Jämför man början av 2016 med slutet på året är det som dag och natt. För ganska exakt ett år sedan bottnade priserna på järnmalm ur kring 40 dollar per ton. Nu kostar den mer än dubbelt så mycket, cirka 90 dollar per ton. Än mer dramatisk har prisutvecklingen för metallurgiskt kol, som används vid stålframställning, varit. I slutet på februari 2016 var spotpriset på australiskt metallurgiskt kol 75 dollar per ton, i november- december toppade det på astronomiska 308,80 dollar per ton. Sedan dess har priset halverats igen, men är ändå ungefär dubbelt så högt som för ett år sedan. Förutom ökad efterfrågan förklaras de kraftiga prisrörelserna av stängning av mindre lönsamma kinesiska järn- och kolgruvor och begränsningar i antalalet dagar då brytning tillåts.

- För SSAB har de högre priserna på insatsvaror varit positiva eftersom de tillsammans med strafftullar på importerat kinesiskt stål gjort att stålpriserna gått upp och bolaget har kunnat kompensera sig för prishöjningarna på malm och kol, säger Ola Södermark. 

Olyckligtvis drabbades SSAB:S mest lönsamma del, produktionen av specialstål i Oxelösund, av transformatorhaverier efter ett ordinarie underhållsstopp i december. 

- Kostnaden för produktionsbortfallet i en stark marknad väntas bli åtskilliga 100 miljoner kronor och även om SSAB kan komma att kompenseras från underleverantören ABB:s försäkringar tar det tid och SSAB:s kunder blir lidande. 

Vad gäller efterfrågan på stål är den säsongmässigt stark i första och särskilt andra kvartalet, som är det bästa.

- Det riktiga testet av sentimentet på stålmarknaden kommer i sommar, då efterfrågan normalt går ned. 

I USA använder SSAB skrot som råvara och höga priser har gjort att marginalerna varit pressade, vilket påverkat alla ståltillverkare i USA. På önskelistan står därför att skrotpriserna går ned så att marginalerna kan stiga.

SSAB är ett betydligt stabilare och starkare bolag efter samgåendet med Ruukki, som gett kostnadsbesparingar och synnergier på sammanlagt över 3 miljarder kronor och som ståltillverkare ger aktien god exponering mot en starkare konjunktur. Det ligger dock redan i kursen och Swedbank rekommenderar Neutral i SSAB-aktien. 


Föredrar Boliden

- Vi föredrar Boliden, som ger en mer direkt exponering mot metallmarknaden och vars värdering fortfarande inte är utmanande. 

Zink är Bolidens vinstmässigt viktigaste metall. Som väntat har zinkmarknaden varit stark hela 2016, drivet av underskott på marknaden efter att flera stora gruvor tömts och stängts under 2015. Även högkostnadsproducenter har valt att stänga zinkgruvor och inte öppnat dem igen, trots att priset gått upp med 60-70 procent under 2016.  

Mer förvånande är kanske att kopparpriset började revanschera i slutet av 2016. Så sent som i början av 2016 målade många upp en dyster bild för metallen där betydande kopparöverskott under flera år väntades. 

- Men pendeln har vänt. De stora överskott vi sett tidigare är på väg att försvinna. Flera planerade kopparprojekt har inte förverkligats  de senaste fyra åren och nu ser det ut som att vi får ett underskott på kopparmarknaden redan 2018-19. 

Efter att ha handlats sidledes kring 4 700 dollar under större delen av 2016 steg kopparpriset i samband med Trumps seger i presidentvalet och positiva konjunktursignaler från Kina. För närvarande är spotpriset cirka 6 000 dollar per ton. På senare tid har kopparpriset fått extra draghjälp av att arbetarna i världens största koppargruva, chilenska Escondida, strejkar och att den stora koppargruvan Grasberg på Papaua Nya Guinea inte producerar något koncentrat på grund av en dispyt med de indonesiska myndigheterna.

- Man ska komma ihåg att eftersom gruvor är igång dygnet om 365 dagar om året så får avbrott större betydelse än man kan tro. Det är mycket svårt att ta igen förlorad produktion, säger Ola Södermark.

Om man är krass spelar Trumps seger och de utlovade infrastruktursatsningarna långsiktigt mindre roll för kopparmarknaden. Även om satsningarna skulle bli enorma. Kina konsumerar cirka 45 procent av den globala kopparproduktionen, Europa 15 och USA knappt 10.

- Men den psykologiska betydelsen ska inte underskattas. Vilket också gör att det finns en risk att kopparpriset rusat iväg lite för snabbt om det visar sig att Trump inte levererar. Zink är mer robust. 

Boliden levererade en mycket stark rapport som än en gång visar att affärsmodellen med både gruvor och smältverk är vinnande. 

- Smältverkens resultat var närmast otroligt starkt i fjärde kvartalet. Gruvorna och smältverken fungerar som kommunicerande kärl. I år väntas smältlönerna bli lägre, men då flyttar vinsterna till zinkgruvorna i stället. För koncernen blir effekten på resultatet därför begränsad. Det gör att man kan argumentera för att Boliden borde handlas med en premie jämfört med renodlade gruvbolag. 

En annan ljuspunkt i rapporten var att den nyförvärvade nickel-/koppargruvan Kevitsa gått bättre än väntat. 

Även Aitik gjorde bra ifrån sig i kvartalet och förhoppningsvis blir 2017 det sista året med krossproblem. De nya krossarna som håller på att byggas innebär att produktionen väntas kunna öka till 45 miljoner årston år 2020. 

- Kopparhalterna i den brutna malmen blir också högre de närmaste åren, vilket ökar lönsamheten i Aitik. 


Derivat på kopparpriset 
Medan Boliden har en bred verksamhet om än med tonvikt på zink kan man se Lundin Mining-aktien som ett derivat på kopparpriset, vilket märktes tydligt i den senaste uppgången i kopparpriset. 

Även Lundin Mining lämnade en stark rapport som präglades av att kostnaderna var under kontroll.

Marknadens fokus ligger dock på den förestående försäljningen av bolagets andel i den kongolesiska koppargruvan Tenke, som väntas slutföras under första halvåret 2017.

- Sannolikheten att affären går igenom har ökat sedan det statliga kongolesiska gruvbolaget Gécamines, som också äger en andel i Tenke, förlikat sig med affärsuppläget. Försäljningen ger Lundin Mining en nettokassa på över 1 miljard dollar som kan användas för förvärv och/eller aktieägarvänliga åtgärder som extrautdelningar eller aktieåterköp. 

Aktien är dock fullvärderad och Swedbank rekommenderar Neutral. 

- Men en tillfällig nedgång i aktiekursen och i kopparpriset från dagens nivåer skulle kunna ge ett köptillfälle, med tanke på potentialen i vårt långsiktiga substansvärde på 60 kronor. 


Stora diamanter...
Lucara Diamonds fjärde kvartal var odramatiskt i ett år med rekordförsäljning. Aktien har dock inte rosat ägarna på senare tid. Tvärtom.

- Anledningen är sannolikt det oväntade bytet av operatör och att den senaste tiden varit ganska händelselös, vilket minskar intresset för en händelsedriven aktie som Lucara Diamonds, säger Ola Södermark. 

Han är dock inte särskilt orolig för Lucaras framtid.

- Bolaget ska nu återuppta brytningen i den södra delen av gruvan, där de flesta exceptionellt stora diamanterna hittats. Ny utrustning för att kunna utvinna ännu större diamanter är på väg att installeras för andra gången och när bolaget börjar kommunicera igen efter den senaste tidens andhämtningspaus ökar sannolikt intresset för aktien. 

Fokus under 2017 är expansionsprojektens utfall, försäljning av Lesedi La Rona och fynd av ytterligare exceptionella stenar. 

- Man ska nog inte vänta sig alltför mycket av expansionsprojekten. Men bolaget har många andra spännande saker på gång och vi ser potential för ytterligare en specialutdelning och organisk tillväxt under 2017.


...och guld
Om Lundin Mining är ett derivat på kopparpriset så är Lundin Gold i ännu högre grad detsamma på guldpriset. Eftersom gruvan befinner sig i en uppbyggnadsfas var kvartalsrapporten inte särskilt spännande. Förlusten var dock något högre än väntat, vilket beror på att administrationskostnaderna stiger inför den planerade utbyggnaden. 

- Anläggningsarbetena runt gruvan har påbörjats och i år börjar bygget av själva gruvan. Totalt krävs att bolaget hämtar in cirka 1 miljard dollar och vår bedömning är att finansieringen blir en kombination av nyemission av aktier och obligationer.

Gruvan vänta stå klar 2020 och blir då en av världens mest kostnadseffektiva guldgruvor med en robust kassaflödesprofil.

- Vi rekommenderar Köp i aktien. Men guldpriset utveckling, projektrisker och politiska risker på tillväxtmarknader är faktorer som man bör ta med i beräkningarna när man investerar i Lundin Gold, säger Ola Södermark. 


Swedbanks syn på SSAB 

 • Återhämtningen står nu på fastare grund
 • Stabila utsikter med  stigande priser och volymer
 • SSAB Europa överträffar förväntningarna
 • Produktionsbekymmer för specialstål stör bilden
 • Aktien handlas till EV/EBITDA-tal på 7-9 för den förvänatde vinsten under 2017-2018, i linje med tioårssnittet på 7,6 och över sektorkonkurrenternas 6. Aktien följaktligen rimligt värderad. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 38 kronor (35)


Swedbanks syn på Boliden

 • Starkt kvartal, drivet av hög produktion och att smältverken överraskade positivt
 • Det goda kassaflödet minskar belåningen till 32 procent (40 procent) i fjärde kvartalet
 • Underskottet på den globala zinkmarknaden gynnar Boliden
 • Diversifierade metallportfölj och kombinationen av gruvor och smältverken är en styrka
 • Är med i Fokusportföljen 
 • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 320 kronor

Läs även Solitt Boliden klådde förväntningarna


Swedbanks syn på Lundin Mining

 • God kostnadskontroll gav ett stabilt fjärde kvartal 
 • Bevisar tillgångsbasen under ett tufft år
 • Nettoskulden minskade till 284 miljoner dollar (441)
 • Försäljningen av 24 procent i koppargruvan Tenke ger Lundin Mining en nettokassa på över 1 miljard dollar som kan användas för förvärv och/eller aktieägarvänliga åtgärder som extrautdelningar eller aktieåterköp. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 56 kronor (48).


Swedbanks syn på Lucara Diamonds 

 • Ett händelserikt år framöver
 • Odramatiskt fjärde kvartal i ett år med rekordförsäljning
 • Fokus under 2017: expansionsprojektens utfall, försäljning av Lesedi La Rona och fynd av exceptionella stenar
 • Potential för ytterligare en specialutdelning och organisk tillväxtaktivitet under 2017

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 25 kronor

Läs även Lucara Diamond - Ett händelserikt år framöver


Swedbanks syn på Lundin Gold 

 • Går in i en konstruktionsfas
 • Tidigt konstruktionsarbete väl på gång
 • Fokus på att färdigställa projektfinansiering vid mitten av 2017
 • Byggandet av en underjordisk gruva inleds vid mitten av 2017
 • Aktien följer guldpriset 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 48 kronor


Visste du att?

Kinas byggindustri konsumerade 10 procent av all kopparproduktion i hela världen under 2015. (Källa: CME)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan