Efter en fantastisk börsresa under 2014 för både Axfood och ICA Gruppen är det inte längre bland dagligvaruhandlarna som de bästa placeringarna i handelssektorn finns.

- Både Axfood och ICA Gruppen tillhörde Swedbanks favoriter under 2014. Men aktierna har gått så bra att det är hög tid att ta hem vinsten. Aktierna värderas för närvarande nästan lika högt som H&M och även om det är mycket stabila och bra bolag, så är en värdering i nivå med H&M:s inte rimlig, säger Christian Anderson Blink, aktieanalytiker.

Även om svensk konsumtion under 2015 väntas få stöd av lägre räntor och det inte blir några statliga skattehöjningar så är Swedbank överlag försiktigt inställd till detaljhandelsbolagen för närvarande. 

- Efterfrågan är hyfsat bra men trenden mot ökad konsumtion på restauranger, resor och andra tjänster samt möbler och bilar på bekostnad av kläder fortsätter. 

Det finns också en risk att konsumtionen utvecklas sämre än väntat. De senaste årens ökade konsumtion har berott på förbättrade nettoinkomster, men också på den förmögenhetseffekt som stigande bostadspriser haft.  

- Amorteringskrav och eventuellt också försämrade ränteavdrag kan komma att påverka konsumtionsviljan, framför allt om de påverkar bostadspriserna negativt. Med dagens värdering av handelssektorn finns det inte utrymme för en försämrad konsumtion.

Ökad konkurrens från e-handel
E-handeln växer också snabbt, vilket sätter press både på försäljningsvolymerna och priset i den traditionella handeln. Även om den traditionella handeln lyckas hålla e-handeln stången så pass att försäljningen i butikerna blir oförändrad, så sätter löneinflation och stigande hyror press på lönsamheten.

- Och när det gäller e-handel har de etablerade bolagen inte direkt utmärkt sig av att ligga i framkant. Kappahl etablerade ju sig till exempel i Norge och Finland så sent som för bara några månader sedan.

Ovanpå allt detta kommer den kraftiga dollarförstärkningen som fördyrar inköpen för klädhandeln och i ännu högre grad för Clas Ohlson.

- Klädbolagen har generellt lite lättare att hantera dollarförstärkningen genom kvalitetsförändringar och prisjusteringar. Dessutom har bomullspriset gått ned, vilket kompenserar en del.

Utrymmet för prishöjningar är mycket mindre för Clas Ohlson eftersom konkurrensen är så hård i bolagets segment. Clas Ohlson är dessutom exponerat mot Norge, där osäkerheten om konsumtionsutvecklingen ökat på grund av oljeprisfallet och den kraftigt försvagade norska kronan.

Revanschläge för New Wave
- Ett bolag som däremot inte är så negativt exponerat mot dollarn som många tror, är New Wave. I och med att 30 procent av koncernens försäljning sker i USA är nettoeffekten positiv av dollarförstärkningen. 

Efter att i flera år haft fokus på balansräkning och kostnader är New Wave äntligen tillbaka i tillväxtspåret. Aktien handlas med betydande rabatt mot sektorn och har goda förutsättningar att omvärderas. Den tillhör Swedbanks favoriter för 2015.

H&M tillhör också favoritaktierna för i år
- Även om H&M började ganska sent med e-handel är det en relativ vinnare i e-handelskanalen där ett starkt varumärke spelar mycket stor roll. Och H&M är världens starkaste klädvarumärke.

Förra året hade H&M en formidabel försäljningsutveckling drivet av e-handelslanseringar i USA, Spanien och Italien, de betydande investeringarna i det nya varumärket & Other Stories med butiksetableringar i sju europeiska länder och e-handelsförsäljning i tolv, och ett breddat sortiment med sportkläder och skor. 

- Vår bedömning är att fjolårets starka försäljningsökning kommer att hålla i sig även i år och att estimaten kommer att justeras upp vilket kommer att öka intresset för aktien. Cirka 70 procent av H&M:s försäljning sker i euro och inköpen företrädesvis i dollar, så valutautvecklingen är negativ. Men H&M brukar vara duktigt på att kompensera sig och valutakursförändringar slår igenom med ett halvt års fördröjning. Vi rekommenderar Köp.

