrkepositionen vänt till stålproducenternas fördel. Järnmalspriset har halverats sista året, och efterfrågan förbättrats något. 


Läs även: Fyra utdelningsfavoriter (kräver inloggat läge) 

Läs även Svenska aktier underskattad kvalitet till attraktiv värdering

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag (kräver inloggat läge) 

Se presentation av Investeringsstrategin i Swedbank Direkt 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan