Inga tydliga signaler om nedgång i sikte
Sedan Investeringsstrategin i maj har inget specifikt skett som ger stöd för en ändring av Swedbanks scenario eller påverkat synen på hur portföljen bör se ut kommande tid. 

- Vår positiva syn på den ekonomiska utvecklingen kvarstår och med stöd av stigande vinster för bolagen under 2017 finns möjlighet för högre aktiekurser utan att värderingen stiger, säger Mikael Wik, aktiestrateg. 

Förväntad avkastning för de mest attraktiva och lägst värderade aktiemarknaderna är fortsatt betydligt högre än säkrare ränteplaceringar. Europeiska aktier, som Swedbank överviktar i portföljen, ger i dagsläget en direktavkastning på 3,5 procent. Det kan jämföras med den 10-åriga tyska statsräntan som ger 0,2-0,3 procent och med högriskobligationer (High Yield) som ger 2,7 procent.

- Även om den relativa värderingen, när vi jämför med räntor eller krediter, ser attraktiv ut är den absoluta värderingen på världens aktiemarknader på höga nivåer. 

USA hör till de största hoten mot aktiemarknadens fortsatta uppgång. Den amerikanska aktiemarknaden är högst värderad och står för mer än hälften av globala aktiemarknaden. 

- Den höga värderingen i kombination med det faktum att USA:s ekonomi befinner sig i en mogen del av konjunkturcykeln gör att vi håller ett extra öga på USA:s aktiemarknad och ekonomi. Vi ser dock i dagsläget inga tecken på att en nedgång är i sikte, säger Mikael Wik.


Missa inte en uppgång
Att tajma aktiemarknadens cykler och pricka in den absoluta toppen är i stort sett omöjligt och handlar snarare om tur än skicklighet. 

- Vi är därför av uppfattningen att inte vikta ner så länge aktier har ett positivt vinstmomentum och att inga tydliga tecken på en vikande konjunktur skönjs. Således finns det en risk att vi viktar ner försent men vi tror att vinsten av att vara med på hela uppgången är större än förlusten av att vara med på en del av nedgången. 

Ett bra exempel är 1997 då den amerikanska aktiemarknaden värderades högre än någonsin. Men fortsatt stark ekonomi och stigande aktiepriser gjorde att aktiemarknaden fortsatte upp till början av 2000 innan det vände ner. Tydliga varningssignaler (sämre momentum för aktiemarknaden och svagare ledande indikatorer för ekonomin) fick vi i juli 2000. 

- Att enbart fokusera på värderingen i det fallet hade gjort att en investerare hade missat en uppgång på drygt 40 procent. Därmed inte sagt att det är en sådan utveckling vi ser framför oss nu.


Europa attraktivare än USA och Japan
Med stöd från konjunkturförbättringen, värdering och vår övergripande positiva syn på aktier väljer vi att fortsatt övervikta Europa och undervikta USA och Japan. Europas

attraktiva värdering i kombination med fortsatt starkare konjunktur ger stöd för vår övervikt. USA är högt värderat och Japan utvecklas normalt sett svagare än övriga regioner vid positiv utveckling av den globala aktiemarknaden.


Mer värde i aktier än företagsobligationer med hög risk
Att vikta mellan aktier och företagsobligationer med hög risk (High Yield) är en fråga utifrån vilket riskfyllt tillgångsslag som har bäst framtidsutsikter. Swedbank väljer fortsatt att undervikta krediter eftersom banken ser större potential i aktiemarknaden. 

- Nuvarande värdering för krediter är på mycket höga nivåer och för första gången hittills är direktavkastningen för europeiska aktier högre än räntan på europeiska företagsobligationer med hög risk. Vi anser därför att aktier är att föredra.


Räntor – dagens låga räntenivåer inte värt risken
Traditionella ränteplaceringar präglas i dag av negativa, alternativt fortsatt extremt låga, räntenivåer vilket gör placeringar i statsräntor oattraktiva. Långräntorna har förvisso fallit både i Sverige och i omvärlden sedan förra investeringsstrategin men den positiva konjunkturutvecklingen och centralbankernas minskade obligationsköp utgör en osäkerhetsfaktor för räntemarknaden. 

- Då vi ser en underliggande styrka i ekonomin anser vi att risken med stigande räntor, om än i långsam takt, finns där vilket inte talar för ränteplaceringar. Därför finansierar vi vår övervikt aktiemarknaden med en undervikt i räntor samt vidhåller en kort duration, säger Mikael Wik. 

Till Investeringsstrategin med affärsförslag