Kepler Cheuvreuxs bedömning är att botten i den nuvarande metallpriscykeln nåddes under vintern 2015/-16. Då var priserna pressade på grund av den ekonomiska oron i Grekland och oro över att den ekonomiska tillväxten i Kina skulle tappa fart. Sedan dess har den kinesiska ekonomin visat sig vara mer robust än vad som ursprungligen befarades och ett underskott har uppstått på zinkmarknaden. Sedan botten har zinkpriserna stigit med över 100 procent, koppar och bly med cirka 40-50 procent och nickel med cirka 30 procent. Värt att notera är dock att endast zink och bly betalas bättre än för fem år sedan. Alla andra vanliga metaller ligger på lägre prisnivåer. 

- Vår syn är att basmetallerna kommer att ha fortsatt starkt stöd på kort till medellång sikt, säger Ola Södermark, aktieanalytiker på Kepler Cheuvreux.

Förutom goda konjunkturutsikter finns det nämligen flera faktorer som talar för starka metallmarknader.

Utbudet begränsas av Kinas fokus på att förbättra miljön och hårdare tag mot förororenande industrier, bland dem gruvor och smältverk. Kopparmalmskvaliteterna blir också allt sämre och det råder brist på nya projekt av hög kvalitet. Även det rådande strukturella produktionsunderskottet av zink ser ut att bestå under överskådlig framtid.

- Till det kan läggas det ökande antalet elbilar, som väntas få allt större betydelse på efterfrågan på koppar och nickel, säger Ola Södermark. 

Mer om detta kommer i en senare artikel. 


Höjda prisprognoser
Mot denna bakgrund lyfter Kepler Cheuvreux sin kopparprisprognos för åren 2018-19 med 3 procent till 6500 dollar/ton, vilket är lägre än det nuvarande spotpriset på drygt 7000 dollar per ton. Starkare än förväntad kinesisk efterfrågan, mer frekventa produktionsstörningar med strejker i Chile, ett förväntat strukturellt underskott, ökade insatskostnader, vattenbegränsningar och brist på högkvalitativa framtida gruvprojekt är alla faktorer som ger stöd för kopparpriset.

Det rådde underskott på zinkmarknaden under 2013-2014. Marknaden var mer eller mindre balanserad under 2015, men åter i underskott från 2016 och förväntas så förbli under överskådlig framtid. 

- Otillräckliga leveranser från nya gruvor gör att det blir svårt att möta den förväntade efterfrågan under 2017-2020, konstaterar Ola Södermark.

Ett tydligt tecken på att det är svårt att möta efterfrågan på zinkmarknaden är att den global zinkproduktionen, inklusive Kinas, har minskat, trots att zinkpriset har fördubblats de senaste två åren. 

- Historiskt har sådana prisökningar lett till ökat utbud från kinesiska swingproducenter, som med primitiv utrustning och till priset av stora negativa miljökonsekvenser utvunnit zink när priserna varit höga. Idag slår myndigheterna i Kina ned på sådana verksamheter, vilket lett till betydligt högre produktionskostnader för dessa producenter, säger Ola Södermark. 

Följaktligen höjer Kepler Cheuvreux även zinkprisprognos för åren 2018-19 från 2800 till 3000 dollar/ton. Långsiktigt väntas zinkpriset ligga kvar kring 3100 dollar per ton, vilket är något lägre än dagens priser. 

Bly är i hög grad en bimetall vid zinkbrytning, varför de stängningar av zinkgruvor som gjorts sannolikt påverkar även blypriset positivt. Prognosen för blypriset för åren 2018-19 höjs med 100 dollar per ton till 2300, även det lägre än dagens pris.


Nedtryckta nickelpriser 
Nickelmarknaden karaktäriseras av underinvesteringar efter år av nedtryckta priser, vilket spätts på politiska beslut. Medan Filippinerna har förbjudit export av nickelmalm, har Indonesien lindrat sitt tidigare exportförbud. Lagernivåerna på London Metal Exchange, LME, ligger dock fortfarande nära rekordnivåer och de måste ned innan priset på nickel kan stiga kraftigt. Prognosen för nickel lyder på 11 000 dollar per ton under åren 2018-19, en höjning med 500 dollar per ton, även det lägre än dagens pris.

Kinesiska restriktioner, som innebär att landets aluminiumproducenter måste dra ned produktionen under vintermånaderna ser ut att ha dragit upp priset på aluminium och aluminiumoxid kraftigt i tredje kvartalet. 

- Förutsatt att de produktionsneddragningar som ser ut att ha gjorts håller i sig kan vi vänta oss fortsatt stöd för aluminiumpriserna, säger Ola Södermark.


Stabila diamanter 
Något förvånande är kanske det faktum att under de senaste 15 åren har rådiamantpriset stigit med i genomsnitt 5 procent per år och varit mindre volatilt än priserna på guld, silver, platina och koppar. Den globala efterfrågan på rådiamant förväntas växa med 2-5 procent per år fram till 2030, enligt Bain & Company´s rapport om den globala diamantindustrin för 2016. Samtidigt väntas den årliga diamantutvinningen minska med 1-2 procent per år fram till 2030. 

- Följaktligen är den långsiktiga efterfråge- /utbudsbalansen attraktiv. Kortsiktiga utsikter beror emellertid i stor utsträckning hur större tillverkare agerar, lagersituationen hos mellanhänder, och förstås konjunkturen, säger Ola Södermark . 

Vilka aktier är då mest köpvärda för närvarande? 

- Vi tycker bäst om Lundin Mining och Lucara Diamonds. Men även Aluminiumtillverkaren Hydro och Lundin Gold får rekommendationen Köp. Boliden är ett mycket bra bolag, men aktien är fullvärderad för tillfället. Om dollarkursen får fart kan det emellertid ändra sig, säger Ola Södermark. 


Kepler Cheuvreuxs syn på gruvbolagen 

Lundin Mining

Försäljningen av andelen i Tenke för 1,1 miljarder dollar gav en betydande krigskista för framtida tillväxt. Flera organiska tillväxtprojekt är på gång och förvärv står högt på agendan. Exponering mot koppar (cirka 65 procent) och zink (cirka 15 procent) är attraktiv och omvärdering av aktien väntas fortsätta.

 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 69 kronor 


Lucara Diamond 

Producerar exceptionellt stora och högkvalitativa diamanter, och har överträffat förväntningar ända sedan bolaget startades 2012. Försäljningen av Lesedi La Rona, världens näst största diamant, för 53 miljoner dollar öppnar för en eventuell extrautdelning. Brytning i de bästa delarna av Karowegruvan, den starka balansräkningen och det starka kassaflödet kan leda till en omvärdering av aktien.

 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 22 kronor 


Hydro 
De kraftigt stigande priserna för aluminium och aluminiumoxid beror på hårdare regler i Kina, som har börjat leda till produktionsnedskärningar. Dessa kommer sannolikt att fortsätta under de kommande månaderna, vilket bör fortsätta att ge stöd för priserna. Förvärvet av Sapa gör att Hydro får en större exponering mot färdiga aluminiumprodukter, vilket kommer att resultera i lägre volatilitet i resultatet framåt.

 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 64 norska kronor
 • Innebär en valutarisk 


Lundin Gold 

Gruvprojektet Fruta del Norte i Ecuador, är ett av världens största mest högkvalitativa outvecklade guldprojekt. Utvinningskostnaden (cash cost) väntas ligga i den lägsta kvartilen på den globala guldindustrins kostnadskurva. Gruvan har en robust kassaflödesprofil och det finns stor potential i fortsatt prospektering. Produktionen väntas starta under fjärde kvartalet 2019. 

 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 42 kronor


Boliden 

Bolidenaktien har upplevt en välförtjänt uppvärdering de senaste åren med tanke på den starka zinkmarknaden och återhämtningen i kopparpriserna. Den diversifierade metallportföljen och integrerade affärsmodellen ger ytterligare potential så snart som valutamotvinden upphör. Men för närvarande är värderingsstödet begränsat.

 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 280 (275) kronor


Visste du att?

Världens centralbanker tillsammans med ECB, IMF och BIS varje år sedan 2009 ökat sina guldreserver. Bland de största köparna har Ryssland, Kazakstan och Kina varit. 


Viktig information