Tallink trafikerar Östersjön med totalt 16 fartyg. Efter att en första bild av sommarsäsongen gjorts vidhåller Swedbank sin köp-rekommendation med riktkursen 1.05 EUR.

Fraktrekord, men färre passagerare på rutten Tallinn-Helsingfors

Tallinks passagerarvolymer sjönk med 0,7% å/å i maj, främst på grund av nedgången på 5,2% i segmentet Estland-Finland. Passagerarkapaciteten på rutten Tallinn-Helsingfors sjönk när man flyttade ett fartyg till rutten Riga-Stockholm. Viking Lines MS FSTR tog en del passagerare, men saknar fraktkapacitet. Fraktkapaciteten på Tallinks nya MS Megastar är nästan dubbelt så stor som den hos föregångaren MS Star och Tallink ökade fraktvolymerna på rutten med 16% till ett nytt månadsrekord på 21 000.

Tar tillbaka kunder från Lettland

Tillväxten på 38% å/å i passagerarvolym på rutten Riga-Stockholm kan jämföras med tillväxten på 37% hittills i år. Genom att återinsätta MS Romantika på rutten dubblerade man i stort sett kapaciteten jämfört med 2016. Av det skälet har lastfaktorn sjunkit. Jämfört med 2014 – den senaste gången två fartyg gick på rutten – har Tallink transporterat 14% färre passagerare, 44% färre fraktenheter och 22% färre bilar.

Låg värdering i ljuset av förbättrade utsikter,

Vi behåller vår positiva syn på Tallink, eftersom bolaget verkar kunna förbättra EBITDA-marginalen från en historisk lägstanivå, det fria kassaflödet bör kunna öka med nära 15% från 2018p och aktien handlas till låg värdering. Vi upprepar Köp och riktkursen 1,05 EUR.

..och där den tekniska analysen fortsatt ser konstruktiv ut.

Trenden i Tallink har sedan 2014 varit stigande, där successivt högre bottnar och toppar har satts. Efter att ha testat av det stigande trendkanalstödet under december månad förra året har så aktien efter de senaste månadernas sidledes konsolidering åter testat av detta trendkanalstöd. Detta stödligger i skrivande stund i häradet kring 0.93 EUR. 

Så länge aktien handlas över stödzonen 0.92-0.93 EUR ser den tekniska bilden fortsatt konstruktiv ut. Motstånd återfinns nu vid 0.957 EUR. En etablering över detta motstånd skulle öppna för fortsatt uppgång mot i första hand 0.99, och i andra hand mot 1.04 EUR. En etablering under stödområdet 0.92-0.93 EUR vore tekniskt negativt och skulle indikera att aktien skulle kunna fortsätta försvagas ner mot 0.86 EUR.

Källa:Bloomberg


Swedbanks syn på Tallink

  • Aktien är lågt värderad absolut och relativt
  • Hög och förväntat stigande direktavkastning
  • Förändring i euro påverkar avkastningen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 1,05 euro 


Viktig kundinformation

Information om Swedbank Teknisk Analys
Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy för den mer kortsiktiga rörelsen i underliggande och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys . Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys
Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk Analys skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling för underliggande, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer för detsamma.

Analytikern intygar
Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare
Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA.
Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.
Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.
Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl.a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter
Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.
Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter
Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Mångfaldigande och spridning
Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2013.

Address
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Solna.
Swedbank LC&I
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Viktig information