Uppryckning i Kappahl
Ytterligare en köpvärd detaljhandelsaktie är Kappahl, där ledningen med vd Johan Åberg i spetsen gjort ett mycket bra jobb med att få ordning på sortimentet och kontroll på kostnaderna.  Och dessutom äntligen börjat ta tag i de olönsamma butikerna i Finland och Polen.

Kappahl har brutet räkenskapsår och lämnar rapport för första kvartalet nu på onsdag, den 14 januari. Fokus i rapporten kommer sannolikt att ligga på lanseringen av online-handeln i Norge och Finland, den nuvarande utbyggnaden av det nya butikskonceptet och det nyligen lanserade projektet där lönsamheten utvärderas på butiksbasis. 

Trots en svag försäljningsutveckling förväntar sig Swedbank en förbättrad bruttomarginal till följd av mer fullprisförsäljning. På årsbasis väntas den nuvarande rörelsemarginalen på 8 procent att bibehållas. 

- Men om Kappahl lyckas nå det egna rörelsemarginalmålet på 10 procent innebär det en kurspotential på 55 procent. Vi rekommenderar Köp i Kappahl. Men aktien är ett osäkrare kort än New Wave och H&M, säger Christian Anderson Blink. 


Swedbanks syn på handelssektorn 

 • Överlag högt värderad.
 • Ta hem vinsten i Axfood och ICA Gruppen och köp H&M i stället.
 • Om bostadspriserna sjunker kan det påverka konsumtionen negativt.
 • Oljepris- och kronfall gör att det är osäkert hur norsk detaljhandel kommer att utvecklas. 
 • Swedbanks föredrar geografiskt diversifierade bolag som H&M och New Wave framför bolag med Norden eller Sverige som enda marknader.

Swedbanks syn på H&M

 • Marknaden underskattar potentialen i H&M:s Online-satsning. 
 • Flera viktiga europeiska marknader är på väg att bottna ur. 
 • H&M levererade imponerande försäljningssiffror under 2014 och har tagit betydande marknadsandelar på alla sina marknader. Den positiva tillväxttrenden väntas fortsätta även i år. 
 • Betydande investeringar inom online-plattformen, breddat sortiment, nya koncept och förbättrat kunderbjudande har ökat kostnaderna och lönsamheten har därför minskat. Blickar vi framåt ser Swedbank dock solida utsikter för förbättrade marginaler till följd av hävstångseffekten från online-investeringarna och förbättrad tillväxt i jämförbara butiker.
 • Värderingen är attraktiv. H&M-aktien handlas med en rabatt på 3 procent gentemot de globala konkurrenterna (historiskt med en premiumvärdering) och en rabatt på 8 procent gentemot Inditex.
 • Aktien handlas till en historiskt låg premie till OMX.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 345 kronor


Swedbanks syn på New Wave

 • Efter flera års fokus på balansräkning och kostnader är New Wave äntligen tillbaka i tillväxtspåret.
 • Goda förutsättningar för en omvärdering av aktien.
 • Tar tillbaka marknadsandelar på den viktiga svenska marknaden.
 • Lagersituationen har förbättrats. 
 • Enligt ledningen ska den viktigaste nya profilprodukten på över tio år lanseras i mars 2015. Produkten är ännu så länge hemlig, men ska presenteras i mitten av januari.
 • Värderas till P/E 10 för 2015, vilket motsvarar en rabatt om 30-40 procent mot sektorn.
 • Tillhör Swedbanks favoritaktier för 2015.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 42 kronor


Swedbanks syn på Kappahl

 • Svag marknadsutveckling för Sverige, Norge och Finland
 • Rörelsemarginalen väntas vara oförändrad
 • Marginalmålet är inte diskonterat. Kurspotential på 55 procent om rörelsemarginalmålet (EBIT) nås. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 44 kronor


Swedbanks rekommendationer i handelssektorn

BolagRekommendationRiktkurs, kronor
AxfoodNeutral300
Clas OhlsonMinska107
H&MKöp345
ICA GruppenNeutral440
KappahlKöp44
MQNeutral38
New WaveKöp42

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan