Efter den korta initiala återhämtningen efter finanskrisens inledning upplevde hushåll, stater och näringsliv en stor osäkerhet kring framtiden. Investeringstempot sjönk och avsaknaden av investeringar resulterade i att ekonomin mellan 2010 och fram till och med 2016 mer eller mindre stod och stampade. Näringslivet fokuserade på effektiviseringar och besparingar, vilket resulterade i en avsaknad av vinsttillväxt under dessa år. 

Detta ledde i sin tur till att det blev upp till centralbankerna att driva de finansiella marknaderna framåt, men under 2017 har den bilden ändrats. Till sist började efterfrågan öka och efter alla år av besparingar så finns nu ett brett behov av ökade investeringar för att möta den ökade efterfrågan. 

– Resultatet blir en synkroniserad, bred och stark återhämtning där många branscher och regioner förbättras samtidigt, och det är just detta faktum som återspeglar sig i bolagens rapporter där vinsttillväxten under året skjutit fart, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.

Bolagens kommentarer bekräftar denna breda återhämtning, och även om många indikatorer för framförallt tillverkningsindustrin är på rekordnivåer så är det fortsatt ingen hybris bland företagen. Förväntansbilden är sansad då osäkerheten är stor kring hur lång tid återhämtningen kommer att bestå. 

Swedbank bedömer att investeringscykeln kommer vara kortare än historiskt, men att den kommer bestå ytterligare tid innan den kommer att vika av. 

– Vi fortsätter således att vara optimistiska till aktiemarknaden den många gånger höga värderingen till trots. Med andra ord lämnas allokeringen oförändrad med en övervikt för aktier. De största riskerna för scenariot är främst de geopolitiska. Likaså är det absolut nödvändigt att konjunkturen fortsätter att utvecklas väl och att detta resulterar i en fortsatt vinsttillväxt för att aktiemarknaden ska få det stöd som rådande värdering kräver, säger Johanna Högfeldt.


Aktiemarknaden åtnjuter vinsttillväxtens fördelar
Swedbanks positiva syn på aktiemarknaden grundar sig i tre aspekter: ett relativt stöd av makrodata, värdering samt rådande sentiment. Den synkroniserade globala återhämtningen syns tydligt i makrosiffror samtidigt som centralbankerna håller sig lugna, även om amerikanska Fed sannolikt fortsätter sin bana med höjningar i december. Detta stabila lugn rinner igenom ekonomin och blir till högre bolagsvinster, vilka i sin tur väntas fortsätta att lyfta aktiemarknaden. 

– Generellt när marknaden befinner sig i denna fas stiger värderingarna i regel mer än vad vinsterna gör och det är precis det vi upplever nu också. I nuläget är vi dock inte oroliga för den höga absoluta värderingen av aktiemarknaden då vi förväntar oss att det relativa värderingsstödet från de låga räntorna kommer att bestå i det medellånga tidsperspektivet, säger Johanna Högfeldt.

Ledande makroindikatorer på höga nivåer kan innebära en risk för aktier då den positiva överraskningspotentialen begränsas. I nuläget ser Swedbank dock snarare tillväxtmöjligheter – en syn som har sitt stöd i det tidigare nämnda uppdämda investeringsbehovet.

Även om indikatorerna faller tillbaka något från nuvarande nivåer, så finns potentialen för positiva vinstöverraskningar som ger stöd för aktier. Den största potentialen på makroekonomisk nivå finns enligt Swedbank i Europa. Detta i kombination med ett relativt starkare värderingsstöd för Europa gör att Swedbank väljer att ligga kvar med övervikt för regionen. 

Styrka i Europa och stöd från investeringscykeln ger även bränsle för den industritunga Stockholmsbörsen. Den starka trenden syntes tydligt i rapportsäsongen för det tredje kvartalet då konsensusestimaten för verkstadsbolagen justerades upp betydligt mer än för marknaden som helhet.

– Vi fortsätter att finansiera vår övervikt i Europa med undervikter i Japan samt Tillväxtmark- nader. Samtidigt ligger vi kvar med vår neutrala vikt för USA, där potential för skattelättnader i och med skattereformförslagen och överraskande stark makrostatistik balanserar den högre värderingen, säger Johanna Högfeldt.


Räntor och krediter
Makrostatistiken fortsätter att bekräfta en bred konjunkturell återhämtning men motverkas av lågt globalt inflationstryck. Centralbankerna håller alltjämt en försiktig linje och alla normaliseringsåtgärder bäddas in i duvaktiga brasklappar. 

Generellt sett kommer centralbankerna gå mycket försiktigt fram och varje beslut om högre styrräntor och minskade kvantitativa lättnader kommer att ske efter att marknaderna blivit väl informerade. Även om centralbankerna gradvis vill röra sig mot något som kan likna en normalisering ger den expansiva penningpolitiken fortsatt stöd för riskfyllda tillgångar. 

– Vår positiva syn på aktier finansieras genom fortsatt underviktade räntor. Den starka konjunkturen talar för stigande räntor även om vi förväntar oss att det kommer ske långsamt. Tillfälliga räntenedgångar är inte tillräckligt stora för att motivera risken som det innebär att ta långa positioner i räntor. Hög ränterisk krävs för positiv avkastning men låga absoluta räntenivåer innebär risker för kapitalförluster, säger Johanna Högfeldt.

Skillnaden mellan långa och korta statsräntor är i linje med historiska medelvärden, vilket innebär en normal kompensation för att ta ränterisk. Detta, i kombination med Swedbanks tro på stigande räntor generellt, talar fortsatt för kort duration på räntesidan.

Företagsobligationer gynnas av stark konjunktur, lågt antal konkurser samt gynnsamma kreditförhållanden. Skillnaden mellan räntor på företags- och statsobligationer – så kallad kreditspread – har sedan årsskiftet gått ned med runt 0,45 procentenheter för investment grade och 0,7 procentenheter för High Yield, vilket förklarar mycket av årets positiva avkastning. 

De la?gre krediträntorna innebär att värderingen stigit till mycket höga nivåer. För företagsobligationer med hög kreditrisk (High Yield) har kreditspreaden inte varit så här låg sedan 2007. Det betyder att värderingen för High Yield är på samma nivåer som innan finanskrisen.

Trots den höga värderingen anser Swedbank att den starka konjunkturen kommer att hålla tillgångsslaget under armarna, både vad gäller Investment Grade och High Yield. 

– I ett läge med bra konjunktursignaler, låg andel konkurser och fortsatt positivt risksentiment bör krediter fortsätta att prestera bättre än räntor. Vi väljer därför att behålla vår neutrala allokering inom krediter, säger Johanna Högfeldt.

Swedbanks investeringsstrategi för november månad innebär i korthet en övervikt på aktier. Vad gäller geografisk spridning är det övervikt Europa och undervikt Japan samt Tillväxtmarknader. Både Sverige och USA hålls neutralt viktade, vilket gäller även för krediter där fördelningen mellan High Yield och Investment Grade är 50/50.

Läs hela investeringsstrategin för november månad här.