Norge är ett av de länder där fiskodling har lämpat sig bäst tack vare landets kust med kallt och lagom strömt vatten. Norge är tillsammans med Chile de två största laxproducenterna i världen. Marknaden för lax är stor, och den asiatiska marknaden växer fortfarande snabbt. 

Tillväxten i produktionen av lax har varit god under det senaste 20 åren med undantaget från föregående år, då löss och giftalger minskade odlingsmöjligheterna och reducerade utbudet. 

Följden blev nerskruvade tillväxtprognoser och ett stigande kilopris i och med att utbudet inte kunde hålla jämn balans med efterfrågan. Tillförseln av lax har börjat att återhämta sig efter de alger och löss som drabbade Chile och Norge i fjol. Chile är tillbaka vid sin produktionskurs på 600 000 ton, medan Norge ser en kraftig tillväxt från mitten av 2018. 


Pressade laxpriser
Viss försiktighet ska dock iakttas. Det globala laxpriset påverkas mycket av utbud- och efterfrågeförhållandet och kan svänga kraftigt. Laxpriserna kommer sannolikt att vara under fortsatt press, särskilt under de säsongsmässigt svaga sommar- och höstperioder. Enligt Kepler Cheuvreux har trycket på laxbeståndet (utöver löss och alger) även berott på en kombination av svaga priser och rädslan för ett ökat utbud under 2018. Som en konsekvens förväntas sektorn att fortsatt leva pressat under en nära till en medellång period. 

Under mitten av 2018 förväntas en stark utbudsutveckling samt en global tillväxt på cirka 7%. Det ökande utbudet förväntas sänka priset och öka prisvolatiliteten under 2018. Det förväntade kilopriset för 2018 ligger för närvarande på 53 norska kronor, vilket är ett kilopris på cirka 3 norska kronor under marknadens förväntade pris för 2018. Kepler Cheuvreux har en viss försiktighet i deras syn på sektorn på medellång sikt. Priserna förväntas dock återhämta sig relativt snabbt tack vare begränsad utbudstillväxt under 2019. 


Positiva långtidsutsikter  
De långsiktiga utsikterna för sektorn anses därmed vara positiva. Detta baseras på att det på sikt fortfarande saknas banbrytande teknik inom fiskodling och att det därmed saknas alternativ till traditionell fiskodling som skulle kunna störa marknadsbalansen. 

Tillväxtpotential av utbudet påverkas även av att laxmarknaden är strukturellt annorlunda än de flesta andra cykliska industrier, eftersom att den är starkt reglerad, vilket begränsar tillväxten av utbudet i de två stora regionerna. Detta i kombination med en stark efterfrågan från relativt nya marknader med snabb utveckling i befolkningstillväxt gör att det ser lovande ut för den norska fisksektorn långsiktigt. 


Förändrad positionering på en pressad laxmarknad
Kepler Cheuvreux initierar bevakning på de flesta av de laxproducenter som listas i Norge. De viktigaste faktorerna vid utvärdering av en laxproducent är driftsprestanda och kostnader per kilo producerad lax. 

Kepler Cheuvreux anser att Norge Royal Salmon är det bäst positionerade företaget för tillväxt framöver med låga priser och stor tillväxtpotential framöver. Vidare tror de också på den långa Austevoll- / korta Lerøy-strategin, det vill säga att gå mot den pelagiska industrin, skulle kunna vara en vinnare i en laxmarknad som troligtvis kommer att vara under press. De vidtar en mer försiktig syn på de historiskt sett bästa företagen Bakkafrost och SalMar, baserat till stor del på deras dyra prissättning. Läs mer om producenterna nedan.  


Norway Royal Salmon 
Norway Royal Salmon uppvisar en tydlig tillväxtpotential. Bolaget erhöll tio gröna licenser 2014 och man förväntas öka volymerna med 32% under 2018. Verksamheten är belägen med mer än 80% av kapaciteten baserad i den gröna zonen, där tillväxt är tillåten.

