Fredagens publicering av Europeiska bankmyndigheten, EBA:s stresstest av europeiska banker omfattade 51 banker från 15 EU- och EEA-länder.  

- Som väntat visar testerna att alla de stora nordiska bankerna bör vara motståndskraftiga vid en ny finanskris, säger Adonis Catic, aktieanalytiker.

Även i det värsta scenariot där bland annat kraftigt försämrad ekonomisk tillväxt med högre arbetslöshet kombineras med att de svenska bostadspriserna faller med 39 procent och svenska och danska kommersiella fastigheter tappar 30 procent av värdet fram till år 2018 hamnar de nordiska bankernas kärnprimärkapitalkvot (CET 1-kvot) på mellan 14,0 och 23,1 procent. Det kan jämföras med EU genomsnittet på 9,2 procent. 

- De nordiska bankerna klarar överlag stresstesterna med god marginal och bekräftar bilden av att de tillhör de mest robusta bankerna i Europa. 

Bland urvalets 51 banker är det bara två, italienska Monte dei Paschi och irländska AIB, som i det värsta scenariot inte klarar det som anses vara den lägsta gränsen för kärnprimärkapitalkvot på 5,5 procent. Europeiska banker är också överlag väsentligt bättre kapitaliserade än de var för fem år sedan. Samtidigt saknas både grekiska och portugisiska banker, som tillhör de allra svagaste i Europa, i EBA:s urval. 


Underlag för nationella tillsynsmyndigheter
Årets EBA test av Europeiska banker innehåller inte någon tröskel som anger om de undersökta bankerna ”klarar sig” eller inte. Undersökningen är istället designad för att ge respektive nationella tillsynsmyndigheter underlag för deras översynsprocesser, SREP. I Sverige är det Finansinspektionen svarar för denna, och som bestämmer storleken på kapitalplaneringsbufferten inom ramen för den årliga utvärderingen av bankernas kapitalbehov.

EBA:s stresstester visar att många europeiska banker skulle förlora mer än 2,5 procent av sitt primärkapital i ett värsta scenario. I Norden är det dock bara Handelsbanken som passera denna gräns och i det värsta scenariot får se sin kärnprimärkapitalkvot minska med 2,7 procentenheter. Det skulle kunna innebära att Finansinspektionen ställer högre kapitalkrav på Handelsbanken vid översynen i september, men Swedbank bedömer inte det som troligt. 

- EBA:s stresstester får enligt Swedbanks mening liten betydelse för synen på de nordiska bankerna. För de svenska bankerna, och då särskilt Nordea, är det i stället Finansinspektionens revidering av bankernas interna riskviktsberäkningar och 2016 års översynsprocess, SREP, som kan lämna ett större avtryck, säger Adonis Catic. 


Swedbank syn på bankerna

Nordea 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 75 kronor 


SEB

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 85 kronor 

Läs även Utmaningarna på marknaden kvarstår för SEB


Handelsbanken

Rekommendation: Minska

Riktkurs: 91 kronor 


Swedbank 

Banken lämnar ingen rekommendation i den egna aktien.Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan