B3IT hjälper sina kunder, privata företag och offentliga förvaltningar, att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. Bolag har en stark företagskultur som främjar entreprenörskap och erbjuder sina konsulter stora möjligheter att utvecklas. 

- B3IT startade 2003 med ambitionen att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag, för våra medarbetare och för våra kunder. I en marknad där förmåga att driva förändring med hjälp av IT är avgörande för konkurrenskraft och effektivitet, bidrar våra idag över 300 konsulter med specialistkompetens, gedigen erfarenhet, vilja, attityd och förmåga att åstadkomma resultat. Och inte minst: helhetssyn och förståelse för sambandet mellan teknik, affärsprocesser och människor, säger B3IT:s vd Sven Uthorn.

Under perioden 2004/2005-2015 har B3IT haft en genomsnittlig årligt omsättningstillväxt (CAGR) om 38,5 procent. Inklusive det första kvartalet 2016 har B3IT sedan grundandet 2003 levererat 50 kvartal på rad med lönsamhet kombinerat med fortsatt omsättningstillväxt på årsbasis. 

B3IT hade under 2015 en omsättning om 382,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat (EBIT) om 33,1 miljoner kronor, motsvarande en EBIT-marginal om 8,7 procent. 

Bolagets styrelsen har fastlagt en övergripande målsättning för de närmaste åren att, med 2015 som bas, öka vinsten per aktie med cirka 20 procent per år. 

- Vårt fokus är nu att fortsätta utveckla vår verksamhet, stärka vårt erbjudande och bygga fortsatt framgång med och för marknadens bästa konsulter. Inför nästa etapp tar vi nu ett viktigt steg genom att notera och bredda ägandet i bolaget. Med detta vill vi bjuda in våra medarbetare, nya entreprenörer och externa investerare att vara med på vår fortsatta resa, säger Sven Uthorn.


Erbjudandet i korthet

  • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 27 maj 2016–9 juni 2016 klockan 17.00
  • Teckningskurs: Intervallet 45 till 50 kronor per aktie (courtage utgår ej). 
  • Minsta post: Anmälan ska avse lägst 200 aktier däröver jämna poster om 50 aktier upp till 20 000 aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 20 000 stycken aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet en teckningskurs inom intervallet 45–50 kronor motsvarar det en minsta investering om 9 000 till 10 000 kronor.  


Anmälan för allmänheten i Sverige

Anmälan om om köp av aktier kan göras från och med den 27 maj 2016 till och med den 9 juni klockan 17:00 via internetbanken, mobilbanken, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor.

Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Viktiga datum

  • Anmälan om teckning av aktier kan göras mellan den 27 maj och den 9 juni klockan 17.00
  • Priset offentliggörs och besked om tilldelning 13 juni 2016. 
  • Likviddag 15 juni 2016 för allmänheten.
  • Första dag för handel är 13 juni 2016 på NASDAQ First North Premier. 
  • Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring den 15 juni. 


Fakta B3IT

B3IT har drygt 320 medarbetare med i genomsnitt 19 års relevant branscherfarenhet och kundbasen består av 200 kunder inom privat och offentlig sektor i Sverige.

Bolaget erbjuder specialistkompetens inom områden som Information Management, Systemutveckling, Databaser, Telekom Management, Healthcare/E-hälsa, Infrastruktur och Cloud, Test- och kvalitet samt Digitala kanaler.

 B3IT verkar antingen under eget projektansvar eller som lednings/expertförstärkning i uppdragsgivarens organisation. Den största delen av omsättningen genereras från myndigheter, sjukvård, bank, finans och försäkring, telekom, handel och industri.

B3IT har kontor i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Borlänge, Malmö och Örebro.

Swedbank TV
Möt B3IT:s vd Sven Uthorn

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan