Rådande tema i Fokusportföljen
Makrosiffror har varit överraskande starka den senaste tiden. Detta gäller inte minst för industrisektorn och det uppdämda investeringsbehovet i världen syns tydligt. Aktiemarknaden i Sverige drar stor nytta av detta då den svenska börsen består av en hög andel globala bolag inom just industrisektorn. Detta skapar bra förutsättningar för fortsatt tillväxt. 

- Vi förväntar oss att den synkroniserade globala konjunkturstyrkan som filtrerar ner till vinsttillväxt kommer att gynna aktiemarknaden, säger Mattias Isakson.

I detta läge söker Swedbank primärt exponering mot sektorer och bolag som drar mest nytta av en sådan tillväxt. I Sverige hittas framförallt dessa bolag inom industri- och basindustrisektorn. Portföljens aktieurval har därför en övervikt av bolag från dessa sektorer. Swedbanks huvudsakliga undervikt i portföljen består i att det inte finns någon exponering mot informationsteknologi.

- Swedbank ser potential för en överraskande stark vinsttillväxt och det är primärt det vi ser som drivkraft för fortsatt börsuppgång, säger Mattias Isakson. 


Utökat aktieurval
Swedbanks relansering av Fokusportföljen innebär att den blir mer diversifierad än vad den tidigare har varit. Antalet bolag i portföljen utökas från 8–12 till 12–16 med en placeringshorisont på tre till sex månader. Portföljens urval bygger som sagt på Swedbanks tematiska investeringsstrategi och Kepler Cheuvreuxs fundamentala bolagsanalys. 

Portföljen kommer att distribueras varannan vecka men förändringar kommer att göras när som banken finner anledning till det. Swedbank kommer att använda Stockholm Benchmark Index (SBX), bestående av 93 aktier, för benchmark av utvecklingen på aktiemarknaden. 


Fakta om den nya Fokusportföljen

  • Röd tråd mellan investeringsstrategin och KC:s analys 
  • Tematiskt och bottom up - ”indirekta” sektorbets
  • Portföljtänk men inte indexkramande - tydliga aktiebets
  • 12-16 innehav - bolagsvikter 4, 6, 8, 10 %
  • Benchmark SBX (93 aktier)
  • Alltid fullinvesterad 
  • Placeringshorisont på 3-6 månader
  • Kommer att räkna performance på VWAP
  • Distribueras varannan vecka – dynamiska förändringar


Läs senaste versionen av Fokusportföljen.