 • Rekommendationen är Köp med riktkursen 148 NOK.
 • Aktien är attraktiv även om laxpriset försvagas under 2018.
 • Förväntas öka volymerna med 32% under 2018.

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 148 norska kronor


Austevoll Seafood
Austevoll Seafood är det mest unika företaget, eftersom det är strukturerat som ett holdingbolag.  Austevoll äger 52,7% av Lerøy Seafood och är således finansiellt beroende av laxindustrin. De äger pelagiska operationer för vilt fångst i Peru och Chile. Kepler Cheuvreux har en försiktig syn på laxpriset de kommande 12 månaderna och tror därmed att en lång/kort-strategi för att enkelt positionera sig i den rabatterade pelagiska industrin kan vara ett smart drag.

 • Rekommendationen är Behåll med riktkursen 75 NOK.
 • Austevoll är den billigaste aktien i sin sektor på marknaden. 

Rekommendation: Behåll (Köp)
Riktkurs: 75 norska kronor

Läs mer om Austevoll Seafood i Morgonrådet.


Lerøy Seafood
Lerøy Seafood är en av de största laxodlarna i världen. Efter förvärvet av Havfisk är man också en stor aktör i vitfisksegmentet. Swedbank anser att aktien är rättvist prissatt på nuvarande nivåer på medellång sikt. Dock rekommenderas att vara försiktig på kort sikt (kommande 6 månader).

 • Rekommendationen är Behåll och riktkursen 47 NOK.
 • Förväntning om att Havfisk levererar stabila resultat de kommande åren. 

Rekommendation: Behåll (Köp)
Riktkurs: 47 norska kronor

Läs mer om Lerøy Seafood i Morgonrådet. 


Bakkafrost
Bakkafrost har varit premiumlaxproducenten i åratal och har därmed uppnått högre prissättning än sina jämlika konkurrenter. Bakkafrost producerar fiskmjöl, fiskolja och foder internt. De har dessutom en unik position på Färöarna med stor laxproduktion som resulterar i fördelar för företaget i förhållande till konkurrenterna.

 • Rekommendationen är Minska och riktkursen 289 NOK.
 • Förväntas klara av prisnedgången bättre än de flesta konkurrenter.
 • Producerar deras eget foder.

Rekommendation: Minska
Riktkurs: 289 norska kronor


SalMar
SalMar är en av världens största laxproducenter, med en av de bästa operativa prestationerna i branschen. SalMar är ett högkvalitativt laxföretag, vilket framgår av dess konsekvent höga EBIT / kg. 

 • Rekommendationen är Minska och riktkursen 227 NOK.
 • Bäst driftprestanda.
 • Lägre historiska kostnader än konkurrenterna.

Rekommendation: Minska
Riktkurs: 227 norska kronor


Marine Harvest
Marine Harvest är den obestridda marknadsledaren inom laxodling, och är väl diversifierad både i sin vertikala integration och i sin regionala representation. Under 2017 presterade företaget sämre än sina jämförelsebolag men en volymåterhämtning förväntas under 2018. 

 • Rekommendationen är Behåll och riktkursen 140 NOK.
 • Har en relativt stabil kontraktsportfölj.
 • Marine Harvest är nästintill självförsörjande när det kommer till foder.

Rekommendation: Behåll (Köp)
Riktkurs: 140 norska kronor

Läs mer om Marine Harvest I Morgonrådet.


Grieg Seafood
Grieg Seafood är redo att uppnå en exceptionell tillväxt de kommande åren genom sin outnyttjade kapacitet. Tidigare har det kämpat med höga kostnader; men Kepler Cheuvreux förväntar sig att vissa skalfördelar kommer att uppstå av den projicerade tillväxten.

 • Rekommendationen är Minska och riktkursen 68 NOK.
 • Är sannolikt ett av branschens snabbast växande företag.

Rekommendation: Minska
Riktkurs: 68 norska kronor

Viktig information