September månad kom att bli en stark månad för Stockholmsbörsen och många andra börser runt om i världen, trots ett fortsatt högt tonläge mellan USA och Nordkorea. Börsutvecklingen kan tolkas som att marknaden som helhet ser det hela mer som ett ordkrig snarare än ett verkligt förestående krig. 

- Det är ett förhållningssätt vi också står bakom då vi fortsatt väljer att övervikta riskfyllda tillgångar i form av aktier. Detta skulle dock kunna komma att ändras vid en eskalerande konflikt som skulle leda till ett militärt ingripande, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.

Centralbankerna har fortsatt att spela en viktig roll och Feds klargörande att den inte tänker ta hänsyn till den svaga inflationen, utan avser att inleda åtstramningar i form av en minskad balansräkning, får påverkan på allokeringen. Swedbank väljer således att endast ha undervikt i räntor. Krediter viktas upp till neutral där vikten delas lika mellan High Yield och Investment Grade. 


USA upp till Neutral
Gällande regionerna viktas USA upp till neutral på bekostnad av Tillväxtmarknader. 

- Anledningen är delvis att vi ser att dollarförsvagningen bör ha kommit till ända samtidigt som sentimentet för Tillväxtmarknaderna har försvagats. Detta visar sig bland annat genom minskade finansiella flöden till regionens aktiemarknader.

Den starka utvecklingen för Tillväxtmarknader i år kan till stor del förklaras av svagare dollar och starkare makrodata än förväntat. Årets starka ekonomiska utveckling i Kina tillsammans med en något svagare utveckling än förväntat i USA, har gynnat avkastningen för aktiemarknaderna i Tillväxtländerna. Sammantaget har detta gjort investerare mer optimistiska till regionen.

- Vi tror dock att detta kommer att förändras framöver och vi har den senaste månaden sett kapitalutflöden från Tillväxtmarknaderna, säger Johanna Högfeldt. 

Kinas ekonomi behöver utvecklas väl för att resten av regionens ekonomiska utveckling och aktiemarknad ska vara fortsatt positiv, något som varit fallet under 2017. Detta har gett stöd till aktiemarknaden som är en av årets vinnare. 

- En del av den positiva utvecklingen för landets ekonomi är emellertid inte ett resultat av de planerade reformerna utan snarare en vilja att visa upp en ekonomi i god form inför partikongressen i oktober. Framåtblickande indikatorer som normalt ligger 6-9 månader före den faktiska utvecklingen har vänt ned och vi ser en risk att aktiemarknaden är för optimistisk kring förväntad lönsamhet och utveckling, säger Johanna Högfeldt. 

Marknaden förväntar sig drygt 11 procents vinsttillväxt under både 2017 och 2018 för Tillväxtmarknader.

- Utan stöd från dollarförsvagning och bättre makrostatistik än förväntat kan tvåsiffrig vinsttillväxt bli svår att uppnå.

Samtidigt stänger Swedbank undervikten i USA. 

- Även om den amerikanska aktiemarknaden är högt värderad ser vi delar av ekonomin som fortsätter att utvecklats starkt och vi väljer därför att vara neutralt allokerade. Dollarförsvagningen har bottnat och stigande förväntningar på potentiella skattelättnader kan komma att bli ett stöd för amerikanska aktier på kort- och medellång sikt, säger Johanna Högfeldt. 


Räntor och krediter
Swedbanks syn på investeringar på räntemarknaden fortsätter att vara negativ och risken för stigande räntor är större i dag än tidigare. Den globala räntemarknaden styrs mycket av USA och tongångarna hos den amerikanska centralbanken bekräftar att normaliseringen av penningpolitiken är intakt trots den, i dagsläget, låga inflationen. Fed anser att det primärt är tillfälliga faktorer som håller inflationen nere och förväntansbilden på räntehöjningar i USA har rört sig tydligt uppåt under senare tid. Fed har även beslutat om en gradvis minskning av återinvesteringar av kuponger och förfall av köpta värdepapper, vilket kommer att påverka räntorna negativt. 

- Det enda som i rådande konjunkturläget skulle kunna motivera en positiv vy på räntor är ett kraftigt försämrat riskklimat, vilket i dagsläget inte ingår i vårt huvudscenario, säger Johanna Högfeldt.

Swedbanks konjunkturvy ligger till grund för bankens positiva inställning till riskfyllda tillgångar och i relativa termer är aktier det tillgångsslag som har störst potential i relation till risk. 

- Den underliggande konjunkturutvecklingen har också varit positiv för krediter men vi har under en längre tid likväl föredragit aktier. Vår tidigare negativa vy på High Yield-sektorn har till stora delar berott på den mycket höga värderingen, där riskpremierna ligger på historiskt låga nivåer. 

Krediter har fortsatt prestera bättre än räntor där High yield-sektorn i synnerhet gynnas av de positiva kreditförhållandena i den globala ekonomin och en återhämtning i energipriserna. 

- Vi anser fortfarande att kreditsektorn som helhet är dyr i relativa termer och föredrar därför aktierisk i stället. Däremot väljer vi att finansiera vår övervikt i aktier enbart med en undervikt i räntor, i stället för som tidigare en undervikt i både räntor och i High Yield, säger Johanna Högfeldt. 

Mot bakgrund av den fortsatt starka konjunkturen och stigande räntor ser Swedbank i dagsläget generellt en större nedsida i räntor än krediter. High yield-sektorn är generellt mindre känslig för stigande räntor än statsräntor på grund av högre absoluta räntenivåer. 

- Därutöver bedömer vi i dagsläget risken för en kraftig utvidgning av kreditspreadar som relativt liten i spåren av de gynnsamma kreditförhållandena. Vi ökar därför undervikten i räntor och neutraliserar vår position i High Yield. Vi ligger kvar i vår neutrala vy på Investment Grade, säger Johanna Högfeldt. 

Till Investeringsstrategin med affärsförslag