Att köpa enskilda aktier är ett bra långsiktigt sparande som kan sätta guldkant på tillvaron som pensionär. Men även om det är en god idé att åtminstone då och då titta till sin aktieportfölj är det många som gärna vill minimera den tid de behöver lägga på sin aktieportfölj. Hur bör man då tänka?

- När man struntar i det korta perspektivet och väljer aktier med en tidshorisont på 5-10 år finns det några viktiga faktorerna att ta hänsyn till, säger Lars Söderfjell. 

En viktig parameter är att det finns en rimlig underliggande marknadstillväxt. Utan tillväxt är det svårt för företag att långsiktigt ha en god lönsamhet. Man kan inte nå framgång enbart genom kostnadsbesparingar.

Däremot är det viktigt att bolagen inte bara klarar sig i goda tider, utan även bevisligen klarat perioder av cykliska nedgångar på ett bra sätt.

- Det krävs att bolagen skaffat sig en kvalitetsstämpel under en lång följd av år för att de ska ingå i en långsiktig aktieportfölj.

Företagen ska också ha starka balansräkningar så att de kan ge god direktavkastning. Aktier i bolag som har hållbart höga utdelningsnivåer belönas nämligen ofta med stigande kurser på aktiemarknaden.  

- En mycket viktig faktor när man skapar en aktieportfölj för byrålådan är också att den måste innehålla tillräckligt många aktier. Genom att köpa aktier i åtta till tio bolag, som dessutom verkar i olika branscher, minskar man den totala risken i portföljen avsevärt, betonar Lars Söderfjell. 

Ur detta perspektiv är antalet aktier i Swedbanks ”pensionsportfölj” något i underkant, men det kompenseras av att investmentbolaget Investor indirekt ger en god spridning till flera olika bolag och branscher.  Åtta aktier för pensionsportföljen 

Atlas Copco A
Atlas Copcos försäljning är tydligt kopplad till investeringskonjunkturen, som för närvarande är relativt svag till följd av nedgången inom råvaruindustrin. På längre sikt bedömer vi dock att bolagets volymer bör kunna växa med 3-5 procent årligen. Atlas Copco har trots en dämpad efterfrågan en mycket god lönsamhet med branschens högsta avkastning på sysselsatt kapital, och kassaflödet ger goda möjligheter till både kompletterande förvärv och utdelningar till aktieägarna. På lång sikt tror vi därför att Atlas Copco kommer att kunna skapa betydande mervärden för sina ägare.


Autoliv
Autoliv är verksamma inom den snabbt växande marknaden för säkerhetsprodukter i bilar. Från att i huvudsak ha arbetat med ”passiv säkerhet” (det vill säga säkerhetsbälten och krockkuddar) växer nu bolaget kraftigt inom ”aktiv säkerhet” med produkter som syftar till att förhindra kollisioner.  Vi räknar med att den strukturella tillväxten kommer att hålla i sig många år framöver. Bolaget har en positiv marginaltrend vilket ger en hög vinsttillväxt de närmaste åren, vilket tillsammans med en stark balansräkning och goda kassaflöden ger utrymme för en generös utdelningspolitik.

Läs även Autoliv rivstartar

Investor B
Investors innehav av noterade (75 procent av portföljen) och onoterade bolag (25 procent) ger en bra grund i en långsiktig aktieportfölj. Bland de största noterade innehaven återfinner vi bland annat ABB, Astrazeneca, Atlas Copco, Ericsson och SEB där vi ser god långsiktig potential.  Det största onoterade innehavet, Mölnlycke Health Care, är också verksamt i en bransch med strukturell tillväxt och hög lönsamhet. Med en substansrabatt som i nuläget är ovanligt hög (cirka 30 procent) är förutsättningarna för en god totalavkastning på längre sikt goda.

Nordea
Nordea är idag den största banken i Norden med en stark närvaro i samtliga nordiska länder. Vi bedömer att Nordea över tiden kommer att kunna växa i linje med nominell BNP (3-4 procent per år). Vinsttillväxten bör kunna bli betydligt högre till följd av de satsningar på digitalisering och rationalisering som nu genomförs och väntas få full effekt från 2019 och framåt. Nordea är väl kapitaliserat och delar i nuläget ut cirka 75 procent av vinsten till aktieägarna, vilket ger en mycket attraktiv direktavkastning på knappt 8 procent. Värderingen är låg redan med dagens lönsamhet och vi ser därför utrymme för en uppvärdering i en mer normal räntemiljö.


SCA B

SCA har under de senaste åren genomgått en förvandling från traditionellt skogsbolag till att i dag till 85 procent vara inriktade på konsumentprodukter som mjukpapper, blöjor och inkontinensskydd. Denna verksamhet har betydligt högre tillväxt än skogsindustrin, och bör därför värderas väsentligt högre. Vi ser goda möjligheter till fortsatt expansion på nya marknader - inte minst i Asien, där SCA bland annat har etablerat sig i Kina genom förvärvet av Vinda. Bolagets ambition är att växa med cirka 4 procent per år med en avkastning på sysselsatt kapital på 13 procent, vilket bör skapa stora mervärden för aktieägarna på längre sikt.

Läs även SCA växer med tillväxtmarknaderna

Securitas
Marknaden för bevakningstjänster har historiskt visat en god tillväxt på 3-5 procent årligen. Vi bedömer att denna trend kommer att fortsätta under överskådlig tid framöver, inte minst drivet av en osäker omvärld. Med en stor marknadsandel har Securitas goda möjligheter att delta i den pågående konsolideringen av branschen genom kompletterande förvärv. Bolagets kompetens inom teknologi för övervakning bör kunna medföra att vinsterna under de närmaste åren växer i högre takt än omsättningen. Kassaflödet är stabilt, och vi ser förutsättningar för en uppvärdering av Securitas från dagens nivåer.


Skanska
Behovet av bostäder, kontor och inte minst infrastruktur väntas vara fortsatt högt på Skanskas huvudmarknader de kommande åren. Förutom god tillväxt i den traditionella byggrörelsen (2-3 procent per år) har Kommersiell Fastighetsutveckling förutsättningar för att ge ett stort resultatbidrag till koncernen. Skanska har en stark balansräkning, och vi bedömer att bolaget idag har tillräckligt med kapital för att kunna ge en hög utdelning även i ett sämre konjunkturläge. Vi räknar med att Skanska kommer att kunna höja utdelningen med cirka 50 öre/år de närmaste åren, vilket ger en direktavkastning på 4,5-5,0 procent.


Unibet
Den europeiska marknaden för onlinespel väntas växa med 10-15 procent årligen under de kommande 8-10 åren. Med en stark position på de flesta marknader bör Unibet kunna växa åtminstone i takt med marknaden – vi ser möjlighet till att Unibet kan utnyttja sina skalfördelar relativt mindre konkurrenter för att växa ännu snabbare. Lönsamheten är mycket god (avkastningen på eget kapital uppgår till nästan 40 procent) och även med ökad reglering av vissa marknader bör vinsttillväxten kunna bli betydande under överskådlig tid. Värderingen är i ljuset av god tillväxt och hög lönsamhet mycket rimlig.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan