Veckans som gick
Börsen fortsatte resan norrut även under föregående vecka. En vecka där framför allt Federal Reserves räntebesked stod högt på agendan. Även kreditmarknaden fick ta del av det starka risksentimentet med positiv avkastning för såväl Investment Grade som High Yield. Något som bidrog till den positiva utvecklingen var ytterligare bekräftelse på att industrin vädrar morgonluft, i alla fall hos inköpscheferna, då PMI låg kvar på bra nivåer. 


Riksbanken håller räntan oförändrad
I veckan väntas Riksbanken lämnar räntan oförändrad. Farhågorna över inflationsutveckling har minskat något då novemberdata visade på uppåtgående trend, framförallt tjänsteinflationen. KPIF kom in enligt marknadens förväntningar men marginellt under Riksbankens egen prognos. 

- Vi tror att Riksbanken i dagsläget är relativt trygg med inflationstrenden då även Prosperas inflationsenkät pekar på något ökade förväntningar på medellångsikt. Därtill lättar stigande oljepriser, den svaga kronan och mindre expansiv Fed trycket på Riksbanken, säger Jerker Söderström, allokeringsstrateg.

Till det bör även läggas den av ECB påbörjade nedtrappningen av tillgångsköpen. Riksbankens bekymmer är en fortsatt trög löneutveckling samt svag importerad inflation. Den svaga kronan förväntas slå igenom i importpriser med något längre eftersläpning. Riksbankens kronprognos ligger i dagsläget 4 procent starkare än KIX-index vilket kan innebära större sammanlagt växelkurseffekt i inflationen på sikt. 

- Vi tror därför på mjuk ton där QE-programmet förlängs med 6 månader med minskad volym till 30 miljarder kronor. Detta talar för fortsatt svaga nivåer i kronan på kort sikt vilket bör gynna svensk exportsektor även i fortsättningen, säger Jerker Söderström.

Fed – skiftning mot mer hökaktig ton
Fed höjde styrräntan i onsdags enligt förväntan med 25 punkter till ett intervall på 0,50–0,75 punkter. Fed reviderade även sina ekonomiska prognoser där marginellt högre tillväxt och lägre arbetslöshet prognostiserades för 2017. Intresset riktades mot ränteprognosen där dels antalet förväntade höjningar reviderades upp under prognosperioden och dels den neutrala räntenivån höjdes, den så kallade terminal räntan. Feds medianestimat för räntehöjningar indikerar nu tre höjningar under 2017 till skillnad från tidigare två samt en neutralräntenivå på 3 procent. 

Till det hökaktiga beskedet bidrog även Yellens överlag positiva syn på den underliggande ekonomiska utvecklingen samt det faktum att hon inte tog upp varken den senaste tidens starka dollarutveckling eller ränteuppställ som en orosfaktor. Enligt Yellen finns det fortsatt osäkerhet kring den kommande finanspolitiken men viss höjd för en mer expansiv inriktning togs enligt henne av några ledamöter. 

- Detta talar för ökad risk för ytterligare upprevideringar när den kommande finanspolitiken diskonteras. Marknadsreaktionen blev en starkare dollar och högre amerikanska räntor vilket vi tror kommer att vara tongivande även framöver på kort- och medellångsikt, säger Jerker Söderström.


Fortsatt positiva utsikter för industrin
Inköpscheferna i både USA och Europa bekräftade att de positiva tillväxtutsikterna ser ut att hålla i sig. Utfallet i Europa var klart bättre än väntat och i Tyskland var utfallet på den högsta nivån på 35 månader. I Tyskland var även ledtiderna, tiden från beställning till leverans, på de högsta nivåerna på över fem år och bekräftar att kapacitetsutnyttjande börjat normaliseras inom EMU-området, vilket är ett viktigt stöd för sysselsättningstillväxten framöver. Även orderingången utvecklades i rätt riktning där samtliga regioner bidrog positivt. De högre råvarupriserna reflekteras allt tydligare gällande insatsvaror och prisindex steg även det till den högsta nivån på över fem år. 

- Utfallet bekräftar vår positiva syn gällande tillverkningsindustrin när vi blickar framåt och mycket pekar nu mot att tongångarna i nästa rapportsäsong borde vara klart mer positiva än under det tredje kvartalet. Sammantaget positiva signaler från samtliga regioner ger grogrund för att både riskaptit och inflationsförväntningar fortsätter öka när vi tar steget in i 2017, säger Jerker Söderström.


Starkare dollar tufft för tillväxtmarknaderna
En starkare dollar har varit ett tydligt tema, både efter Trumps seger i presidentvalet, men även sedan tidigare. Följdeffekterna från en starkare dollar börjar nu visa sig och det är framförallt näringslivet i tillväxtmarknader som får en mer utmanade miljö att hantera. Företagen har en betydande del av sina lån utställda i just dollar och därmed stiger skulden i lokal valuta liksom räntekostnaden när dollarn stiger. Kinas näringsliv sticker förvisso inte ut i det avseendet, men stigande räntor i USA får kapital att söka sig ut från landet. Ett direkt resultat har varit att Yuanen försvagats och detta trots att Kina genomför stödköp med hjälp av landets valutareserv. Massiva kapitalutflöden har också gjort att Kina nyligen infört hårda restriktioner för utförsel av kapital för betalning av till exempel förvärv och utdelningar

- Yuanförsvagningen har pågått en tid, men i dagsläget är det ingen dramatik varken gällande likviditet eller falnande tillväxtutsikter för den kinesiska ekonomin. Det visar dock att Tillväxtmarknader inte självklart är en vinnare på de bättre tillväxtsignalerna från den mogna världen, säger Jerker Söderström.

Julen närmar sig med stormsteg och marknadskommentaren tar nu lite julledigt, men kommer tillbaka i januari. God Jul!