Förr var högre räntor inte något som ansågs vara positivt för bankaktier, tvärtom brukade de ta stryk i takt med att värdet på de stora obligationsportföljerna gröptes ur när räntorna steg. Nu, med negativa styrräntor är bilden annorlunda, och bankerna tillhör de givna vinnarna när räntorna vänder upp och räntenettot successivt kan stärkas.   

- De svenska bankerna tillhör en klass för sig. De är mest välkapitaliserade i Europa och är dessutom betydligt lönsammare, bland annat tack vare mycket bättre kostnadskontroll. Båda faktorerna talar för en högre värdering av svenska banker, jämfört med europeiska, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg.

Men medan Europeiska bankaktier utvecklats i linje med marknaden i stort de senaste tre månaderna har de svenska bankerna, med undantag av Swedbank, i stället halkat efter index. Det gör att Swedbank anser att ett bra tillfälle yppat sig för köp av svenska bankaktier. 

Positiv förväntansbild
Swedbank har en något försiktigare syn än marknaden på bankernas vinstutveckling under 2016, men i gengäld en mer positiv förväntansbild när det gäller vinsttillväxten under nästa år. 

- Stigande räntor tillsammans med något förbättrade provisionsintäkter och fortsatt god kostnadskontroll väntas göra att bankerna kan visa viss vinsttillväxt igen redan under tredje kvartalet i år. Under 2017 väntar vi oss att tillväxten tar fart ordentligt. Vår bedömning är att marknaden för närvarande underskattar bankernas återhämtningspotential, säger Lars Söderfjell. 


Swedbanks syn på bankerna 

 • Värderingarna är väldigt attraktiva
 • Bankerna har tillräckligt med kapital för att möta nuvarande och nu kända framtida krav från Finansinspektionen. 
 • Direktavkastningen är attraktiv och bankerna har tillräckligt med kapital för att uppfylla marknadens utdelningsförväntningar, men man bör inte förvänta sig några extrautdelningar.  


Swedbanks syn på Nordea 

 • Är med i Fokusportföljen 
 • Vinsttillväxten kommer tillbaka i tredje kvartalet 2016  
 • Väntad direktavkastning under 2016: 7,3 procent 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 92 kronor

Läs mer om Nordea i Fokusportföljen


Swedbanks syn på SEB

 • Är med i Fokusportföljen 
 • Modest vinsttillväxten väntas från tredje kvartalet 2016  
 • Väntad direktavkastning under 2016: 6,6 procent 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 93 kronor

Läs mer om SEB i Fokusportföljen


Swedbanks syn på Handelsbanken

 • Jämförelsetalen är tuffa de närmaste kvartalen.
 • Tillväxten kommer tillbaka under 2017
 • Väntad direktavkastning under 2016: 4,7 procent 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 110 kronor

Swedbank lämnar ingen rekommendation i den egna aktien


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan