De globala tillväxtutsikterna intakta
Swedbanks övergripande scenario är intakt och bolagsrapporterna för andra kvartalet 2017 har än så länge bekräftat bankens bild att vi går mot bättre tider. 

- Bolagens vinster har kommit in bättre, samtidigt som förväntade framtida vinster under åren 2017 och 2018 har skruvats upp något. Att bolagen rapporterar bättre än de högt ställda förväntningarna är ett styrkebesked. Vi förväntar oss att den globala vinsttillväxten 2017 kommer att vara den högsta sedan 2010, säger Mikael Wik, investeringsstrateg. 

Bra global ekonomisk utveckling, i kombination med förbättrad lönsamhet och vinsttillväxt i företagen, ger stöd till aktier.

- Swedbanks bedömning är att aktiemarknadens positiva utveckling fortsätter ett tag till och väljer därför att behålla övervikten i aktier i augusti månads Investeringsstrategi. 

Även de låga räntorna för företagsobligationer ger stöd till den ekonomiska utvecklingen eftersom företag kan låna billigt. Samtidigt ger de begränsade avkastningsmöjligheter för investerare. 

- Vi väljer därför fortsatt att ha undervikt i krediter/företagsobligationer, säger Mikael Wik.

Centralbankerna fortsatt viktiga spelare
Som ett resultat av lägre inflation än förväntat har marknadens förväntningar om kommande räntehöjningar från amerikanska Federal Reserve och europeiska ECB skruvats ner. Att centralbankerna förväntas höja styrräntan kan ses som ett resultat av bättre ekonomisk utveckling och därmed ge stöd till aktiemarknadens framtida utveckling.

- Men den andra sidan av myntet är att centralbankerna har spelat en central roll för utvecklingen på de finansiella marknaderna efter finanskrisen. Den expansiva penningpolitiken har hjälpt till att värdera upp riskfyllda tillgångar. Hur aktiemarknaden faktiskt reagerar när marknaden börjar prisa in än högre räntor är osäkert, säger Mikael Wik. 

Hög värdering – vad innebär det?
Utifrån de flesta värderingsmått är aktiemarknaden högt värderad idag, jämfört med historiska mått. Det gäller även företagsobligationer som idag handlas med låga kreditspreadar. Gör det att det finns anledning att vara orolig och sälja av alla riskfyllda tillgångar? 

- Nej, vi tror att det är för tidigt att vikta ner riskfyllda tillgångar i portföljen. Att marknaden värderas högt betyder att vi skruvar ner våra estimat för avkastning på längre sikt (5-10 år). Men att aktiemarknaden värderas högt betyder inte att aktiepriserna ska ner kommande månad eller ens kommande år. Blickar vi ut på längre sikt förväntar vi oss lägre, men inte negativ, avkastning säger Mikael Wik. 

Historiskt sett har höga aktievärderingar bestått över en längre period. Bästa gissningen utifrån historiska mönster är att om aktiemarknaden är högt värderad idag är den troligtvis högt värderad även 12 månader framåt. Samma sak gäller för företagsobligationer. Låga kreditspreadar har en tendens att bestå under en längre tid. 

- En förklaring till hög aktievärdering kan också vara att aktiepriserna sprungit före företagens lönsamhet och vinstutveckling. En möjlighet är alltså att lönsamheten och vinsttillväxten kommer tillbaka och därmed drar ner värderingen till lägre nivåer.


USA största hotet 
USA fortsätter att vara det största hotet vad gäller värderingen. Men utifrån ett positivt scenario med starkare konjunktur, vinsttillväxt som överträffar förväntningarna (drygt 10 procent per år) och fortsatt låga räntor, kan värderingen bli lägre och avkastningen fortsatt bra. 

- Samtidigt finns det alltid möjlighet att en högt värderad aktiemarknad blir ännu högre värderad. Aktiemarknaden var betydligt högre värderad år 2000 innan den vände nedåt. Och under nedgången i kölvattnet av finanskrisen var det helt andra problem än värderingen som gjorde att nedgången blev så kraftfull och drastisk.

Aktier bättre val än räntor och företagsobligationer
I nuvarande marknadsläge väljer Swedbank att fortsatt övervikta aktier före räntor och företagsobligationer. Bolagens lönsamhet, den relativa värderingen samt var vi befinner oss i konjunkturen, talar för aktieplaceringar. 

- Vi väljer fortsatt att inte ha några företagsobligationer med hög risk (High Yield) i portföljen. Vi tror att High Yield obligationer kommer att fortsätta ge positiv avkastning, men att aktier ger en högre riskjusterad avkastning. Vi föredrar räntor med kort löptid (låg duration). 

Aktier i Europa har bättre förutsättningar under kommande månader än både USA och Japan som båda underviktas i portföljen. Anledningen är att Europa värderas lägre än USA samtidigt som konjunkturen bör ge bättre stöd till europeiska aktier. Undervikten för japanska aktier beror på att Japan generellt sett går sämre när aktiemarknaden stiger. 

Till Investeringsstrategin med placeringsförslag (för att se placeringsförslagen krävs inloggning.)