Aktier med hög direktavkastning framstår i allt större utsträckning som ett alternativ till räntebärande investeringar – speciellt för placerare med lång tidshorisont.

Nuvarande direktavkastning för Stockholmsbörsen OMXS30 på cirka 4,5 procent innebär att investeraren över en tidshorisont på tio år “tål” en kursnedgång på cirka 31 procent innan aktier blir ett sämre alternativ än obligationer.

Nu är det förstås inte alla som har ett tioårigt perspektiv på sina placeringar. 

- Men med ett långt perspektiv gäller det att inte bara fokusera på utdelningen som den ser ut för närvarande, utan också att välja aktier i bolag som kan förväntas lämna en långsiktigt uthållig utdelning, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg. 


Viktiga parametrar
För den som vill försöka försäkra sig om att få en uthållig utdelning finns ett antal viktiga parametrar att ta hänsyn till.

- Bolaget bör ha en etablerad affärsmodell och låg rörelserisk. Balansräkningen ska vara stabil och kassaflödena starka. En etablerad utdelningspolicy och gärna en lång utdelningshistorik, är också att föredra, och vinsten per aktie ska överstiga utdelningen med god marginal. Utdelningskvoter över 80 procent gör att uthålligheten i utdelningsförmågan kan ifrågasättas.


Bra affärsmodell och stabila resultat
En väl fungerande affärsmodell, som har möjlighet att generera stabila resultatnivåer är en förutsättning för att kunna leverera en uthållig utdelning – helst med viss tillväxt. Rörelseresultatet bör även visa små variationer över tiden, vilket gör att extremt cykliska branscher sällan innehåller bra utdelningsaktier. Detsamma gäller för bolag med stora framtida investeringsbehov, hög nettoskuldsättning relativt rörelseresultatet, eller stora behov av rörelsekapital. 

Traditionellt har utdelningsaktier främst funnits i branscher med låg tillväxt och etablerade affärsmodeller: banker, teleoperatörer samt vissa bygg- och fastighetsbolag. Det är också i dessa sektorer, med undantag för operatörerna, som Swedbank anser att man för närvarande hittar de bästa utdelningsaktierna för närvarande. 

Läs mer i senaste Fokusportföljen 


De fyra bästa utdelningsaktierna just nu

Swedbanks syn på Hemfosa 

Hemfosa har etablerat sig i Norge och förvärvat norska samhällsfastigheter till ett värde om 3,7 mdr kronor under 2015. Jämfört med Sverige är både direktavkastningskrav och inflationstakt högre på bekostnad av något högre ränteläge. Vi tycker att den mixen är attraktiv och att etableringen i Norge är värdeskapande för Hemfosas aktieägare, liksom etableringen i Finland. Bolaget genomförde nyligen ett förvärv av tre samhällsfastigheter, varav en universitetsbyggnad i Tammerfors, belägna i södra Finland till ett värde om cirka 500 miljoner kronor. Innan årsskiftet utökade Hemfosa även fastighetsbeståndet i Norge genom förvärv av Statens Park, söder om Oslo, till ett värde om cirka 420 miljoner kronor. Med en belåningsgrad om 63,3 procent efter tredje kvartalet (inklusive bolaget kassaposition) ser vi utrymme för nya värdeskapande förvärv framöver. Med den nuvarande stora efterfrågan på fastigheter ser vi även möjligheter till försäljningar över bokförda värden, med positiv effekt på substansvärdet. Aktien är redan attraktivt värderad på P/CE 9 (2016e). Direktavkastningen på 5,4 procent är en av de högsta i sektorn.

 • Fortsatt potential i nya förvärv i Norge
 • Skapar mervärde via transaktioner
 • Hög direktavkastning

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 94 kronor


Swedbanks syn på Nordea 

Nordea framstår idag som den lägst värderade av de svenska bankerna med ett P/E-tal på knappt 11 på den förväntade vinsten för 2016 och en förväntad direktavkastning på 6,5 procent för 2015. Swedbank bedömer att Nordeas resultat (justerat för extraordinära intäkter och kostnader) kommer att utvecklas svagt positivt under de närmaste åren, och att riskerna för kraftigt ökade kreditförluster är relativt låga. Nordea har tidigare uttryckt en ambition att höja utdelningsandelen. I vår utdelningsprognos för 2015 räknar vi dock med en oförändrad utdelningsandel (ca 72 av vinsten) på grund av risken för höjda kapitalkrav på bankerna.

 • Stabil intjäning
 • Attraktiv värdering
 • Höga utdelningsambitioner

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 94 kronor


Swedbanks syn på SEB 

Swedbank bedömer att SEB under de närmaste 2-3 åren har kapacitet att öka vinsten per aktie med cirka 5 procent årligen. Vinsttillväxten genereras genom svagt stigande intäkter och en stabil kostnadsbas. SEB bedöms vid utgången av 2015 ha en balansräkning som med bred marginal överstiger de krav som Finansinspektionen ställer på bolaget. Vi räknar med att cirka 70 procent av vinsten per aktie kan återföras till ägarna under de närmaste tre åren, vilket ger en genomsnittlig direktavkastning på ca 6,8 procent. SEB värderas idag till ett P/E-tal på dryg 10 på den förväntade vinsten för 2016. Det egna kapitalet värderas med en multipel på cirka 1,3. Baserat på den förväntade avkastningen på eget kapital (12-13) anser vi att det finns en potential för uppvärdering av aktien på 15-20 procent.

 • Stabil och växande intjäning
 • Stark balansräkning ger utdelningspotential
 • Attraktiv värdering

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 100 kronor


Swedbanks syn på Skanska

Skanska har en mycket stark position inom kommersiell fastighetsutveckling. Bolaget bygger stora gröna kontorskomplex i citynära lägen i egen bok och säljer sedan vidare till finansiella aktörer. För att lyckas med detta måste man ha starka finansiella muskler och lång erfarenhet. Skanska, som är bland de 10 största byggbolagen i världen, har en mycket stark balansräkning. Sverige och övriga Norden har varit tidiga i denna utveckling, vilket gjort Skanska till det ledande bolaget i Europa inom detta område. Andelen av vinsten som kommer från affärsområdet har vuxit år från år och utgör nu 22 procent av totalen. Tidigare har vinstutvecklingen inom affärsområdet skymts av försvagningen i USA, som nu visar tecken på en vändning. Vidare är Skanska mycket väldiversifierat bolag både vad gäller produktmix men även geografiskt. Trots att historiskt handlats med viss premium gentemot övriga byggbolag, handlas nu aktien med 5-10 procent rabatt, vilket i sig är en köpsignal. Efter NCC:s minimala utdelning under 2016 ger Skanska bästa direktavkastningen i byggsektorn.

 • Excellent position inom kommersiell fastighetsutveckling
 • Mycket väl diversifierat bolag
 • Handlas med rabatt relativt övriga byggbolag trots historisk premium

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 195 kronor


Visste du att?

 • Industrisektorn historiskt sett levererat lägre direktavkastning än börsens genomsnitt. Men med låg förväntad tillväxt framöver kan detta komma att förändras.
 • Att återköp i allt högre utsträckning används för att återföra kapital till ägarna. För till exempel Autoliv, ABB och Nokia bör detta tas med i kalkylen.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan