Finansinspektionen vill höja kapitalkravenen och riskvikterna vid kreditgivning till företag. De föreslagna nya villkoren medför att samtliga bankers genomsnittliga riskvikter för företagsexponeringar förväntas överstiga 30 procent. 

De nuvarande riskvikterna, som bestäms av bankerna själva utifrån deras interna regelverk som de har tillstånd att använda, är 32 procent för SEB, 35 procent för Swedbank och 41 procent för Nordea. 

- Bara Handelsbanken, som har en riskvikt på 21 procent för sin företagsexponeringar, påverkas därmed det föreslagna regelverket, säger Bengt Kirkøen, aktieanalytiker.

Antar man att Handelsbankens riskvikt hamnar på 30 procent innebär det att bankens kärnkapitalrelation faller från nuvarande 21,1 procent till 17,9 procent. Kravet är en kärnkapitalrelation på 18,5 procent. Enligt Swedbanks bedömning når Handelsbanken 18,2 procent vid årsskiftet och om utdelningen för i år stannar vid 4,50 kronor, vilket är i linje med 2015 års ordinarie utdelning, i stället för som tidigare väntat 5,60 kronor får Handelsbanken en kärnkapitalrelation på 18,6 procent. 

- Skärpningen av riskvikterna påverkar följaktligen inte heller Handelsbankens utdelningsförmåga eller tillväxtkapacitet i någon större omfattning, säger Bengt Kirkøen.


Swedbanks syn på SEB

  • Attraktiv direktavkastning på drygt 6 procent.
  • Utdelningarna väntas kunna höjas år för år.
  • Attraktiv värdering
  • Är med i Swedbanks fokusportfölj

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 100 kronor 

Till Fokusportföljen


Swedbanks syn på Nordea 

  • Attraktiv värdering
  • Mycket attraktiv direktavkastning på 7 procent
  • Är med i Swedbanks fokusportfölj

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 94 kronor 

Till Fokusportföljen


Swedbanks syn på Handelsbanken 

  • Värderas högre än genomsnittet för svenska banker samtidigt som avkastningen på eget kapital inte är högre än genomsnittet för sektorn.
  • Attraktiv direktavkastning på 5,5 procent

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 109 kronor 


Swedbanks syn på Swedbank

Swedbank lämnar ingen rekommendation i den egna aktien

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan