Centralbankerna har fortsatt vara i fokus och fått uppmärksamhet på olika sätt. ECB gjorde marknaden besviken genom att inte presentera nya stödåtgärder och den amerikanska motsvarigheten, Federal Reserve, signalerade

att en decemberhöjning är aktuell men att banken därefter kommer att gå långsamt fram. För 2017 ändrades räntebanan till att innefatta två väntade höjningar från tidigare tre. 

- Marknaden sätter nu en sannolikhet på lite knappt 60 procent att Fed kommer att genomföra en höjning i samband med decembermötet, säger Jerker Söderström. 

Samtidigt tog den japanska centralbanken ytterligare steg för att stödja inflationen, försvaga yenen och stimulera tillväxten. Den här gången genom mer subjektiva mål som att meddela att man kommer att tolerera att inflationen stiger över det tvåprocentiga målet innan man kommer att agera åtstramande. 

Bank of Japan annonserade också att man avser att hålla de långa räntorna kring noll procent genom att justera sina köp och försäljningar. 

Det senare var en nyhet som gav stöd till den japanska banksektorn, men inte hade avsedd effekt gällande valutan som inte förändrades nämnvärt.


Fortsatt undervikt i Japan och USA 
- Den japanska centralbankens agerande sätter också delvis fingret på vår undervikt för Japan i allokeringen. För att få fart på den japanska ekonomin så behövs en svagare valuta, något som för oss som investerare med svenska kronor innebär en negativ valutaeffekt om så skulle bli fallet. 

Japan är inte den enda undervikten. Även för USA behålls en undervikt.

- Vi anser fortsatt att recessionsrisken förblir låg, men statistiken visar tydligt att återhämtningen går in i en mognare fas där tillväxttakten avtar. Och med en högt värderad börs, stark dollar och fem kvartal i rad med fallande vinster för de amerikanska

börsbolagen så har vi svårt att se att den amerikanska aktiemarknaden kommer vara den som utvecklas starkast kommande period, säger Jerker Söderström. 


Stabilare återhämtning i Europa
Övervikten kvarstår i Europa där signaler om en stabilare återhämtning blir tydligare, vilket tillsammans med en lägre värderad börs borgar för en relativt sett bättre avkastning än i övriga regioner.


Övervikt för krediter på bekostnad av räntor
Centralbankernas agerande har inte föranlett någon ändrad syn på räntorna utan undervikten består med en fortsatt neutral duration. Även för företagskrediter ser underliggande marknad ut att gynna tillgångsslaget med fortsatt förbättring av ekonomin, fallande konkursnivåer och stabila balansräkningar. Bland annat som följd av de minst sagt försiktiga investeringarna för framtida tillväxt.


Aktiemarknaden tampas med samma frågeställningar
Den starka utvecklingen för börsen under sommaren har inte drivits av stigande vinster eller höjda vinstprognoser vilket resulterat i att värderingen ökat. Nuvarande värderingsnivå har historiskt sett varit svår att bryta igenom, vilket för över förhoppningarna till vinsttillväxt för att driva börsen vidare. 

- Dock förväntar vi oss inte att de signalerna kommer realiseras i samband med den stundande rapportsäsongen. 

Det tredje kvartalet är ett ”semestersmittat” kvartal och därför kommer det faktiska utfallet för det tredje kvartalet vara av mindre vikt. Fokus blir därmed mer inriktat på hur kvartalet avslutats och, som vanligt, de framåtblickande kommentarerna. 

- Baserat på ledande indikatorer borde överraskningarna bli relativt få och vi förväntar oss att bolagen har sett ett snarlikt efterfrågeläge som föregående kvartal.

De negativa prognosjusteringar vi sett under större delen av året har avtagit både för innevarande år och även 2017. Vi ser därmed ut att sammanfatta ett år där vinsterna förblivit oförändrade för världsindex som helhet. Och sett till bolagens framåtblickande kommentarer är det högst sannolikt att de kommer indikera en relativt oförändrad avslutning på året och att det är för tidigt att fästa några större förhoppningar på 2017.

Rådande förväntningar är dock relativt högt ställda då vinsterna väntas växa med 13-14 procent. Något som kommer att bli en utmaning. Det gäller speciellt för USA där konjunkturen nått en mer mogen fas. 

- Mot bakgrund av detta väljer vi att behålla vår neutrala allokering till aktier. Det finns fortsatt värde i marknaden. Men det är för stunden svårt att argumentera för en högre värdering eller ett positivt revideringsstöd gällande kommande vinstutveckling, säger Jerker Söderström.

Läs hela Investeringsstrategin med Affärsförslag (kräver inloggat läge)


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan