Veckan som gick
Marknadens fokus kom föregående vecka att fortsätta att riktas mot rapporterna som fortsatte att presenteras i hög takt. Rapportsäsongen i Sverige börjar dock gå mot sitt slut och det övergripande intrycket är fortfarande att resultat och bolagskommentarer varit bättre än förväntat. En kompott som gett stöd till den positiva börsutvecklingen. 

- Föregående vecka bjöd dock på en mer sidledes rörelse för Stockholmsbörsen som steg marginellt med 0,3 procent, vilket då kunde konstateras vara den svagaste regionen. Bidragande till det faktumet var den svenska kronan som under veckan försvagades och gav stöd till utländska tillgångar, säger Jerker Söderström, allokeringsstrateg. 

Även kreditmarknaden bjöd på positiv avkastning men Investment Grade i topp med 0,3 procents avkastning då de långa räntorna tog ett steg tillbaka.


Onsdagens räntebesked veckans huvudnummer
Huvudnumret för svensk statistik under den kommande veckan är Riksbankens räntebesked på onsdagen. Den senaste statistikskörden har som bekant varit bättre än förväntat, både gällande inflation och tillväxt. 

- Riksbankens beslut skulle därmed, med största sannolikhet, reflektera en mindre expansiv penningpolitik. Dock är balansgången mer komplex då Riksbanken måste beakta kronans rörelse för att inte äventyra att den positiva inflationstrenden fortsätter, säger Johanna Högfeldt, räntestrateg.

Kronan har stärkts betydligt de senaste månaderna och allt för aggressiva kommentarer skulle kunna få den trenden att fortsätta. Riksbanken har dock fortfarande en viss sannolikhet för ytterligare räntesänkning i sin räntebana och den kommer sannolikt minskas eller eventuellt tas bort. 

- Men Riksbanken kommer att vara tydlig med att den bevakar kronans rörelser fortsatt och att den har andra åtgärder redo om kronförstärkningen skulle fortsätta, säger Johanna Högfeldt.  

- Kronans rörelse förblir också avgörande för regionsallokeringen och en anledning till att vi under föregående vecka minskade övervikten för svenska aktier, säger Jerker Söderström. 


Bankerna sticker ut i den amerikanska rapportsäsongen

Rapportsäsongen i USA började riktigt starkt då bankerna var först ut att rapportera. 70 procent av bankerna levererade bättre resultat än väntat och ledningarna målade ut en positiv framtid i samband i med rapportpresentationerna. Förbättrad makrostatistik, högre korträntor, liksom utsikterna om lägre skatter och avreglering väntas öka lönsamhetspotentialen för amerikanskt bankväsende, med investmentbankerna i spetsen. Positiva kommentarer kom också kring förbättrade marknadsförhållanden under andra halvåret 2016 vilka fortsatt in i 2017.

Efter bankernas optimistiska start, har rapportsäsongen varit mer avvaktande. Alla sektorer utom Telekom har rapporterat bättre än väntade resultat, även om det inte varit med mycket. Förväntningarna är stora på att olja- och gassektorn kommer bidra betydligt till vinsttillväxten 2017 efter de mycket svaga resultaten under 2016. 

Det syns redan indikationer på att så kan bli fallet då olja-och gas sektorns påverkan på vinsttillväxten under för fjärde kvartalet är liten, medan sektorn tynger ned vinsttillväxten för helåret 2016 markant, säger Jerker Söderström.


Visar USA:s småbolag vägen? 
Amerikanska små och medelstora bolag är en väldigt viktig del i den amerikanska ekonomin och har många gånger visat vägen för den ekonomiska utvecklingen. Under lång tid har de upplevt en förbättrad tillvaro, men den har skjutit extra fart under den senaste tiden. Detta efter att Trump blev vald till president och lovade sänkt bolagsskatt och skyddande åtgärder för den amerikanska marknaden. Något som gynnar de små och medelstora bolagen främst då den inhemska marknaden generellt är mycket viktigare för dem än för de större bolagen liksom att de inte har haft samma möjlighet att sänka den betalda skatten på samma sätt som multinationella företag. 

Detta har återspeglat sig i aktiekurserna men även i optimismen hos små och medelstora bolag, vilket återspeglats väl i NFIB-statistiken. 

- Optimismen syns bland annat i anställningsplanerna som förbättrats tydligt sedan Trump vann presidentvalet och befinner sig nu på nästan den högsta nivån på tio år. Något som i sin tur talar för att den amerikanska ekonomin fortsatt är robust även om de senaste två månaderna visat på en svagt stigande arbetslöshet, säger Jerker Söderström.


Dags för defensiv revansch? 
Den ökade riskaptiten på marknaden har sitt ursprung i den generellt sett genomgående starkare statistik som presenterats efter sommaren. Något som påverkat alla tillgångsslag och sett till aktiemarknaden är det föga förvånande cykliska bolag som haft den starkaste utvecklingen i takt med att marknaden börjat se ett slut på den låga tillväxtperiod som gällt under de senaste åren. 

Rapportsäsongen har gett aktiemarknaden rätt, men en del cykliska aktier hade svårt att stiga, starka rapporter till trots, så frågan blir om det är dags att lämna det cykliska segmentet för det defensiva som haft en trögare utveckling. 

- Sett till historiska skillnader mellan sektorerna under 2000-talet så finns det ytterligare återhämtningspotential. Men då krävs löpande bekräftelse att omvärlden fortsätter förbättras samtidigt som det också leder till vinsttillväxt för bolagen. Värderingen har dock kommit upp och det är rimligt att anta att utvecklingen mellan cykliska och defensiva sektorer kommer ske i mer samklang framöver, säger Jerker Söderström.