Svenska bankaktier har utvecklats som marknaden i stort sedan i somras. Men förutom den allmänna börsoron och oro för lägre global tillväxt finns det också branschspecifika faktorer som antas påverka bankernas framtida vinster och utdelningsmöjligheter negativt. Finansinspektionen väntas nämligen höja kapitalkraven på svenska banker något under 2016.  

- Eftersom bankaktiers långsiktiga värdering beror på bankernas förmåga att generera avkastning på det egna kapitalet och utdelningsförmågan gör risken för höjda kapitalkrav att vi överlag sänkt riktkurserna för banksektorn med 5-7 procent. Även om vi inte tror att skärpta kapitalkrav påverkar vinsterna särskilt mycket så påverkas utdelningen per aktie negativt, säger Mattias Mauritzon, aktieanalytiker. 

Störst väntas påverkan av de höjda kapitalkraven bli på SEB, på grund av bankens stora näringslivsexponering, medan påverkan väntas bli minst på Swedbank. 

SEB är dock den enda svenska bankaktie som Swedbank rekommenderar Köp i för närvarande. Det finns flera skäl till detta. SEB:s egna kapital värderas fortfarande lägre på börsen jämfört med Handelsbankens och Swedbanks. 

- Vi anser att SEB har bättre möjligheter att förbättra avkastningen på eget kapital framöver, till följd av ett mindre räntenettoberoende, så tror vi att rabatten kommer krympa under året. 

De långsiktiga tillväxtutsikterna är också attraktivare i SEB jämfört med Nordea och Swedbank till följd av expansionen i Tyskland.

SEB är den mest konjunkturberoende av de svenska bankerna och aktien tenderar därför att utvecklas sämre när oron för världsekonomin stiger, vilket den också gjort på sistone.

- Swedbanks bedömning är dock att lägre tillväxt i Kina inte kommer att orsaka en djup nedgång i världsekonomin och att det därför finns en betydande återhämtningspotential i SEB-aktien under de närmaste kvartalen, säger Mattias Mauritzon. 

Läs även danske bank är tillbaka i värmen


Swedbanks syn på den svenska banksektorn inför kvartalsrapporterna 

 • Den extremlåga styrräntan sätter press på inlåningsmarginalerna, men höjda lånemarginaler bör göra att räntenettot klarar sig hyfsat. 
 • Den negativa börsutvecklingen har lett till nettoutflöden av fondkapital, vilket väntas ge lägre provisionsintäkter. 
 • Handelsbanken och Swedbank väntas hålla uppe intäkterna bäst på grund av den höga exponeringen mot den svenska bolånemarknaden. 


Swedbanks syn på SEB 

 • SEB är Swedbanks favorit i den svenska banksektorn.
 • Ett säsongsmässigt svagt kvartal
 • Lägre intäkter från provisioner förväntas.
 • Räntenettot återhämtar sig, trots press på inlåningsmarginaler.
 • Minst räntenettoberoende av de svenska bankerna
 • Handlas med rabatt mot Handelsbanken och Swedbank
 • Intressanta tillväxtmöjligheter i Tyskland.
 • Värdering till 1,5 gånger det förväntade bokvärdet för 2015 är attraktiv. 
 • Vi förväntar oss att de svenska kapitalkraven kommer att skärpas något under 2016, vilket får oss att sänka utdelningsestimaten med 5-11 procent för SEB under åren 2015-2017.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 114 Kronor

Läs Sektorfavoriter

Swedbanks syn på Nordea

 • Ett svagt kvartal förväntas
 • Vi förväntar oss att vinsten per aktie sjunker kvartal för kvartal.
 • Negativa effekter från lägre inlåningsmarginaler och valutaeffekter
 • Värderingen är rimlig.
 • Vi förväntar oss att de svenska kapitalkraven kommer att skärpas något under 2016, vilket får oss att sänka utdelningsestimaten med 1-8 procent för Nordea under åren 2015-2017.

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 106 Kronor


Handelsbanken 

 • Ökade bolånemarginaler väntas ge svagt stöd i tredje kvartalet. 
 • Vi förväntar oss att vinsten per aktie sjunker kvartal för kvartal.
 • Räntenettot bör kunna återhämta sig på grund av högre bolånemarginaler.
 • Värderingen är rimlig.
 • Vi förväntar oss att de svenska kapitalkraven kommer att skärpas något under 2016, vilket får oss att sänka utdelningsestimaten med 7-10 procent för Handelsbanken under åren 2015-2017.

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 130 Kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan