Fokusportföljen har utvecklats svagt under sommaren. Det är främst en negativ utveckling för två innehav, Autoliv och Unibet,  som förklarar att portföljen underpresterat. Uppgångar för Hexagon, Securitas och Billerudkorsnäs har bara delvis kompenserat.

I nuvarande miljö med låga räntor och dämpad tillväxt bedömer Swedbank att tillväxtaktier kommer att fortsätta att utvecklas positivt, varför temat Tillväxtaktier kvarstår. Även  konsumentinriktade bolag bör kunna klara sig bra i denna typ av miljö, vilket innebär att temat ”Konsumentaktier” behålls. Temat Stabilisering i Kina utgår däremot ur Fokusportföljen. 

– Även om vi ser en fortsatt stabilisering i Kina är de direkta drivkrafterna större inom det nygamla temat Högre korta räntor, vilket vi nu tar med i Fokusportföljen igen, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg. 

Bakgrunden är att de senaste signalerna från Federal Reserve indikerar att den amerikanska centralbanken räknar med att kunna höja räntorna ytterligare under de närmsta kvartalen. Det finns även i Sverige förhoppningar om att Riksbanken kan ha avslutat sina räntesänkningar och signaler från ECB tyder på att de europeiska bankernas lönsamhetsproblem med anledning av den negativa räntan är under diskussion. 

- Sammantaget anser vi detta gynna bankaktier globalt och söker därmed åter exponering mot denna sektor, som dessutom för närvarande uppvisar störst värderingsstöd.

Efter sommaren kraftiga kursuppgångar i cykliska aktier anser Swedbank att potentialen för dessa är begränsad. Värderingarna är ansträngda och vinstmomentum fortsatt svagt. Ett fåtal cykliska aktier, huvudsakligen konsumentrelaterade, framstår fortfarande som attraktivt värderade.

 - Däremot är förutsättningarna för att den senaste tidens starka utveckling för svenska banker ska fortsätta relativt goda. Sannolikheten för ytterligare sänkta räntor är begränsad, oron för europeiska bankers kreditkvalitet har dämpats och bankernas värdering är fortsatt attraktiv.

Med förändringarna av teman sker också förändringar av aktieinnehaven i Fokusportföljen. Med exkluderingen av temat Stabilisering i Kina tas Hexagon, som gått starkt sedan aktien inkluderades i Fokusportföljen, ut ur portföljen. I temat Tillväxtaktier tas Securitas, som också tillhör Fokusportföljens vinnare, ut. Hexagon och Securitas har haft en bra kursutveckling och vi väljer att ta hem vinsten i aktierna, säger Lars Söderfjell

Även Assa Abloy tas ur portföljen. Aktien har fallit tillbaka under de senaste dagarna efter indikationer om lägre tillväxt under tredje kvartalet 2016. 

- Värderingen är dock fortfarande hög, vilket gör att vi ser en risk för en fortsatt trög utveckling. Swedbank sänkte Rekommendationen i aktien till Neutral denna vecka 

SCA och Autoliv stannar kvar i Fokusportföljen, men flytta in under temat Tillväxtaktier. 

- Inom ramen för det nya temat Högre korta räntor väljer vi att i portföljen inkludera SEB, Nordea och Investor. Valet av Nordea kan kanske tyckas märkligt med tanke på att vi har en Neutralrekommendation i aktien. Men Även om utsikterna på kort sikt är något osäkra, bland annat på grund av eventuellt ökade kapitalkrav, bedömer vi att detta reflekteras i den låga värderingen. Direktavkastningen på 6-8 procent för 2016-18 och ett värderingsgap på 15 procent till övriga svenska storbanker gör det svårt att vara negativ till Nordea i ett längre perspektiv, säger Lars Söderfjell.

Till Fokusportföljen


Swedbanks syn SEB 

 • Potential för uppvärdering
 • Ambitiös tillväxtplan
 • Hög direktavkastning och ingen utdelningsrisk
 • Attraktiv värdering
 • Ny i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 85 kronor


Swedbanks syn på Nordea 

 • Kortsiktig osäkerhet, men den långsiktiga potentialen är attraktiv
 • Hög direktavkastning trots kapitalosäkerhet
 • Spännande långsiktig strategi
 • Lägst värdering bland svenska bankaktier
 • Ny i Fokusportföljen

Rekommendation: Neutral  

Riktkurs: 75 kronor

Läs även Bankerna kan snart vara ute ur tunneln


Swedbanks syn på Investor

 • Signifikant stöd i onoterade innehav
 • Extremt attraktiv substansrabatt om 25 procent justerat för Mölnlycke.
 • Den onoterade portföljen kommer att gynnas av den starka dollarn och i viss mån av euron
 • Stark finansiell ställning med låg skuldsättningsgrad och direktavkastningen ligger över 4 procent.
 • Ny i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 330 kronor


Swedbanks syn på Hexagon

 • Har utvecklats starkt under 2016 och sedan aktien inkluderades i Fokusportföljen.
 • Aktien framstår i nuläget som fullvärderad
 • Utgår ur Fokusportföljen

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 345 kronor


Swedbanks syn på Securitas 

 • Aktien har stigit med 14,5 procent under 2016 och med hela 23,5 procent sedan den inkluderades i Fokusportföljen). 
 • Rapportrisken har ökat inför tredje kvartalet 2016.
 • Värderingen har blivit högre 
 • Utgår ur Fokusportföljen

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 150 kronor


Swedbanks syn på Assa Abloy

 • Aktien har fallit tillbaka under de senaste dagarna efter indikationer om lägre tillväxt under tredje kvartalet 2016. 
 • Värderingen är fortfarande hög, vilket gör att det finns risk för en fortsatt trög utveckling för aktien
 • Utgår ur Fokusportföljen

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 190 kronor


Visste du att? 

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 6-12 månaderna. Urvalet utgår från fundamental analys och portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de trender Swedbank  finner mest intressanta. Begränsad vikt läggs därför vid riskdiversifiering.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan