Sammanfattning av bolaget
Efter att ha trampat vatten i några år, har New Wave nu tagit kraftiga simtag framåt. Lagren har successivt byggts upp med närmre 50 procent, samtidigt som den organiska tillväxten i genomsnitt varit sex procent i perioden 2015-2017. Denna trend är något som ser ut att hålla i sig fram till 2019, mycket tack vare den utökade produktkatalogen. 

Det innebär i sin tur att bolagets marginaler kommer fortsätta expandera. År 2015 hade bolaget en marginal på 6,3 procent – en siffra som steg till 9,6 för 2017. Under denna tvåårsperiod växte försäljningen starkt och lyfte marginalerna.

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten för EBIT är enligt beräkningarna nio procent, vilket i sig är imponerande men inte tillräckligt för att nå bolagets ambitiösa målsättning på 15 procents marginal.

Bolaget står inför vissa företagsspecifika risker. Eftersom New Wave inte deltar i så kallat snabbt mode likt HM och Zara, är bolaget inte lika exponerat gentemot svängningar i konsumentpreferenser. Däremot finns en risk för design- och materialval som slår bakut, och prissättning är en ständig oro.

En viktigare aspekt att ha i åtanke är företagets affärsupplägg. New Wave har en hög skuldsättningsgrad räknat som skulder i förhållande till aktiekapital (D/E-ratio), vilket innebär att man i händelse av tillbakagångar i världsekonomin sannolikt kommer behöva minska denna, vilket kommer minska hävstångseffekten. I ett sådant scenario kommer den goda tillväxt som synts på senare år bromsas upp.

För tillfället handlas New Wave-aktien till en kurs som implicerar ett P/E-tal på 9 gånger, vilket är i linje med en del bolag ur kategorin ”besvärade retailföretag” (”troubled retail space”) – även om New Wave är långt ifrån ett finansiellt besvärat bolag.


Bolagets beståndsdelar
New Wave opererar främst i B2B-segmentet och är uppdelat i tre divisioner: Företag, Sport & Fritid, samt Gåvor & Heminredning. Intäkterna kommer i sin tur till 60 procent från det ben som kallas för Promo och till 40 procent från Retail-benet. 

Med ungefär 50 procent av försäljningen härrörande ur företagsprofildivisionen (Företag) ser den starka organiska tillväxten ut att hålla i sig. Kepler Cheuvreuxs prognos är att divisionen kommer uppvisa en tillväxt för det operationella resultatet (EBITDA) på cirka 30 procent, och ska betraktas som bolagets huvudsakliga vinstgenerator de kommande åren. 

Sport & Fritid genererar ungefär 40 procent av försäljningen och kan få ett kortsiktigt uppsving i spåren av en svagare dollar, men eftersom exponeringen gentemot en pressad amerikansk retailmarknad fortsatt är hög så är vaksamhet på sin plats på medellång sikt. 

Sammantaget beräknas den genomsnittliga årliga tillväxttakten för rörelseresultatet ligga på nio procent mellan 2018 och 2020. Värderingsmässigt är New Wave dock lågt värderat. Den nordiska retailsektorn handlas till ett genomsnittligt P/E-tal på 14 gånger, medan New Wave har ett P/E-tal på 9 gånger – vilket är under bolagets historiska snitt på 9,5 gånger. I sin värderingsmodell räknar Kepler Cheuvreux med ett P/E-tal på 10 gånger som rikttal.

Marginaler och utdelning lär således stiga framöver, med tre procents avkastning för 2017 och närmare fyra procent för 2018.


Byggt för tillväxt
Den låga inblandningen i dagens snabbrörliga modemarknader gör att New Wave undviker den värsta konkurrensen. Eftersom man lovar korta leveranstider av stora mängder profilprodukter måste det mesta så som tröjor eller kepsar finnas tillgängligt omgående – ett upplägg som innebär att man binder rätt mycket kapital i form av lagervärde.

Fördelen med inriktningen på företags- och profilprodukter innebär dock att man sänker risken för nedskrivningar, då segmentet inte varierar alltför mycket mellan åren och heller inte efter modecykler. Därtill är satsningen på sport- och funktionskläder bra eftersom dessa produkter har längre livslängd och lägre omsättning på grund av modetrender.

Den gradvisa uppbyggnaden av inventarier har pågått sedan 2014, och ökningen är närmare 50 procent jämfört 2009 och 2010, då företaget drog ned på lagerförda varor och fokuserade på kassaflödet snarare än tillväxten. I dag är inventarierna värderade till ungefär 2,5 miljarder kronor, en nivå företaget tycks bekväm med att hålla framöver. 

Resultatet av denna inventarieuppbyggnad är att den organiska tillväxten fick fart – främst hos företagsdivisionen. 2015 var den organiska tillväxten för New Wave åtta procent, året därefter fem procent och i år uppskattas den också till fem procent. 

Företag är dock den enskilt mest cykliska divisionen hos New Wave, och dess geografiska spridning gör den starkt beroende av BNP-tillväxten i dessa områden. Divisionen har uppvisat organisk tillväxt på eller ovanför tio procent de senaste åren, och spås växa med sju procent under 2018.

På det stora hela räknar Kepler Cheuvreux med att New Wave ska växa med en organisk tillväxttakt på fyra procent för år 2018 och tre procent för år 2019 – alltså i närheten av företagets genomsnittliga tillväxttakt de gångna åren på sex procent. 


Attraktivt pris för aktien
Vad man då landar i, är slutsatsen att New Wave ser ut som ett bra köp. I förhållande till nuvarande kurs så indikerar värderingsmodellen – en blandning av företagets diskonterade kassaflöden och de rikttal för P/E-multipeln som är satta – att riktkursen ska vara 63 kronor. Det föranleder även en rekommendation om Köp.

Dagens kurs indikerar både en rabatt i förhållande till den nordiska retailsektorn samt en låg värdering av bolaget själv sett till historiska nivåer. Med tanke på utsikterna för marginaler och tillväxt så är riskerna för att värderingstalen ska sjunka begränsade. 

Kepler Cheuvreux inleder således bevakning av New Wave med följande ingångsvärden:

  • Lågt värderad aktie
  • Hög tillväxt att vänta
  • Låga risker i profildivisionen
  • Fokus skiftar mot organisk tillväxt från kassaflöde
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs 63 kronor

Läs de tidigare artiklarna om Kepler Cheuvreuxs nya bevakning av klädbolagen Kappahl och MQ: Kappahl vänder efter marknadsvindar och Upp till bevis för utmanat MQ.

Viktig information