– Banksektorn har haft en relativt utmanande omvärldsmiljö med negativa räntor och ett osäkert läge i Europa och Grekland. Med det sagt har bankerna till stor del klarat av att parera den press på inlåningsmarginalerna som negativa räntor har inneburit genom att öka marginalerna på framförallt bolån, säger Mattias Mauritzon, aktieanalytiker på Swedbank.

Det svängiga läget på marknaderna gynnar också bankerna i form av ökade trading-intäkter samtidigt som aktiviteten på den svenska kapitalmarknaden varit hög, vilket motverkar de i övrigt negativa effekterna av oron på finansmarknaderna. 

Endast marginell exponering mot Grekland
Den faktiska utvecklingen i Grekland har däremot inte någon omedelbar påverkan på de svenska bankerna, eftersom exponeringen mot Grekland är mycket begränsad. 

Mattias Mauritzon tillägger samtidigt att oron för ett grekiskt utträde ur EMU kan dämpa företagens investeringsvilja, vilket i sin tur skulle minska efterfrågan på lån. En uppgörelse med landet skulle därför vara positivt för bankerna.

– Man vill gärna se att Europa återhämtar sig så snabbt som möjligt så att det går att låna ut mer till investeringar. Om Grekland skulle försvinna som orosmoment blir det positivt för bankerna i hela Europa, fortsätter Mattias Mauritzon.

Lågränteläget påverkar på både kort och lång sikt
För det svenska bankerna isolerat är det istället det lågränteläget som i nuläget utgör den största utmaningen, enligt Mattias Mauritzon.

– En negativ ränta gör det nästan omöjligt för bankerna att tjäna pengar på inlåningen. En negativ ränta skapar också vissa administrativa svårigheter. 

Under nästa år väntas Riksbanken sakta börja höja reporäntan igen, enligt Swedbanks prognos. Det kommer då ha en omedelbar effekt på bankernas möjligheter till intjäning, men behöver inte nödvändigtvis innebära några stora förändringar i aktiekurserna.

– Det är skillnad på banker som företag och banker som aktier. Får vi högre räntor så kan det ibland även hämma börsutvecklingen, säger Mattias Mauritzon och förklarar att det i så fall även kommer att verka hämmande för bankaktierna.

Dollarförstärkning inget orosmoln för bankerna 
Något som hypotetiskt rentav skulle kunna få Riksbanken att sänka reporäntan, är om kronan skulle stärkas så mycket att det bedöms vara skadligt för svensk ekonomi. Den starka dollarn är däremot inget hot för bankerna och påverkar inte heller sektorn i någon högre utsträckning. 

– Vad som däremot kan hända när det blir rörelser på valutamarknaden är att kundernas efterfrågan på valutasäkring och räntesäkring ökar, vilket gynnar bankerna, berättar Mattias Mauritzon.

Nordeas direktavkastning har fortsatt vara i fokus
Vid en kapitalmarknadsdag i London 27 maj lanserade Nordea nya finansiella mål för perioden 2016-2018. 

– Det var inga större skillnader från våra förväntningar. Det som utmärkte sig positivt var ambitionen om att hålla riskexponeringsbeloppet oförändrat., säger Mattias Mauritzon. 

Riskexponeringsbeloppet styr hur mycket kapital bankerna måste hålla som skydd mot eventuella kreditförluster och kan därmed få stor effekt på bankernas utdelningar.

– Beskedet om att inte riskexponeringsbeloppet ska öka kommer att göra det möjligt för Nordea att dela ut en större andel av vinsten till aktieägarna.

Utdelningsandelen kan komma att nå så högt som 85 procent på några års sikt. Det innebär i sin tur utsikter om en hög direktavkastning – utdelning per aktie i förhållande till börskurs – vilket uppskattas av investerare i rådande lågräntemiljö, och därmed kan väntas ge stöd åt aktiekursen. 

SEB har redan visat tecken på att hantera den utmanande miljön väl
Då SEB:s rapport för första kvartalet presenterades i slutet av april visade den sig vara något starkare än väntat. Det som då stod ut var att räntenettot visade god motståndskraft mot de negativa räntorna, med en nedgång på endast 1 procent jämfört med föregående kvartal. Det var ett tydligt exempel på att det är möjligt att parera pressen på inlåningsmarginalerna som negativa räntor innebär, genom att öka marginalerna på annat håll.

I likhet med för Nordea har Mattias Mauritzon en köprekommendation för SEB, som hade stämpeln ”neutral” fram till mars. 

Handelsbanken är med i matchen 
Swedbank har även justerat rekommendationen för Handelsbanken under 2015. Efter att en ”solid” kvartalsrapport levererades i april höjdes rekommendationen till neutral, från tidigare ”minska”.  I likhet med SEB visade Handelsbankens räntenetto en starkare motståndskraft mot lågräntemiljön än vad förväntningarna pekade mot inför rapporten. 

”Högkvalitets-resultat från en högkvalitets-bank”, sammanfattar Mattias Mauritzon.

– Handelsbanken visade en relativt sämre utveckling än de andra bankerna fram till den förra rapporten. Den förändring som återspeglas i att vi höjde rekommendationen är att även om vi kanske fortfarande tycker att aktien är ”dyr”, så ser vi inte längre den värdering marknaden gör som ”överdriven”, förklarar Mattias Mauritzon.

Swedbanks räntenetto pressades av negativa räntor under första kvartalet
När det gäller Swedbank visade siffrorna för första kvartalet att räntemarginalerna inom de största affärssegmenten backade i spåren av negativa räntor. Swedbank anses vara den mest räntekänsliga banken, bland annat eftersom man har den största inlåningsvolymen från privatpersoner i Sverige, vilket gör att lågränteläget teoretiskt kan slå relativt hårdare. 

Bankrapporter för andra kvartalet i mitten av juli

Mattias Mauritzon tror inte på några större överraskningar i storbankernas kvartalsrapporter. 

– Det svåraste är att se vad bankernas tradingresultat hamnar på eftersom det har varit väldigt svängigt på marknaderna. Man räknar med ganska starka provisionsnetton vilket kommer driva vinstutvecklingen i banksektorn när kvartalet är slut. Räntenettot kommer nog vara oförändrat men räntenettomarginalen kommer sannolikt gå ner lite på grund av de negativa räntorna. Men det ser ändå ganska stabilt ut, resonerar Mattias Mauritzon 

SEB blir den storbank som är först ut att rapportera, tisdag 14 juli. 

– Jag tror att de kommer ha ett ganska stabilt resultat just eftersom SEB är en bank som har mycket provisionsintäkter. De är ju därmed inte lika beroende av räntenettot. Sen har det varit flera större börsnoteringar under kvartalet samt att svängningarna på räntor och valutor har varit ganska hög vilket också borde gynna SEB, avslutar Mattias Mauritzon.

Swedbanks syn på Nordea

 • Kapitalhanteringen avgörande för utdelningstillväxten.
 • Utdelningsandelen kan komma att växa till 85 procent och ger intresse för aktien i termer av direktavkastning. 
 • Nya finansiella mål lanserades på kapitalmarknadsdag i slutet av maj. Kostnadsguidningen var något svagare än väntat och målet för avkastning på eget kapital något vagt, men samtidigt kom uppmuntrande guidning om riskexponeringsbelopp. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 120 kronor

Visste du att?

 • Nordea är den största banken i de nordiska länderna. 
 • Merparten av Nordeas intäkter genereras i de danska, svenska, finska och norska kontorsrörelserna. 
 • Nordeas varumärkeslöfte är ”Vi gör det möjligt”. 


Swedbanks syn på SEB

 • Att SEB har mycket provisionsintäkter talar för stabilt resultat i rådande miljö. 
 • SEB:s räntenetto första kvartalet indikerade god förmåga att hantera negativa räntor. 
 • Nuvarande rekommendation för SEB sedan mars. 

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 121 kronor 

Visste du att?

 • SEB:s räntenetto svarar för omkring 45 procent av intäkterna. 
 • SEB är ledande nordisk företagsbank. 
 • Ambitionen är att SEB ska vara en av de främsta universalbankerna i Sverige och de baltiska länderna. 


Swedbanks syn på Handelsbanken

 • Handelsbanken är en högkvalitetsbank som visade högkvalitetsresultat första kvartalet.  
 • Handelsbanken har visat stabilitet i utmanande miljö. 
 • Handelsbankens aktie är dyr, men det är inte längre fråga om några excesser. 

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 132 kronor 

Visste du att?

 • Sverige är Handelsbankens viktigaste marknad. 
 • Handelsbanken har även kontorsrörelser i Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. 
 • Handelsbankens mål är att ha högre lönsamhet än vad konkurrenter har i genomsnitt.


Swedbanks syn på Swedbank

 • Är den bank som är potentiellt mest känslig för lågräntemiljön. 
 • Väntas visa avkastning på eget kapital på runt 14 procent kommande år, klart högre än konkurrenterna. 

Rekommendation: Ingen. 

Riktkurs: Ingen.

Visste du att?

 • Swedbank är Sveriges största bank i termer av antal kunder.
 • Swedbanks hemmamarknader är Sverige, Estland, Lettland och Litauen. 
 • Svensk bankverksamhet är det största av Swedbanks fyra segment. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan