För den som är intresserad av hög utdelning med begränsad risk fortsätter fastighetsbolagens preferensaktier att vara ett intressant alternativ. Sedan Swedbanks senaste genomgång av preferensaktierna, i augusti, har direktavkastningen till och med ökat några tiondels procentenheter till mellan 5,8 och 10,2 procent. Som en jämförelse ger sektorns stamaktier för närvarande en direktavkastning på 0,7-3,3 procent och fastighetsbolagens obligationer 1,6-5,8 procent. Avkastningsgapet mellan en femårig statsobligation och preferensaktiernas genomsnittliga direktavkastning har även den ökat till rekordhöga 5,75 procent. Det är mycket både i absoluta och relativa tal.

- Den dramatiska räntenedgången sedan inledningen på 2014 har inte påverkat preferensaktiernas avkastning i lika hög grad som andra jämförbara tillgångsslag, säger Sofia Wallén, aktieanalytiker. 

 

Begränsad tillgång
En möjlig förklaring till att fastighetsbolagens preferensaktier utvecklats svagt under året kan vara att marknaden är mättad. 2014 gav fastighetsbolagen ut preferensaktier för 8,4 miljarder kronor, vilket var ungefär lika mycket som alla tidigare utgivna preferensaktier i sektorn. Hittills i år har fastighetsbolagen emitterat preferensaktier till ett samlat värde av 3,3 miljarder kronor. 

Samtidigt ska man komma ihåg att det totala utbudet av preferensaktier är litet jämfört med andra tillgångsslag och fastighetsbolagens möjligheter att öka utbudet är begränsat.

- Det finns ingen absolut gräns, men kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s drar gränsen vid 15 procent av det totala kapitalet. Över denna nivå räknas preferensaktierna som lån, säger Sofia Wallén.

Vissa fastighetsbolag har satt upp egna gränser. Akelius anger en preferensaktiekvot på 30 procent av bolagets bokförda värde av eget kapital. För närvarande svarar preferensaktier för 26 procent av Akelius eget kapital. Heimstaden har satt gränsen vid 50 procent, men har ännu så länge bara nått upp till 17 procent av kapitalet från preferensaktier. 

Om man använder Standard & Poor´s gräns på 15 procent som riktmärke för de bolag som inte satt upp egna gränser så har Balder störst utrymme att utge nya preferensaktier, 4,1 miljarder kronor. Därefter kommer Hemfosa som kan ge ut preferensaktier för 2,7 miljarder kronor. Om Akelius bestämmer sig för att öka andelen preferensaktier till den egna gränsen på 30 procent, så innebär det ytterligare 1,7 miljarder kronor. Alm Equity, Amasten och Tobin har redan passerat 15-procentsnivån. 

Varför är då denna räkneövning intressant?

- För det första kan man konstatera att det för närvarande inte finns något stort utrymme för sektorn som helhet när det gäller att emittera nya preferensaktier. Men preferensaktieägare i bolag med stort emissionsutrymme bör ta det i beaktande. När Akelius gav ut nya preferensaktier i mars i år påverkade det kursen för de befintliga aktierna negativt. 


Balansera avkastning och risk
När Swedbank väger samman avkastning och risk fortsätter Balders, Sagax och Akelius Residentials preferensaktier vara de mest attraktiva i kraft av att de är stora bolag med stabila kassaflöden och att aktierna är relativt likvida. 

- De placerare som äger preferensaktier i Corem eller Fast Partner bör däremot, precis som i augusti, fundera på att gå ur dem och i stället välja någon av ovanstående aktier. De ger högre, eller likvärdig, direktavkastning och har lägre risk, säger Sofia Wallén


Swedbanks tre toppval bland fastighetsbolagens preferensaktier

Akelius Residentials

 • Bästa preferensaktien för närvarande.
 • Ett stort bolag med diversifierad geografisk spridning och stor bostadsexponering. 
 • Attraktiv direktavkastning (6,7 procent) 

Balder

 • Näst bästa preferensaktien för närvarande. 
 • Ett stort bolag med stor spridning i fastighetsportföljen och hög andel bostäder.
 • Låg risk och bra direktavkastning (6,0 procent).

Sagax

 • Tredje bästa preferensaktien för närvarande. 
 • Ett stort bolag med långa kontrakt i fastighetsportföljen och bra kassaflöden.
 • Låg risk och bra direktavkastning (6,2 procent).


Fakta preferensaktier

 • Kan ses som hybrider mellan aktier och obligationer
 • Har en på förhand given, fast utdelning, som delas ut innan någon utdelning ges till stamaktierna. 
 • Utdelningen betalas normalt kvartalsvis, vilket ger att den effektiva räntan blir något högre än den årliga utdelningen. 
 • Om utdelningen uteblir ackumuleras det obetalda beloppet multiplicerat med en i förväg bestämd straffavgift (7-20 procent) fram till dess att hela utdelningen betalats ut. Någon utdelning till stamaktieägare medges inte förrän hela skulden till preferensaktieägarna är reglerad. 
 • Kursen påverkas främst av räntenivån och riskaptiten på aktiemarknaden.
 • Utgivaren har rätt att lösa in preferensaktien till i förväg bestämda villkor och pris. 
 • Inbegriper rätten att få ett visst belopp om bolaget likvideras, en rätt som kommer före stamaktiernas rätt till likvidationsresultatet, men efter obligationer och andra lån.
 • Utdelningarna görs med beskattat kapital. Följaktligen passar preferensaktier bäst för bolag som betalar låg skatt. 


Fördelar med preferensaktier

 • Hög direktavkastning
 • Aktiekurserna är relativt stabila och överlag är marknadsrörelserna lägre för preferensaktier än för aktiemarknaden som helhet.
 • Kompensation för obetalda utdelningar. 
 • Relativt säkra i osäkra tider.
 • Högre likviditet än i företagsobligationer.
 • Inbegriper rätten att få ett visst belopp om bolaget likvideras.

Nackdelar med preferensaktier

 • Vanligtvis lägre likviditet än i stamaktien.
 • Stamaktier går oftast bättre när ekonomin växer. 
 • Risk för likvidering under marknadsvärdet.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan