Veckan som gick
Föregående vecka bjöd på en blandad utveckling där Tillväxtmarknader hade den starkaste

utvecklingen mätt i svenska kronor med en uppgång om 1,3 procent medan Japan utvecklades svagast med en nedgång om -0,7 procent. Inom krediter noterades bara marginella rörelser. 


Denna vecka
Denna vecka kommer en hel del industriproduktionsstatistik liksom försäljningsstatistik från H&M. Men veckans på förhand viktigaste händelse ur ett marknadsperspektiv är onsdagens räntebesked från Federal Reserve. På tisdag presenteras en månadsuppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi.


Mardröm för Tories
Valet i Storbritannien blev något av en mardröm för det styrande Tories-partiet med Theresa May i spetsen. Från att ha haft en majoritet i parlamentet spelade May högt genom att utlysa

ett nyval i ett försök att få en större majoritet och på så sätt få en bättre hand i Brexit-förhandlingarna. Men utfallet blev en tappad majoritet vilket föranledde ett att May fick ansöka om att bilda en ny regering, fast nu med stöd av DUP, Demokratiska Unionist Partiet där förhandlingarna ännu inte resulterat i något konkret ännu. 

- Utfallet hade som väntat en mindre påverkan på börserna. Däremot påverkades pundet och brittiska räntorna, även om rörelserna får ses som relativt odramatiska, säger Johanna Högfeldt, marknadsstrateg.

Från ett marknadsperspektiv ökar nu osäkerheten kring hur Brexit kommer att fortgå, men sannolikheten för en hård Brexit, vilket var Theresa Mays förhoppning, får anses ha minskat markant efter den förlorade majoriteten. Något som kan återspeglas i marknadsreaktionerna fortsättningsvis med ett starkare pund som följd.

USA:s oljeproduktion pressar ned oljepriset
Priset på Brentolja sjönk i förra veckan till under 48 dollar per fat och är därmed tillbaka till de prisnivåer som rådde under hösten 2016. OPEC:s beslut i maj 2017 tillsammans med Ryssland om att förlänga oljeproduktionsneddragningarna med 1,8 miljoner fat per dag fram till mars 2018, har inte fått oljepriset att stiga. Istället har utbudet på olja ökat inte minst från USA där oljeproduktionen har stigit till drygt 9,3 miljoner fat per dag och förväntas nå 10 miljoner fat under 2018, enligt EIA:s senaste prognoser. Samtidigt fortsätter de amerikanska oljelagren att vara på historiskt höga nivåer, även om de sjunkit tillbaka något. 

Pressen på OPEC om ytterligare produktionsnedskärningar ökar om det låga oljepriset blir bestående.

- Men samtidigt blir det allt svårare för OPEC-länderna att påverka oljepriset när konkurrensen från USA ökar samtidigt som energiomställningen från fossila till förnybara energisystem minskar efterfrågan på olja, säger Johannes Bjerner, marknadsstrateg.

En ökad geopolitisk spänning i Mellanöstern kan dock pressa upp oljepriset om oljeleveranserna från regionen skulle äventyras. I förra veckan beslutade Saudiarabien, Egypten och Bahrain att avbryta kontakterna med Qatar då landet anses finansiera terrorism, vilket har lett till en ökad riskfaktor i regionen.

Feds tros höja räntan men inflationen oroar

Federal Reserv lämnar på onsdag sitt räntebesked. Att räntan kommer att höjas har under en längre tid, till stor del, varit prissatt i marknaden, där sannolikheten för en höjning för tillfället är lite drygt 94 procent. 

Höjningen väntas komma trots att den amerikanska inflationen inte lyckats leva upp till förväntansbilden. Sett till såväl Feds favoritmått PCE (personal consumption expenditure) som är ett lite bredare inflationsmått liksom kärn-KPI ligger inflationen under centralbankens målsättning på 2 procent. 

- Detta faktum kan komma att lyftas av ordförande Jane Yellen som under en längre period ansett att ekonomin närmar sig full sysselsättning och samtidigt signalerat förtroende för att den underliggande ekonomiska utvecklingen successivt kommer att generera inflationstryck mot 2 procent, säger Johanna Högfeldt.

Under veckan, före Feds räntebesked, kommer även statistik över KPI och Kärn-KPI att publiceras vilket kan bli en viktig parameter i Feds kommunikation på onsdag. Förutom inflationsfokus förväntas Fed även diskutera om sin återinvesteringsstrategi. - Flertal ledamöter har under en längre period diskuterat huruvida centralbanken successivt bör börja krympa sin balansräkning genom att återinvestera mindre när obligationer som Fed äger förfaller. Detta förväntas ske senare i år, säger Johanna Högfeldt.


ECB gammalt och nytt
ECB lämnade som väntat såväl räntan som stödköpen oförändrade, inte minst efter att inflationen överraskat negativt under senare tid. 

- Men det man gjorde i samband med att räntebeskedet publicerades var att man i den skrivna pressreleasen tog bort synen på att räntan skulle kunna komma att sänkas ytterligare, säger Johanna Högfeldt. 

Istället uttryckte sig centralbanken att ”räntorna kommer att befinna sig på nuvarande nivåer för en överskådlig framtid” samtidigt som Draghi vidhöll möjligheterna till att förlänga stödprogrammet ytterligare om så skulle krävas. I dagsläget kommer ECB att fortsätta med köpen fram till december och i samma takt som tidigare. ECB sänkte enligt förväntan sin inflationsprognos för näst kommande tre åren och justerade samtidigt upp tillväxtprognosen. Divergensen mellan den tilltagande tillväxten och den relativt låga inflationen förklaras av Draghi delvis som tillfällig föranlett av oljeprisnedgången. 

- För ECBs del är denna utveckling i dagsläget inget problem eftersom den sköra inflationsutvecklingen ger en anledning till försiktighet, vilket minskar pressen på euron. Aktiemarknaden reagerade positivt på beskedet, säger Johanna Högfeldt.


Viktigt i veckan 

  • Tisdag: Uppdatering av Swedbanks investeringsstrategi.
  • Onsdag: Fed höjer sannolikt räntan.