Med fortsatt stor potential att etablera nya butiker i befintliga och nya marknader har H&M förutsättningar att leverera 10-15 procent butikstillväxt under flera år framåt oberoende av konjunktur. Även om externa faktorer löpande gör att tillväxttakten varierar ser Swedbank en positiv trend för försäljningen i jämförbara butiker tack vare en växande andel e-handel samt nya koncept som H&M Beauty och Sportswear. Kompletterande varumärken som COS, Weekdays och & Other Stories ger dessutom potential i angränsande kund- och prissegment. 


Vinnare på växande e-handel
Bland de noterade detaljhandelsbolagen ser Swedbank H&M som en vinnare på den växande e-handeln, främst tack vare en bred utrullning i kombination med flera försäljningskanaler. De senaste årens investeringar i plattformar för online, kundupplevelse, logistik och varumärken väntas börja ge resultat under 2017. 

Även om en fortsatt press från dollardopade inköpspriser väntas på H&M:s bruttomarginal kort sikt, och fortsatt väderberoende på grund av bolagets höga exponering mot norra Europa med ett varmare klimat än vanligt, bedömer Swedbank att den utvecklingen mer än väl återspeglas i aktiekursen på nuvarande nivåer. Givet en uthållig stark försäljningstillväxt och stringent kostnadskontroll väntas en tillväxt i vinsten per aktie på i genomsnitt 9 procent per år under perioden 2016-2018. H&M-aktien handlas på nuvarande nivåer till P/E 17 på Swedbanks estimat för räkenskapsåret 2017,  vilket är en attraktiv värdering med tanke på bolagets kvalitet och den fortsatta rabatten mot sektorn.

Läs även H&M kan klättra under 2017


Volvo tas ut ur Fokusportföljen
Sedan Volvoaktien inkluderades den 16 september har den avkastat 10,6 procent. Aktien tas nu ur portföljen. Även om Swedbank på lite sikt ser ytterligare potential i aktien anser banken att det är bättre att ta hem vinsten inför den kommande kvartalsrapporten. 


Swedbanks syn på H&M

  • Dämpad tillväxt och marginalutveckling kortsiktigt
  • Stora investeringar börjar ge resultat under 2017
  • Attraktiv värdering givet långsiktig tillväxtpotential
  • Är en Sektorfavorit 
  • Ny i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 300 kronor 


Swedbanks syn på Volvo

  • Hyggligt fjärde kvartalet  förväntas
  • Lastbilsmarknader förväntas stå sig bra
  • Stöd från valutatrender
  • Tas ur Fokusportföljen 
  • Är en Sektorfavorit 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 120 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan