Efter många år av globalt skral tillväxt och ett näringsliv som fokuserat på besparingar och effektiviseringar så har 2017 kommit att bli året som markerade trendbrottet då konjunkturen med all tydlighet kom att skjuta fart. På så sätt så har också vinsttillväxten tagit över stafettpinnen från centralbankerna som den främsta drivkraften för stigande börser.

För efter att börsuppgången nästan uteslutande handlat om multipelexpansion, eller att börserna har fått en högre värdering, så är det nu främst vinsttillväxten som driver börserna. Det innebär att rapportsäsongerna återigen är av stort intresse, lite till skillnad från de senaste årens många gånger lite tråkiga rapportsäsonger, där fokus som sagt legat på just besparingar och effektiviseringar. 

Med ytterligare en rapportsäsong i ryggen så kan det konstateras att konjunkturförbättringen fortsätter att synas i bolagens resultat och rapporterna har föranlett uppjusteringar av vinstprognoserna för såväl 2017 som 2018.

Mest gynnade är givetvis de cykliska bolagen och en del kommentarer gör gällande att den efterfrågeökning de ser är unik då samtliga regioner visar på så god tillväxt. Också om man ser till undersökningar för tillverkningsindustrin visar sig samma bild. I den senaste KI-barometern stod följande att läsa: ”industriföretagen är fortsatt mycket nöjda med orderstockarna och produktionskapaciteten har byggts ut ytterligare. Kapaciteten anses trots det inte vara tillräcklig och det främsta hindret för ökad produktion uppges inte längre vara efterfrågeläget utan brist på maskin och anläggningskapacitet”. 

Anledningen till den breda återhämtningen menar vi ligger i just de senaste årens fokuseringar på besparingar, något som resulterat i ett brett investeringsbehov för att nu kunna möta den stigande efterfrågan.

Då de senaste årens börsuppgång förklarats av stigande värdering så har det resulterat i att värderingen på börserna är hög. Men enligt vår mening inte i bubbelterritorium då man som investerare får en okej kompensation för att bära aktiemarknadsrisk. Dessutom är det givet hur övriga finansiella tillgångsslag är prissatta svårt att se att det finns några alternativ i dagsläget till aktier.

Men en hög värdering innebär högt ställda förväntningar, något som i sin tur innebär att det inte finns utrymme för saker att gå fel. I det här fallet skulle det kunna vara geopolitiska risker eller tecken på att den konjunkturella återhämtningen börjar visa tecken på att mattas av. Då vi inte ser att det är fallet ännu så fortsätter vi att vara positiva till aktier, den långa börsuppgången till trots.